Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ tại cty CTĐT WACO

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi nãi ®Çu.
Trong thêi kú hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n ® îc chó träng ë tÊt c¶
c¸c doanh nghiÖp v× tÇm quan träng cña nã. Chøc n¨ng cña kÕ to¸n lµ ghi
chÐp vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña
mét doanh nghiÖp. Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin cho nhiÒu
®èi tîng kh¸c ngoµi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c th«ng tin
nµy gióp cho hä cã nh÷ng c¬ së ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp ®Ó
®Þnh híng ph¸t triÓn C«ng ty cßn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t , c¸c th«ng tin nµy
lµ c¬ së ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t.
H¹ch to¸n TSC§ cã ý nghÜa quan träng (®Æc biÖt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ
x©y l¾p) vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. Trong ®iÒu kiÖn ngµy cµng cã
nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng nh hiÖn nay, kÕ to¸n lµ c«ng cô
h÷u hiÖu ®Ó C«ng ty cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh, tõ ®ã
cã ®Þnh híng ph¸t triÓn, ®Çu t vµ cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý tèt t¹o nªn søc
m¹nh néi lùc cña C«ng ty.
NhËn thøc ®îc vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n
TSC§ nãi riªng, cïng víi sù híng dÉn cña c« Lª Kim Ngäc, c« chó
phßng kÕ to¸n C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. Em ®· lùa chän ®Ò tµi
"Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh § êng Thuû" cho
b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña m×nh. B¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn:
PhÇn 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû
PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh
§êng Thuû.
PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h¹ch
to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû
MÆc dï ®· cè g¾ng trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o nµy, tuy nhiªn
kh«ng thÓ tr¸ch ®îc nhøng thiÕu sãt. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®îc ý

2

kiÕn vµ híng dÉn cña c¸c thÇy c«, cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n t¹i
C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Ngµy 07 th¸ng 05 n¨m 2005

Sinh viªn
§ç V¨n Toµn

3

PhÇn 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty C«ng Tr×nh §êng
Thuû.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng Tr×nh § êng
Thuû.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng Tr×nh § êng Thuû.
C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû tiÒn th©n lµ C«ng ty C«ng Tr×nh § êng S«ng I ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 288 Q§TC ngµy 01-07-1972
thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng §êng Thuû (Bé Giao Th«ng VËn T¶i). Tõ
ngµy thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· qua 3 lÇn thay ®æi tªn.
N¨m 1983, C«ng ty C«ng Tr×nh §êng S«ng I ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp
cÇu c¶ng 204 trùc thuéc liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp Qu¶n lý Giao Th«ng § ên...
Lêi nãi ®Çu.
Trong thêi kú hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n ®îc chó träng ë tÊt c
c¸c doanh nghiÖp v× tÇm quan träng cña nã. Chøc n¨ng cña kÕ to¸n lµ ghi
chÐp vµ phn ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña
mét doanh nghiÖp. Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin cho nhiÒu
®èi tîng kh¸c ngoµi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c nhµ qun lý, c¸c th«ng tin
nµy gióp cho hä cã nng së ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï p ®Ó
®Þnh híng ph¸t triÓn C«ng ty cßn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t, c¸c th«ng tin nµy
lµ c¬ së ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t.
H¹ch to¸n TSC§ cã ý nghÜa quan träng (®Æc biÖt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ
x©y l¾p) vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh sn xuÊt kinh
doanh cña C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. Trong ®iÒu kiÖn ngµy cµng cã
nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng nh hiÖn nay, kÕ to¸n lµ c«ng cô
h÷u hiÖu ®Ó C«ng ty cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña m×nh, tõ ®ã
cã ®Þnh híng ph¸t triÓn, ®Çu t vµ ph¬ng ph¸p qun lý tèt t¹o nªn søc
m¹nh néi lùc cña C«ng ty.
NhËn thøc ®îc vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n
TSC§ nãi riªng, cïng víi sù híng dÉn cña c« Lª Kim Ngäc, c« chó
phßng kÕ to¸n C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. Em ®· lùa chän ®Ò tµi
"Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû" cho
b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña m×nh. B¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn:
PhÇn 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû
PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ i C«ng ty C«ng Tr×nh
§êng Thuû.
PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ gii ph¸p hoµn thiÖn h¹ch
to¸n TSC§ i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû
MÆc dï ®· cè g¾ng trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o nµy, tuy nhiªn
kh«ng thÓ tr¸ch ®îc nhøng thiÕu sãt. Bëi y, em rÊt mong nhËn ®îc ý
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ tại cty CTĐT WACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ tại cty CTĐT WACO - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐ tại cty CTĐT WACO 9 10 779