Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i cña x· héi loµi ngêi. Trong
®ã mçi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh l¹i lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n, n¬i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm, thùc
hiÖn cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi.
X· héi cµng ph¸t triÓn th× cµng ®ßi hái sù ®a d¹ng vµ phong phó c¶ vÒ
sè lîng, chÊt lîng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®Æt ra c©u hái lín cho c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? s¶n xuÊt nh thÕ
nµo? V× thÕ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¸ch hµng, nhu
cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó s¶n xuÊt vµ cung øng nh÷ng s¶n phÈm phï
hîp. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i b»ng mäi c¸ch ®a s¶n
phÈm tíi tay ngêi tiªu dïng, ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn vµ thu ®îc lîi
nhuËn nhiÒu nhÊt cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô
s¶n phÈm. Mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®iÒu ®ã lµ ph¶i thùc hiÖn tèt
c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm. H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm sÏ cho
doanh nghiÖp cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña m×nh mét c¸ch cô thÓ th«ng qua c¸c chØ tiªu doanh thu vµ kÕt qu¶ lç, l·i.
§ång thêi cßn cung cÊp nh÷ng th«ng tin quan träng gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý
ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó ®Çu t vµo
doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn
tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh, em ®· nhËn thøc ®îc tÇm quan träng
cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm. ChÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò
tµi:
Tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng
Anh.
Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em gåm hai phÇn chÝnh:

Hoµng DiÖu Ly - KÕ to¸n 43D

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh.
PhÇn II: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ vËt liÖu x©y dùng §«ng
Anh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn
Thanh Quý cïng c¸c c«, chó c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty cæ phÇn tÊm lîp vµ
vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Do thêi gian thùc tËp cã h¹n còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ cha nhiÒu nªn
chuyªn ®Ò cña em khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu

 !"!#$%!&'($&)*
%+,&-$%./!,0
1.-2,%#2-.34
5.-67890%..:(
*;,;-./!<(=+9>-
%1.-7?? &
?@7&-%1.4.='1)+!&$-,
4#&$-63A./!.B
;.C*.-6,-%1..'D!E-
./!>FG%B,;G%B.;;
( H%1..01*I-G2
./!CAF&*)F&#(.01*
I--G2./!J-G2./!K
%1.-7L)-($&)$%
!7!-26I)-MG%$&)",
<8.AI)E:.-)N
.+O,--,0E-.-,$%64
%1. 1)
P)-7E.7!60&QIFL.4
!;.1+F%0<IR,S!3;4!)E
I--G2./!QO7F!S!E(
T
chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty phÇn m lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng
Anh.
QFG(0.S!!.4OT
Hoµng DiÖu Ly - KÕ to¸n 43D
U
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh 9 10 286