Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh
tÕ. Mçi nhµ ®Çu t hay mét c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i dùa vµo c«ng t¸c kÕ
to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh.
HiÖn nay níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ m¹nh mÏ sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ
®ang ®øng tríc yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý cã tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng vµ
kh«ng Ýt phøc t¹p. Lµ mét c«ng cô thu thËp xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng nh bªn
ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c kÕ to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u
s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu
¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý.
C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng
cã mèi liªn hÖ, g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶.
MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬
së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n kÕ to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt vµ t×m hiÓu
thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp, ®ång thêi
®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o còng nh c¸c c« chó kÕ to¸n cña xÝ
nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. Em ®· chän ®Ò tµi :
" Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp t¹i XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt
nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp "
B¸o c¸o gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô
tæng
hîp
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp
PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ
nghiÖp
Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cßn han chÕ nªn
b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù
®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n.

B¸o c¸o kÕ to¸n

1

PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dªt may
xuÊt nhËp khÈuvµ dÞch vô tæng hîp
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp
khÈu vµ dÞch vô tæng hîp.
Tªn xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp
Thuéc c«ng ty : C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ
§Þa chØ XN
§iÖn tho¹i

: 105 Trêng Chinh - Hµ Néi
: 04.8685841

Theo quyÕt ®Þnh sè 36/2000 Q§UB ngµy 14/4/2000 cña UBND thµnh phè
Hµ Néi vÒ viÖc viÖc s¸t nhËp C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ
vµ C«ng ty s¶n xuÊt v©t liÖu x©y dng H...
lêi më ®Çu
to¸n mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n kinh
tÕ. Mçi nhµ ®Çu t hay mét c¬ kinh doanh cÇn ph¶i a vµo c«ng t¸c
to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh.
HiÖn nay níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh m¹nh mÏ sang
nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc. C«ng t¸c qu¶n kinh
®ang ®øng tríc yªu cÇu néi dung qu¶n tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng
kh«ng Ýt phøc t¹p. mét c«ng thu thËp cung cÊp th«ng tin
c¸c ho¹t ®éng kinh cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng nh bªn
ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u
s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu
¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý.
C«ng t¸c to¸n ë c«ng ty nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng
mèi liªn hÖ, g¾n víi nhau t¹o thµnh mét thèng qu¶n hiÖu qu¶.
MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬
së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt vµ t×m hiÓu
thùc t¹i nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu dÞch tæng hîp, ®ång thêi
®îc gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o còng nh c¸c chó to¸n cña
nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. Em ®· chän ®Ò tµi :
" Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n tæng hîp t¹i nghiÖp dÖt may xuÊt
nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp "
B¸o c¸o gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Giíi thiÖu chung nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu dÞch
tæng hîp
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp
PhÇn III : Mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n cña
nghiÖp
Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cßn han chÕ nªn
b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
®ãng gãp cña thÇy c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n.
B¸o c¸o kÕ to¸n 1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp 9 10 227