Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

-1-

Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c

Lêi nãi ®Çu
Tõ n¨m 1980, ViÖt Nam b¾t ®Çu bíc vµo c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ
theo ®Þnh híng cña §¶ng vµ Nhµ Níc. Sù ®æi míi vµ chÝnh s¸ch më cöa ®·
khiÕn nÒn kinh tÕ cã nh÷ng bíc thay ®æi lín tõ nÒn kÝnh tËp trung quan liªu
bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc theo híng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸, më réng c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ®Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.
C¸c doanh nghiÖp nµy víi ý nghÜa lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng
nh»m cung cÊp c¸c hµng hãa, dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu sinh ho¹t cña con
ngêi vµ nhu cÇu s¶n suÊt kinh doanh cña toµn x· héi. §èi víi c¸c doanh
nghiÖp nµy, tiªu thô lµ giai ®o¹n cùc k× quan träng trong mçi chu k× kinh
doanh v× nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh
nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, tiªu thô lµ nghiÖp vô kinh doanh c¬
b¶n nhÊt chi phèi mäi lo¹i nghiÖp vô kh¸c. C¸c chu k× kinh doanh cã thÓ diÔn
ra liªn tôc, nhÞp nhµng khi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô, ®ã
còng lµ c¬ së t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan trä0ng cña tæ chøc tiªu thô hµng ho¸ nãi chung vµ
h¹ch to¸n tiªu thô nãi riªng. Víi mong muèn tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao
hiÓu biÕt vÒ h¹ch to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. §îc sù
gióp ®ì tËn t×nh cña TiÕn sü NguyÔn ThÞ Lêi cïng Phßng tµi chÝnh c«ng ty
§iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi, em ®· chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c
h¹ch to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i
C«ng ty §iÖn tö ViÔn th«ng Qu©n ®éi”.
LuËn v¨n tèt nghiÖp cña em ®îc tr×nh bµy theo ba phÇn c¬ b¶n sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n lu chuyÓn hµng ho¸

vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh
th¬ng m¹i.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi.

Khoa kÕ to¸n

Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

LuËn v¨n tèt nghiÖp

-2-

Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c

PhÇn III: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty §iÖn Tö ViÔn Th«ng Qu©n §éi
(VIETEL).

Khoa kÕ to¸n

Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n

LuËn v¨n tèt nghiÖp

-3-

Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c

PhÇn I:
c¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n lu chuyÓn hµng ho¸ vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c ®¬n vÞ
kinh doanh th¬ng m¹i.
I. §Æc ®iÓm vµ nhiÖm v...
LuËn v¨n tèt nghiÖp - 1 - Sinh viªn: NguyÔn V¨n B¾c
Lêi nãi ®Çu
 !"#
"$%""&'(")*+","-."/01
!"# !"#2"3"45 !,"67895:
;7"4<- !"#"%8=2-+9(5>&""$"?
@A".7"B"./8.5C"+!"@".""
7"!"#<""67 !"#!"+"#)
D. d""74>"C5#& !"#"A
"E;7.""2@%"F<"(1"-""A&
="-(-;!"@"&G1")'H.@"
"74:"F5A+!I98J8K"!I!"
@"I22,"";94#%"-+"""4";A&@"
"7)
89.8I""A!"@":"F5"7F!"@"B
(";"7"HJ5A"7F!".)D."!I!"@"2"<@L
85:F"%7"!".@""7"+"H!"M:"F2
N5B-/A85O"6"@""78 !"#"%8=)
"6"PO98J&"P:"F"".2"
"A".:"F28:)H#7F&HM
"<# "A".5"4<"".G.%"!#9(:"F)'O-+
Q7R6I"&#-S4L"%T=UV"W","4
'0L"XM'$1"J 

 !"#$)
T6H"7&$O8I"4"$7"B(-Y
V"ZY"3; 5,56B( "A".5"4<"".
G.%"!#9(:"F"".8.@""7!"@"
"BA)
V"ZZY"+8A."A".5"4<"".G.%"!#
9(:"F"".AD4'0L"XM')
Khoa kÕ to¸n Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xđ kq tiêu thụ hàng hoá tại cty Điện tử VT QĐ VIETTEL 9 10 401