Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH XH tại cty TNHH dệt may Thái Sơn - HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng kÐo
theo sù thay ®æi vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c¬ chÕ qu¶n lý kÕ to¸n lu«n lu«n tån
t¹i g¾n liÒn víi qu¶n lý. Do vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¶i tiÕn ®æi míi vÒ mäi mÆt.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n
xuÊt x· héi.
Trong ®ã tiÒn l¬ng ®îc coi lµ hµng ®Çu cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi. Nã
liªn quan trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng lao ®éng. TiÒn l¬ng t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt
kh«ng chØ tõ phÝa søc lao ®éng mµ nã cßn chi phèi t×nh c¶m, sù nhiÖt t×nh cña
ngêi lao ®éng. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng trong c¸c doanh
nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nã ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt hµi hoµ gi÷a
3 lo¹i lîi Ých sau.
Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng nh»m t¹o ra ®iÒu kiÖn thóc
®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tiÒn l¬ng lµ mét ®ßn bÈy quan träng v× vËy cïng víi sù ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ hiÖn
nay ®ßi hái tiÒn l¬ng còng kh«ng ngõng ®æi míi sao cho phï hîp ®Ó thùc sù lµ
®ßn bÈy kinh tÕ m¹nh mÏ trong c¸c doanh nghiÖp. §æi míi c«ng t¸c tiÒn l¬ng
kh«ng chØ lµ yªu cÇu ®èi víi c¬ quan cÊp trªn mµ cßn lµ yªu cÇu cña tõng c¬ së
s¶n xuÊt, cña tõng doanh nghiÖp. ViÖc chi tr¶ l¬ng hîp lý cho ngêi lao ®éng sÏ
kÝch thÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n
xuÊt cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng
gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l¬ng, b¶o ®¶m viÖc chi tr¶ l¬ng vµ trî
cÊp b¶o hiÓm x· héi ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é.
V× vËy h¹ch to¸n kinh doanh trë thµnh mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt cã tÇm quan
träng trong toµn bé nÒn s¶n xuÊt cña níc ta hiÖn nay nãi chung vµ c¸c doanh
nghiÖp nãi riªng. ViÖc thanh to¸n lÊy thu bï chi cã l·i võa lµ ®éng lùc võa lµ
môc tiªu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i quan t©m tíi c¸c kh©u trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt ®èi víi chi phÝ lao ®éng ph¶i ®îc chó ý quan t©m nhiÒu

1

nhÊt. Bëi v× nã lµ mét trong nh÷ng chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. ViÖc
sö dông lao ®éng hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lao ®éng sèng, gãp phÇn h¹
thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp, c¶i thiÖn n©ng cao
®êi sèng vËt chÊt, cñng cè tinh thÇn cho ngêi lao ®éng.
KÕt hîp gi÷a kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng vµ qua thêi gian thùc tËp, vµ
cïng víi sù híng dÉn cña c¸n bé phßng kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH DÖt may Th¸i
S¬n Hµ Néi em ®· m¹nh d¹n chän chuyªn ®Ò: H¹ch to¸n...
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng më réngph¸t triÓn kh«ng ngõng kÐo
theo thay ®æi ho¹t ®éng qu¶n c qu¶n to¸n lu«n lu«n tån
t¹i g¾n liÒn víi qu¶n lý. Do vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¶i tiÕn ®æi míi vÒ mäi mÆt.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n ngµy cµng cao ®èi víi pt triÓn cña nÒn s¶n
xuÊt x· héi.
Trong ®ã tiÒn l¬ng ®îc coi hµng ®Çu cña chÝnh s¸ch kinh x· héi.
liªn quan trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng lao ®éng. TiÒn l¬ng t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt
kh«ng c phÝa søc lao ®éng cßn chi phèi t×nh c¶m, nhiÖt t×nh cña
ngêi lao ®éng. ChÝnh vËy c«ng t¸c chøc tiÒn l¬ng trong c¸c doanh
nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nã ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt hµi hoµ gi÷a
3 lo¹i lîi Ých sau.
Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ngêi lao ®éng nh»m t¹o ra ®iÒu kiÖn thóc
®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong c¬ c qu¶n kinh tÕ, tiÒn l-
¬ng lµ mét ®ßn bÈy quan träng vËy cïng víi ®æi míi c¬ c kinh hiÖn
nay ®ßi hái tiÒn l¬ng còng kh«ng ngõng ®æi míi sao cho phï hîp ®Ó thùc
®ßn bÈy kinh m¹nh trong c¸c doanh nghiÖp. §æi míi c«ng c tiÒn l¬ng
kh«ng clµ yªu cÇu ®èi víi c¬ quan cÊp trªn mµ cßn lµ yªu cÇu cña tõng c¬ së
s¶n xuÊt, cña tõng doanh nghiÖp. ViÖc chi tr¶ l¬ng hîp cho ngêi lao ®éng
kÝch thÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n
xuÊt cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng
gióp cho doanh nghiÖp qu¶n tèt quü l¬ng, b¶o ®¶m viÖc chi tr¶ l¬ng trî
cÊp b¶o hiÓm x· héi ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é.
vËy h¹ch to¸n kinh doanh trë thµnh mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt tÇm quan
träng trong toµn nÒn s¶n xuÊt cña níc ta hiÖn nay nãi chung c¸c doanh
nghiÖp nãi riªng. ViÖc thanh to¸n lÊy thu chi l·i võa ®éng lùc võa
môc tiªu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i quan t©m tíi c¸c kh©u trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt ®èi víi chi phÝ lao ®éng ph¶i ®îc chó ý quan t©m nhiÒu
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH XH tại cty TNHH dệt may Thái Sơn - HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH XH tại cty TNHH dệt may Thái Sơn - HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiền lương và BH XH tại cty TNHH dệt may Thái Sơn - HN 9 10 222