Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty May Đáp Cầu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

V¬ng ThÞ LÖ H¬ng

lêi nãi ®Çu
Sau gÇn hai m¬i n¨m ®æi míi (1986-2005), nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã
nh÷ng bíc chuyÓn biÕn kh¸ v÷ng ch¾c. C¬ chÕ thÞ trêng t¹o ra cho c¸c doanh
nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi nhng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ph¶i vît
qua ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trong ®iÒu
kiÖn më cöa vµ c¹nh tranh kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh
doanh ph¶i quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò quan träng ®ã lµ: ChÊt lîng s¶n phÈm,
n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh s¶n phÈm ... §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt
nh C«ng ty may §¸p CÇu còng vËy, t liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ së h¹ tÇng lµ yÕu tè
kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó t¨ng ®îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang bÞ kü
thuËt, trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ( TSC§HH) lµ yÕu tè quan träng bËc
nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ
t¹i C«ng ty may §¸p CÇu, em ®· hoµn thµnh b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:
"C«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¹i C«ng ty may §¸p CÇu".
Ngoµi “Lêi nãi ®Çu” vµ phÇn “kÕt luËn” néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§HH
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may
§¸p CÇu
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu.

§Ó hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy tríc hÕt em xin tr©n träng
c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty may §¸p CÇu, trùc tiÕp lµ C« §Æng ThÞ Chung,
Phã gi¸m §èc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®îc thùc tËp. Em xin c¶m ¬n c¸c c«
c¸c chó trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty may §¸p CÇu, chó TrÇn M¹nh
Thanh, Phßng kÕ to¸n ®· góp ®ì em thu thËp sè liÖu, th«ng tin ®Ó viÕt b¶n
luËn v¨n nµy. Sau cïng em xin ®Æc biÖt c¶m ¬n thÇy Lôc DiÖu To¸n ®· tËn
t×nh chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt b¶n luËn v¨n nµy. Em xin bµy tá lßng
biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« trong Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n, Trêng §¹i häc Qu¶n
lý & Kinh doanh Hµ Néi ®· d¹y dç em trong suèt kho¸ häc.
Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2005
Sinh viªn
V¬ng ThÞ LÖ H¬ng

LuËn v¨n tèt nghiÖp

V¬ng ThÞ LÖ H¬ng
ch¬ng I

lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh
trong doanh nghiÖp
I. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

1. Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH)
Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ t liÖu lao ®éng chñ yÕu cña mçi doanh nghiÖp.
TSC§ trong doanh nghiÖp gåm cã TSC§HH h÷u h×nh (TSC§HH) vµ TSC§
v« h×nh.
TSC§HH lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng
lêi nãi ®Çu
Sau gÇn hai m¬i n¨m ®æi míi (1986-2005), nÒn kinh níc ta ®·
nh÷ng bíc chuyÓn biÕn kv÷ng ch¾c. C¬ c thÞ trêng t¹o ra cho c¸c doanh
nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi nhng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ph¶i vît
qua ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trong ®iÒu
kiÖn cöa c¹nh tranh kinh ®ßi i tÊt c¸c ®¬n s¶n xuÊt kinh
doanh ph¶i quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò quan träng ®ã lµ: ChÊt lîng s¶n phÈm,
n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh s¶n phÈm ... §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt
nh C«ng ty may §¸p CÇu còng y, t liÖu n xuÊt tÇng yÕu tè
kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó t¨ng ®îc n¨ng suÊt lao ®éng
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang
thuËt, trong ®ã tµi s¶n ®Þnh h÷u h×nh ( TSC§HH) yÕu quan träng c
nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp, n¾m b¾t t×nhnh tc tÕ
t¹i ng ty may §¸p u, em ®· hoµn thµnh n luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò i:
"C«ng t¸c kÕ tn tµi n cè ®Þnh u h×nh t¹i C«ng ty may §¸p u".
Ngoµi “Lêi nãi ®Çu” vµ phÇn “kÕt luËn” néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§HH
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may
§¸p CÇu
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu.
§Ó hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy tríc hÕt em xin tr©n träng
c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty may §¸p CÇu, trùc tiÕp §Æng ThÞ Chung,
Phã gi¸m §èc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®îc thùc tËp. Em xin c¶m ¬n c¸c c«
c¸c chó trong phßng Tµi chÝnh to¸n C«ng ty may §¸p CÇu, chó TrÇn M¹nh
Thanh, Phßng to¸n ®· p ®ì em thu thËp liÖu, th«ng tin ®Ó viÕt b¶n
luËn v¨n nµy. Sau cïng em xin ®Æc biÖt c¶m ¬n thÇy Lôc DiÖu To¸n ®· tËn
t×nh chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt b¶n luËn v¨n nµy. Em xin bµy tá lßng
biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« trong Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n, Trêng §¹i häc Qu¶n
lý & Kinh doanh Hµ Néi ®· d¹y dç em trong suèt kho¸ häc.
Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2005
Sinh viªn
V¬ng ThÞ LÖ H¬ng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty May Đáp Cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty May Đáp Cầu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ hữu hình tại cty May Đáp Cầu 9 10 134