Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Chuyªn ngµnh KÕ to¸n tæng hîp

Lêi më ®Çu
Lµ mét trong ba yÕu tè s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n (TSC§; nguyªn vËt
liÖu, c«ng cô dông cô; lao ®éng sèng), TSC§ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan
träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. C¸c lo¹i
TSC§ ®Òu cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia nhiÒu chu kú s¶n
xuÊt kinh doanh, nã cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, ®ßi hái c«ng t¸c tæ
chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ t¹i doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc khoa häc: TSC§
ph¶i ®îc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n; viÖc theo dâi t×nh h×nh biÕn
®éng vµ söa ch÷a TSC§ ph¶i ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi; viÖc tÝnh
khÊu hao ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp. H¬n thÕ n÷a, mét
thùc tÕ ®Æt ra cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ muèn tån t¹i, ph¸t triÓn
vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ®ßi hái mçi ®¬n vÞ ph¶i biÕt tæ chøc tèt c¸c
nguån lùc s¶n xuÊt cña m×nh vµ sö dông chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Lµ mét doanh nghiÖp lín dÉn ®Çu c¶ níc vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ cung øng
vËt liÖu næ c«ng nghiÖp còng nh c¸c dÞch vô næ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp
quan träng cña ®Êt níc nh ngµnh than, ®iÖn, xi m¨ng, dÇu khÝ, C«ng ty Ho¸
chÊt má cã mét khèi lîng TSC§ rÊt lín. §ång thêi do cã nhiÒu ®¬n vÞ trùc
thuéc c«ng ty n»m ph©n t¸n trªn c¶ níc nªn ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n
TSC§ t¹i c«ng ty cµng ®Æt ra yªu cÇu cao h¬n cho kÕ to¸n vµ ®©y lµ mét trong
nh÷ng phÇn hµnh quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh
nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Ho¸ chÊt má, víi sù híng dÉn nhiÖt
t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §ång, c¸c c¸n bé phßng KÕ to¸n tµi chÝnh vµ
ban l·nh ®¹o c«ng ty, em ®îc t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ
to¸n t¹i c«ng ty nãi chung vµ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n tõng phÇn hµnh nãi
riªng trong ®ã cã phÇn hµnh kÕ to¸n TSC§. XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng cña
c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ còng nh tõ thùc tÕ tæ chøc phÇn hµnh nµy t¹i c«ng ty
bao gåm: viÖc tæ chøc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n, nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng næi bËt, NguyÔn ThÞ Thu H¬ng- Líp KÕ to¸n C- Kho¸ 41 (1999- 2003)

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Chuyªn ngµnh KÕ to¸n tæng hîp

u nhîc ®iÓm trong h¹ch to¸n TSC§ t¹i doanh nghiÖp lµ nh÷ng lý do mµ em
chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi viÖc n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty Ho¸ chÊt má (Micco)” trong bµi
LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy.
KÕt cÊu cña luËn v¨n ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh KÕ to¸n tæng hîp
Lêi më ®Çu
mét trong ba yÕu s¶n xuÊt kinh doanh b¶n (TSC§; nguyªn vËt
liÖu, c«ng cô dông cô; lao ®éng sèng), TSC§ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan
träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. C¸c lo¹i
TSC§ ®Òu gi¸ trÞ lín, thêi gian dông l©u dµi, tham gia nhiÒu chu s¶n
xuÊt kinh doanh, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi vËy, ®ßi hái c«ng t¸c
chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ t¹i doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc khoa häc: TSC§
ph¶i ®îc ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®óng ®¾n; viÖc theo dâi t×nh h×nh biÕn
®éng vµ söa ch÷a TSC§ ph¶i ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi; viÖc tÝnh
khÊu hao ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp. H¬n thÕ n÷a, mét
thùc ®Æt ra cho tÊt c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay muèn tån t¹i, ph¸t triÓn
®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ®ßi hái mçi ®¬n ph¶i biÕt chøc tèt c¸c
nguån lùc s¶n xuÊt cña m×nh vµ sö dông chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Lµ mét doanh nghiÖp lín dÉn ®Çu c¶ níc vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ cung øng
vËt liÖu c«ng nghiÖp còng nh c¸c dÞch vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp
quan träng cña ®Êt níc nh ngµnh than, ®iÖn, xi m¨ng, dÇu khÝ, C«ng ty Ho¸
chÊt mét khèi lîng TSC§ rÊt lín. §ång thêi do nhiÒu ®¬n trùc
thuéc c«ng ty n»m ph©n t¸n trªn níc nªn ®ßi hái c«ng t¸cchøc h¹ch to¸n
TSC§ t¹i c«ng ty cµng ®Æt ra yªu cÇu cao h¬n cho to¸n ®©y mét trong
nh÷ng phÇn hµnh quan träng trong c«ng c h¹ch to¸n to¸n cña doanh
nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Ho¸ chÊt má, víi híng dÉn nhiÖt
t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §ång, c¸c c¸n phßng to¸n tµi chÝnh
ban l·nh ®¹o c«ng ty, em ®îc t×m hiÓu thùc c«ng t¸c chøc h¹ch to¸n
to¸n t¹i c«ng ty nãi chung c«ng t¸c chøc h¹ch to¸n tõng phÇn hµnh nãi
riªng trong ®ã phÇn hµnh to¸n TSC§. XuÊt ph¸t trÝ quan träng cña
c«ng t¸c to¸n TSC§ còng nh tõ thùc chøc phÇn hµnh nµy t¹i c«ng ty
bao gåm: viÖc tæ chøc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n, nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng næi bËt, -
NguyÔn ThÞ Thu H¬ng- Líp KÕ to¸n C- Kho¸ 41 (1999- 2003)
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty hoá chất mỏ MICCO 9 10 122