Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸n lµ mét c«ng
viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã vai trß
tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt
chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh
sù sèng cßn cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi doanh
nghiÖp TSC§ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m cêng ®é lao ®éng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng. Nã thÓ hiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc vµ thÕ m¹nh
cña doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng hiÖn nay nhÊt lµ khi khoa häc kü thuËt trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp th×
TSC§ lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh Du LÞch vµ Th¬ng M¹i, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét kh©u
quan träng trong toµn bé khèi lîng kÕ to¸n. Nã cung cÊp toµn bé nguån sè liÖu
®¸ng tin cËy vÒ t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña c«ng ty vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m
TSC§.... Tõ ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c TSC§ cña c«ng
ty. ChÝnh v× vËy, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ lu«n lµ sù quan t©m cña c¸c doanh
nghiÖp Th¬ng M¹i còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy
cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm
vÒ TSC§ vµ c¸ch h¹ch to¸n chóng tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i söa
®æi, bæ sung, c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn kÞp thêi c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó phôc
vô yªu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng vµ thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu, nghiªn cøu
t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸ . Cïng víi sù híng dÉn
nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n em
®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ
qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn Du
LÞch vµ Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸” víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ
cña m×nh vµo c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã 3 phÇn chÝnh
sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§ t¹i c¸c doanh nghiÖp
1

PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn Du LÞch vµ Th¬ng
M¹i §«ng Nam ¸
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ...
lêi nãi ®Çu
Trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc to¸n mét c«ng
viÖc quan träng phôc cho viÖc h¹ch to¸n qu¶n kinh tÕ, cßn vai trß
tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n tµi s¶n ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt
chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé phËn quan träng quyÕt ®Þnh
sèng cßn cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi doanh
nghiÖp TSC§ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m cêng ®é lao ®éng vµ t¨ng n¨ng suÊt lao
®éng. Nã thÓ hiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc vµ thÕ m¹nh
cña doanh nghiÖp trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh thÞ
trêng hiÖn nay nhÊt lµ khi khoa häc kü thuËt trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp th×
TSC§ lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh Du LÞch Th¬ng M¹i, kÕ to¸n tµi s¶n ®Þnh mét kh©u
quan träng trong toµn khèi lîng to¸n. cung cÊp toµn nguån liÖu
®¸ng tin cËy vÒ t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña c«ng ty vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m
TSC§.... ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓm tra, qu¶n chÆt chÏ c¸c TSC§ cña c«ng
ty. ChÝnh v× vËy, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ lu«n lµ sù quan t©m cña c¸c doanh
nghiÖp Th¬ng M¹i còng nh c¸c nhµ qu¶n kinh cña Nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy
cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn cña nÒn kinh thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm
TSC§ c¸ch ch to¸n chóng tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i söa
®æi, sung, c¶i tiÕn hoµn thiÖn kÞp thêi t luËn thùc tiÔn ®Ó phôc
vô yªu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu, nghiªn cøu
t¹i C«ng ty phÇn Du LÞch Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸ . Cïng víi sù híng dÉn
nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o c¸c c¸nnh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n em
®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi Tæ chøc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh víi nh÷ng vÊn ®Ò
qu¶n n©ng cao hiÖu qu¶ dông tµi s¶n ®Þnh t¹i C«ng ty phÇn Du
LÞch vµ Th¬ng M¹i §«ng Nam ¸ víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá
cña m×nh vµo c«ng cuéc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn gåm 3 phÇn chÝnh
sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§ t¹i c¸c doanh nghiÖp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và QL TSCĐ tại cty CP Du lịch TM Đông Nam Á 9 10 473