Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

môc lôc
trang

lêi më ®Çu

8

ch¬ng i: c¬ së lý luËn vÒ tæ chøc kÕ to¸n
nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp SX.

10

I . Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt
LiÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt

1.1. Nguyªn vËt liÖu vµ vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh
doanh cña Doanh nghiÖp.

10

1.1.1. Nguyªn vËt liÖu vµ ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu.

10

1.1.2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh.
1.2. Yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu.

10
11

1.3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu.

12

ii. ph©n läai vËt liÖu vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu.

13

2.1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu.

13

2.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu.

14

iii. Néi dung kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp
s¶n xuÊt.

18

3.1. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu

18

3.2. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª
thêng xuyªn

18

3.2.1. KÕ to¸n nhËp

18

3.2.2. KÕ to¸n xuÊt

18

3.3. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª
®Þnh kú.

20

iv. HÖ thèng sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu sö dông

24

Lª ThÞ Lan H ¬ng - K31A

46

Chuyªn ®Ò thùc tËp

ch¬ng ii: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i
39
i. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.

39

1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.

39

1.2. NhiÖm vô s¶n xuÊt.

40

1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n.

41

1.3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.

41

1.3.2. T×nh h×nh tæ chøc sæ kÕ to¸n.

43

ii. thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i.

45

2.1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu.

45

2.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu.

46

2.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu.

47

2.3.1 §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho.

47

2.3.2. §èi víi nguyªn vËt liÖu xuÊt kho.

48

2.4. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I.
2.4.1. C¸c chøng tõ sö dông vµ qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ

49

khi nhËp kho nguyªn vËt liÖu.

51

2.4.2. C¸c chøng tõ sö dông vµ qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ
khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu.

56

2.4.3. Néi dung ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu
(ph¬ng ph¸p thÎ song song)

56

2.4.5. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TruyÒn t¶i ®iÖn I

64

2.4.5.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu
2.4.5.2 KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu
ch¬ng iii: hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i
81
i. ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn i.

1.1. u ®iÓm.

81

81

1.2. Tån t¹i.

81

ii. Mét sè ý kiÕn ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
môc lôc
trang
lêi më ®Çu 8
ch¬ng i: c¬ së lý luËn vÒ tæ chøc kÕ to¸n
nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp SX. 10
I . Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt
LiÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt

  
1.1.1. Nguyªn vËt liÖu vµ ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu. 10
1.1.2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh. 10
!"#$% 11
&'()* 12
ii. ph©n läai vËt liÖu vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. 13
!+,- 13
!!.** 14
iii. Néi dung kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp
s¶n xuÊt. 18
&/)*) 18
&!/)*0123*4'
5 18
3.2.1. KÕ to¸n nhËp 18
3.2.2. KÕ to¸n xuÊt 18
&&/)*0123*4'
678 20
iv. HÖ thèng sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu sö dông 24
Lª ThÞ Lan H¬ng - K31A 46
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1 9 10 142