Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi më ®Çu
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸n lµ mét
c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã
vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) lµ
mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh
tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH
lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× TSC§HH lµ
yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lµ mét kh©u quan
träng trong bé phËn kÕ to¸n. Bëi v× nã cung cÊp toµn bé c¸c nguån th«ng tin,
sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n TSC§HH
lu«n lu«n lµ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh
tÕ cña Nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH vµ c¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y
kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vô
yªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty du lÞch vµ
dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cßn cã nh÷ng vÊn
®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò
tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".

2

Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò bao gåm
nh÷ng phÇn sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸c
doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ
Néi Toserco.
PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ
Néi Toserco.
Do thêi gian còng nh tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, bµi viÕt cña em kh«ng thÓ
tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«
nh»m hoµn chØnh bµi vݪt cña m×nh h¬n.

3

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH
trong c¸c doanh nghiÖp
I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§HH

1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§HH
HiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ®iÓm cña
nhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn biÕt TSC§HH trong mäi
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc xÕp lo¹i tµi s¶n nµo lµ TSC...
Lêi më ®Çu
Trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc to¸n mét
c«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã
vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u nh (TSC§HH) lµ
mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ vËt chÊt thuËt cho nÒn kinh
tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ phËn quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH
®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søc lao ®éng cña con ngêi , n©ng
cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× TSC§HH lµ
yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lµ mét kh©u quan
träng trong phËn to¸n. Bëi v× cung cÊp toµn c¸c nguån th«ng tin,
liÖu t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty. ChÝnh vËy, h¹ch to¸n TSC§HH
lu«n lu«n quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶nkinh
cña Nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy cµng pt triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm TSC§HH c¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y
kh«ng cßn pp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vô
yªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp hiÖn nay.
Qua qu¸ tr×nh c tËp vµ thùcp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty du lÞch vµ
dÞch Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cßn nh÷ng vÊn
®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Cïng víi sù h-
íng dÉn cña thÇy gi¸o c¸c c¸n nh©n viªn phßng kÕ to¸n em ®· chän ®Ò
tµi: " H¹ch to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco".
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán TSCĐHH tại cty du lịch DV HN TOSERCO 9 10 289