Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Nga

Lêi më ®Çu
Nªu ra 3 yÕu tè cña lao ®éng, ®ã lµ: lao ®éng cña con ngêi, ®èi
tîng lao ®éng vµ c«ng cô lao ®éng. ThiÕu mét trong ba yÕu tè ®ã qu¸
tr×nh s¶n xuÊt sÏ kh«ng diÔn ra. NÕu xÐt vÒ møc ®é quan träng th× lao
®éng cña con ngêi lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt. Kh«ng cã sù
t¸c ®éng cña con ngêi vµo t liÖu s¶n xuÊt (2 yÕu tè sau) th× t liÖu s¶n
xuÊt kh«ng thÓ ph¸t huy ®îc t¸c dông.
§èi víi ngêi lao ®éng, søc lao ®éng hä bá ra lµ ®Ó ®¹t ®îc lîi
Ých cô thÓ, ®ã lµ tiÒn c«ng (l¬ng) mµ ngêi sö dông lao ®éng cña hä sÏ
tr¶. V× vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph©n tÝch h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ
c«ng ®oµn) rÊt ®îc ngêi lao ®éng quan t©m. Tríc hÕt lµ hä muèn biÕt l¬ng chÝnh thøc ®îc hëng bao nhiªu, hä ®îc hëng bao nhiªu cho b¶o
hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ hä cã tr¸ch nhiÖm
nh thÕ nµo víi c¸c quü ®ã. Sau ®ã lµ viÖc hiÓu biÕt vÒ l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng sÏ gióp hä ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc
quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n nµy, qua ®ã biÕt ®îc ngêi sö dông lao ®éng ®·
trÝch ®óng, ®ñ cho hä quyÒn lîi hay cha. C¸ch tÝnh l¬ng cña doanh
nghiÖp còng gióp c¸n bé c«ng nh©n viªn thÊy ®îc quyÒn lîi cña m×nh
trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã thóc ®Èy viÖc n©ng cao chÊt
lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp.
Cßn ®èi víi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu s©u vÒ qu¸
tr×nh h¹ch to¸n l¬ng t¹i doanh nghiÖp gióp c¸n bé qu¶n lý hoµn thiÖn
l¹i cho ®óng, ®ñ, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, ®ång thêi qua
®ã c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®îc quan t©m b¶o ®¶m vÒ
quyÒn lîi sÏ yªn t©m h¨ng h¸i h¬n trong lao ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thiÖn
h¹ch to¸n l¬ng cßn gióp doanh nghiÖp ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ nh©n
c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm nhê
gi¸ c¶ hîp lý. Mèi quan hÖ gi÷a chÊt lîng lao ®éng (l¬ng) vµ kÕt qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c trong h¹ch to¸n còng gióp
rÊt nhiÒu cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp trong viÖc ®a ra c¸c quyÕt
®Þnh chiÕn lîc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña lao ®éng tiÒn l¬ng, trong thêi
gian trùc tËp t¹i XÝ nghiÖp XD S«ng §µ 903, nhê sù gióp ®ì cña phßng

XÝ nghiÖp S«ng §µ 903

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Nga

kÕ to¸n vµ sù híng dÉn cña ThÇy gi¸o, em ®· ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi:
“H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm”.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc x©y dùng gåm 3 ch¬ng:

Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng vµ b¶o hi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Nga
Lêi më ®Çu
Nªu ra 3 yÕu tè cña lao ®éng, ®ã lµ: lao ®éng cña con ngêi, ®èi
tîng lao ®éng c«ng lao ®éng. ThiÕu mét trong ba yÕu ®ã qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kh«ng diÔn ra. NÕu xÐt møc ®é quan träng th× lao
®éng cña con ngêi lµ yÕu®ãng vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt. Kh«ng cã
t¸c ®éng cña con ngêi vµo t liÖu s¶n xuÊt (2 yÕu sau) th× t liÖu s¶n
xuÊt kh«ng thÓ ph¸t huy ®îc t¸c dông.
§èi víi ngêi lao ®éng, søc lao ®éng ra ®Ó ®¹t ®îc lîi
Ých thÓ, ®ã tiÒn c«ng (l¬ng) mµ ngêi dông lao ®éng cña
tr¶. vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph©n tÝch h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh p
c«ng ®oµn) rÊt ®îc ngêi lao ®éng quan t©m. Tríc hÕt lµ hä muèn biÕt l-
¬ng chÝnh thøc ®îc hëng bao nhiªu, ®îc hëng bao nhiªu cho b¶o
hiÓm héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn tr¸ch nhiÖm
nh thÕ nµo víi c¸c quü ®ã. Sau ®ã viÖc hiÓu biÕt l¬ng c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng gióp ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc
quy ®Þnh c¸c kho¶n nµy, qua ®ã biÕt ®îc ngêi dông lao ®éng ®·
trÝch ®óng, ®ñ cho quyÒn lîi hay cha. C¸ch tÝnh l¬ng cña doanh
nghiÖp còng gióp c¸n c«ng nh©n viªn thÊy ®îc quyÒn lîi cña m×nh
trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®ã thóc ®Èy viÖc n©ng cao chÊt
lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp.
Cßn ®èi víi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu s©u vÒ qu¸
tr×nh h¹ch to¸n l¬ng t¹i doanh nghiÖp gióp c¸n qu¶n hoµn thiÖn
l¹i cho ®óng, ®ñ, p hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, ®ång thêi qua
®ã c¸n c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®îc quan t©m b¶o ®¶m
quyÒn lîi sÏ yªn t©m h¨ng h¸i h¬n trong lao ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thiÖn
h¹ch to¸n l¬ng cßn gióp doanh nghiÖp ph©n chÝnh x¸c chi pnh©n
c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm nhê
gi¸ hîp lý. Mèi quan gi÷a chÊt lîng lao ®éng (l¬ng) kÕt qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c trong h¹ch to¸n còng gióp
rÊt nhiÒu cho m¸y qu¶n doanh nghiÖp trong viÖc ®a ra c¸c quyÕt
®Þnh chiÕn lîc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tÇm quan träng cña lao ®éng tiÒn l¬ng, trong thêi
gian trùc tËp t¹i XÝ nghiÖp XD S«ng §µ 903, nhê sù gióp ®ì cña phßng
XÝ nghiÖp S«ng §µ 903
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903 9 10 64