Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã lµ mét con ®êng gian tru©n, mét bµi to¸n hãc
bóa cho c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt hiÖn nay, khi mµ níc ta ®· chuyÓn sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÊn ®Ò sèng cßn cña mét doanh nghiÖp
s¶n xuÊt vËt chÊt g¾n liÒn víi viÖc tr¶ lêi c©u hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra b¸n cho ai vµ
b¸n nh thÕ nµo? Bëi vËy, bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i
®¶m b¶o vÒ chÊt lîng th× thÞ trêng ®Ó b¸n s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín. §iÒu
nµy chøng tá mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu g¾n liÒn víi thÞ trêng. §i ®«i víi
sù ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, sù ®æi míi vÒ hÖ thèng kÕ to¸n doanh
nghiÖp ®· t¹o cho kÕ to¸n mét bé mÆt míi, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña kÕ to¸n trong
c¸c c«ng cô qu¶n lý. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay viÖc tæ chøc qu¶n
lý thµnh phÈm tiªu thô thµnh phÈm lµ kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh, ®¶m b¶o qu¶n lý c¸c lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu
kh¸c cña kh©u b¸n hµng, lµm c¬ së x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña
doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô
thµnh phÈm, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh
phÈm t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW” ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi cña m×nh.

1

phÇn I :
lý do nghiªn cøu ®Ò tµi
1) Thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý :
a) Vai trß , vÞ trÝ cña thµnh phÈm :
Theo ®Þnh nghÜa chung th× thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy
tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ
biÕn ®· ®îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kÜ thuËt quy ®Þnh vµ nhËp kho
thµnh phÈm hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng.
Tuy nhiªn, s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp hoµn thµnh cung cÊp cho x·
héi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thµnh phÈm mµ cßn lµ nöa thµnh phÈm, lao vô ®îc hoµn
thµnh. Nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm cha qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng
cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nhng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô mµ ®îc
kiÓm tra kÜ thuËt vµ còng cã thÓ ®îc nhËp kho. Khi b¸n, nöa thµnh phÈm nµy còng
cã ý nghÜa nh thµnh phÈm.
Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vµo khèi lîng thµnh phÈm mµ doanh
nghiÖp cung øng trong mét thêi kú, trong tõng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, ®¸nh gi¸
tû träng cung øng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x¸c
®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn, ®Ó ®îc thÞ trêng chÊp nhËn
th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n chó ý ®Õn viÖc t¨ng nhanh sè lîng s¶n...
Lêi më ®Çu
s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã mét con ®êng gian tru©n, mét bµi to¸n hãc
bóa cho c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt hiÖn nay, khi níc ta ®· chuyÓn sang nÒn
kinh thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t vÊn ®Ò sèng cßn cña mét doanh nghiÖp
s¶n xuÊt vËt chÊt g¾n liÒn víi viÖc tr¶ lêi c©u hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra b¸n cho ai vµ
b¸n nh thÕ nµo? Bëi vËy, bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®a d¹ng chñng lo¹i
®¶m b¶o vÒ chÊt lîng th× thÞ trêng ®Ó b¸n s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín. §iÒu
nµy chøng tá mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu g¾n liÒn víi thÞ trêng. §i ®«i víi
®æi míi trong chÕ qu¶n lý kinh tÕ, ®æi míi thèng to¸n doanh
nghiÖp ®· t¹o cho to¸n mét mÆt míi, kh¼ng ®Þnh ®îc t cña to¸n trong
c¸c c«ng cô qu¶n lý. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay viÖc tæ chøc qu¶n
thµnh phÈm tiªu thô thµnh phÈm lµ kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh, ®¶m b¶o qu¶n c¸c lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu
kh¸c cña kh©u b¸n hµng, lµm x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña
doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c to¸n thµnh phÈm tiªu thô
thµnh phÈm, em ®· lùa chän ®Ò tµi chøc to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh
phÈm t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW” ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi cña m×nh.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty DV nuôi trồng thuỷ sản TW 9 10 567