Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trêng §¹i häc KTQD

Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B

Lêi më ®Çu
Qua nghiªn cøu, chóng ta ®· nhËn thÊy trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý con ngêi
lµ vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt, còng ®ång thêi lµ vÊn ®Ò tinh tÕ, phøc t¹p nhÊt. Khai th¸c ®îc
nh÷ng tiÒm n¨ng cña nguån lùc con ngêi chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó mçi doanh nghiÖp ®¹t
®îc thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, viÖc ph©n chia vµ kÕt hîp c¸c lîi
Ých ph¶i ®îc xem xÐt, c©n nh¾c kü lìng. C¸c lîi Ých ®ã bao gåm: lîi Ých c¸ nh©n ngêi
lao ®éng, lîi Ých cña «ng chñ (hay cña doanh nghiÖp) vµ lîi Ých x· héi. Lîi Ých vËt
chÊt cña c¸ nh©n ngêi lao ®éng ®îc thÓ hiÖn ë thu nhËp cña ngêi ®ã.
Thu nhËp vµ tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng lµ hai ph¹m trï kinh tÕ kh¸c nhau.
TiÒn l¬ng dïng ®Ó chØ sè tiÒn nhµ níc tr¶ cho ngêi lao ®éng trong khu vùc nhµ níc
th«ng qua c¸c thang, b¶ng l¬ng vµ phô cÊp. Thu nhËp bao gåm ngoµi kho¶n tiÒn l¬ng,
cßn tiÒn thëng, tiÒn chia lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi
cho ngêi lao ®éng theo s¶n lîng hay chÊt lîng lao ®éng. Trong ®ã, tiÒn l¬ng lµ phÇn
thu nhËp chÝnh, chiÕm tû träng lín, nã cã t¸c dông lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn
®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. V× vËy, ®èi víi mäi doanh nghiÖp, vÊn
®Ò tiÒn l¬ng trong nh÷ng n¨m tíi cã vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt.
§Ó t¹o ra ®éng lùc to lín, gi¶i phãng ®îc søc s¶n xuÊt, tríc hÕt cÇn cã quü tiÒn
l¬ng ®ñ lín ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc qu¶n lý, ph©n phèi quü tiÒn
l¬ng ®ã theo c¸ch thøc nµo sao cho c«ng b»ng, hîp lý, ®óng luËt ph¸p, kÝch thÝch tinh
thÇn h¨ng say lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña mäi ngêi lao ®éng, ph¸t huy t¸c
dông ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng trong s¶n xuÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh
doanh cã l·i, l¹i lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy
®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t×m ®îc mét ph¬ng thøc qu¶n lý, h¹ch to¸n tiÒn l¬ng phï
hîp, tu©n thñ quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ chÝnh s¸ch ®·i ngé, nhng còng ph¶i cã nh÷ng
øng dông s¸ng t¹o c¨n cø vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp.
C«ng ty ViÔn th«ng Hµ néi lµ ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng
ViÖt Nam, ®¬n vÞ cã nhiÒu ®ãng gãp nç lùc cho sù ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh Bu
®iÖn. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi ®· tù kh¼ng
®Þnh ®îc m×nh trªn th¬ng trêng. C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c, ph¸t triÓn
mét c¸ch toµn diÖn vµ nhanh chãng héi nhËp vµo m¹ng líi th«ng tin quèc gia, quèc

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

1

Trêng §¹i häc KTQD

Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B

tÕ. Nh÷ng thµnh tùu...
Tr êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B
Lêi më ®Çu
Qua nghiªn cøu, chóng ta ®· nhËn thÊy trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý con ngêi
vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt, còng ®ång thêi lµ vÊn ®Ò tinh tÕ, phøc t¹p nhÊt. Khai th¸c ®îc
nh÷ng tiÒm n¨ng cña nguån lùc con ngêi chÝnh ch×a kho¸ ®Ó mçi doanh nghiÖp ®¹t
®îc thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. y, viÖc ph©n chia vµ kÕt hîp c¸c lîi
Ých ph¶i ®îc xem xÐt, c©n nh¾c lìng. C¸c lîi Ých ®ã bao gåm: lîi Ých nh©n ngêi
lao ®éng, lîi Ých cña «ng chñ (hay a doanh nghiÖp) vµ lîi Ých héi. Lîi Ých t
chÊt cña c¸ nh©n ngêi lao ®éng ®îc thÓ hiÖn ë thu nhËp cña ngêi ®ã.
Thu nhËp vµ tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng lµ hai ph¹m trï kinhkh¸c nhau.
TiÒn l¬ng dïng ®Ó chØ tiÒn nhµ níc tr¶ cho ngêi lao ®éng trong khu vùc n níc
th«ng qua c¸c thang, b¶ng l¬ng vµ phô cÊp. Thu nhËp bao gåm ngoµi kho¶n tiÒn l¬ng,
cßn tiÒn thëng, tiÒn chia lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi
cho ngêi lao ®éng theo n lîng hay chÊt lîng lao ®éng. Trong ®ã, tiÒn l¬ng phÇn
thu nhËp chÝnh, chiÕm träng lín, t¸c dông lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn
®Þnh c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. vËy, ®èi víi mäi doanh nghiÖp, vÊn
®Ò tiÒn l¬ng trong nh÷ng n¨m tíi cã vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt.
§Ó t¹o ra ®éng lùc to lín, gi¶i phãng ®îc søc s¶n xuÊt, tríc hÕt cÇn cã quü tiÒn
l¬ng ®ñ lín ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc qu¶n lý, ph©n phèi quü tiÒn
l¬ng ®ã theo c¸ch thøc nµo sao cho c«ng b»ng, hîp lý, ®óng luËt ph¸p, kÝch thÝch tinh
thÇn h¨ng say lµm viÖc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña mäi ngêi lao ®éng, ph¸t huy t¸c
dông ®ßn bÈy kinh cña tiÒn l¬ng trong n xuÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o n xuÊt kinh
doanh l·i, l¹i mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy
®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t×m ®îc mét ph¬ng thøc qu¶n lý, h¹ch to¸n tiÒn l¬ng phï
hîp, tu©n thñ quy ®Þnh cña Nhµ níc chÝnh s¸ch ®·i ngé, nhng còng ph¶i nh÷ng
øng dông s¸ng t¹o c¨n cø vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp.
C«ng ty ViÔn th«ng néi ®¬n thuéc Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng
ViÖt Nam, ®¬n nhiÒu ®ãng gãp lùc cho ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh Bu
®iÖn. Ngay nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty ViÔn th«ng Néi ®· kh¼ng
®Þnh ®îc m×nh trªn th¬ng trêng. C«ng ty ®· nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c, ph¸t triÓn
mét c¸ch toµn diÖn nhanh chãng héi nhËp vµo ng líi th«ng tin quèc gia, quèc
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương tại cty Bưu chính viễn thông HN 9 10 938