Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Vò Thanh H¬ng

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× vÊn ®Ò hiÖu
qu¶ kinh tÕ lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m vµ chó träng. §©y lµ sù so
s¸nh gi÷a toµn bé chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu l¹i ®îc. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy
®ßi hái mçi chóng ta ph¶i cã tri thøc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý.
Tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, nã cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, nã gãp phÇn
to lín ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng hiÖn nay, kh©u tiªu thô hµng ho¸ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i
c¸c doanh nghiÖp g¾n liÒn víi thÞ trêng, lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn theo
sù biÕn ®éng phøc t¹p cña c¸c doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ lu«n lu«n ®îc nghiªn cøu, t×m
tßi, bæ xung ®Ó ®îc hoµn thiÖn h¬n c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn, nh»m môc ®Ých
kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh, hiÖu n¨ng qu¶n lý.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng níc ngoµi lµ mét vÊn ®Ò næi tréi,
vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp. Tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa
ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ hîp t¸c th¬ng m¹i víi nhiÒu níc
trªn thÕ giíi. V× vËy, hµng ho¸ cña c¸c níc còng ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam
víi khèi lîng kh¸ lín nªn c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cµng cÇn ®îc hoµn thiÖn
h¬n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, ngoµi viÖc cung cÊp cho thÞ trêng
mét khèi lîng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh víi chÊt lîng cao, chñng lo¹i mÉu m· phï
hîp, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng
ho¸.
X©y dùng tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n khoa häc hîp lý lµ mét
trong nh÷ng c¬ së cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh
chØ ®¹o, ®iÒu hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, h¹ch
to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng ë c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc hoµn thiÖn dÇn
song míi chØ ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý ë c¸c doanh nghiÖp víi møc ®é cßn
h¹n chÕ. Bëi vËy, bæ sung vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung,
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Vò Thanh H¬ng

h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh
nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng
ho¸, trong thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®Çu t
ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i T.C.I em ®· ®i s©u t×m hiÓu vµ nghiªn cøu
lý luËn cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i chi nh¸nh cña c«ng ty.
Ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty rÊt ®a ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp Vò Thanh H¬ng
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nãi ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× vÊn ®Ò hiÖu
qu¶ kinh lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m chó träng. §©y so
s¸nh gi÷a toµn bé chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu l¹i ®îc. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy
®ßi hái mçi chóng ta ph¶i cã tri thøc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý.
Tiªu thô hµng ho¸ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh, trÝ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn
to lín ®Õn tån t¹i ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh thÞ
trêng hiÖn nay, kh©u tiªu t hµng ho¸ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i
c¸c doanh nghiÖp g¾n liÒn víi thÞ trêng, lu«n lu«n vËn ®éng ph¸t triÓn theo
sù biÕn ®éng phøc t¹p cña c¸c doanh nghiÖp.
ChÝnh vËy, c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ lu«n lu«n ®îc nghiªn cøu, t×m
tßi, bæ xung ®Ó ®îc hoµn thiÖn h¬nlý luËn lÉn thùc tiÔn, nh»m môc ®Ých
kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh, hiÖu n¨ng qu¶n lý.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng níc ngoµi mét vÊn ®Ò næi tréi,
vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp. khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch cöa
ViÖt Nam ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ hîp t¸c th¬ng m¹i víi nhiÒu níc
trªn thÕ giíi. V× vËy, hµng ho¸ cña c¸c níc còng ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam
víi khèi lîng kh¸ lín nªn c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ cµng cÇn ®îc hoµn thiÖn
h¬n. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, ngoµi viÖc cung cÊp cho thÞ trêng
mét khèi lîng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh víi chÊt lîng cao, chñng lo¹i mÉu p
hîp, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng
ho¸.
X©y dùng tæ cc c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n khoa häc hîp mét
trong nh÷ng cung cÊp th«ng tin quan träng nhÊt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh
chØ ®¹o, ®iÒu hµnh kinh doanh hiÖu qu¶. C«ng t¸c to¸n nãi chung, h¹ch
to¸n tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng ë c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc hoµn thiÖn dÇn
song míi chØ ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý ë c¸c doanh nghiÖp víi møc ®é cßn
h¹n chÕ. Bëi vËy, sung vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c to¸n nãi chung,
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I 9 10 854