Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña
c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö hoµng s¬n
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ®iÖn tö Hoµng S¬n cã tªn giao dÞch lµ Hoang Son
Electron Trading Company Limited, ®Þa chØ sè 696 Tr¬ng §Þnh - Gi¸p B¸t - Hoµng
Mai - Hµ Néi, ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1994 theo LuËt doanh nghiÖp ViÖt Nam.
C«ng ty ra ®êi lµ thµnh qu¶ v« cïng to lín cña c¸c thµnh viªn. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn Tö Hoµng S¬n lµ lo¹i c«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn, do n¨m
thµnh viªn gãp vèn, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p
nh©n, cã tµi kho¶n ®éc lËp vµ cã con dÊu riªng.
Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: bu«n b¸n m¸y tÝnh, ®iÖn tö,
®iÖn l¹nh, ®å gia dông: dÞch vô b¶o tr×, b¶o dìng, söa ch÷a l¾p ®Æt hµng ®iÖn tö,
m¸y tÝnh, ®iÖn l¹nh, ®å gia dông…
Ngay tõ khi míi thµnh lËp, c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng S¬n ®·
tõng bíc kh¾c phóc nh÷ng khã kh¨n thiÕu thèn ban ®Çu ®a viÖc kinh doanh vµ æn
®Þnh, ®ång thêi kh«ng ngõng v¬n lªn vµ tù hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt, s¶n phÈm do
c«ng ty kinh doanh lu«n ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ thêi gian víi gi¸ c¶ hîp lý.
Khi míi thµnh lËp c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cô thÓ lµ: Sè c«ng nh©n
viªn cã 100 ngêi, c«ng nh©n n÷ chiÕm 50% víi mÆt b»ng réng 1000m 2 trong ®ã
800m2 lµ phßng trng bµy hµng, kho tµng vµ 200m 2 lµ nhµ lµm viÖc cña khu vùc
gi¸n tiÕp vµ phôc vô viÖc kinh doanh.
Tæng vèn kinh doanh ban ®Çu cña c«ng ty ®îc c¸c thµnh viªn gãp vèn lµ
1.600 triÖu ®ång.

Cô thÓ:

Vèn cè ®Þnh

130 triÖu ®ång

Vèn lu ®éng

1.470 triÖu ®ång

Bªn c¹nh ®ã, nh©n sù cña c«ng ty cha ®îc hoµn chØnh, tr×nh ®é am hiÓu kinh
doanh cßn Ýt nªn cßn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c chiÕn lîc kinh doanh vµ
thÞ trêng c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt, ®ã còng lµ khã kh¨n chung cña c¸c doanh
nghiÖp t nh©n trong níc, nhng víi sù nç lùc v¬n lªn cña m×nh, c«ng ty ®· tõng bíc
kh¾c phôc khã kh¨n ban ®Çu. C«ng ty võa thùc hiÖn c«ng t¸c huÊn luyÖn kiÕn thøc
Maketing, t×m kiÕm viÖc lµm, võa ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp.
2. Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty
2.1. Tæ chøc nh©n sù vµ bé m¸y qu¶n lý
VÒ ®Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i §iÖn tö Hoµng S¬n
cã quy m« qu¶n lý gän nhÑ, bé m¸y gi¸n tiÕp ®îc s¾p xÕp phï hîp víi kh¶ n¨ng
vµ cã thÓ kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc.
C«ng ty thùc hiÖn tæ chøc qu¶n lý theo chÕ ®é 1 thñ trëng
+ §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, ngêi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt, chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doan...
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña
c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®iÖn tö hoµng s¬n
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty

 !"#$%&'&()*+ ,+)
-)."/0 123''4!50 67
895:1;<=+17)
(>51"2
1 1%"+?@.0 "A=1>B"+ +
C"?:.0 1D57
>?B=EF5F++B""
"GHE1HF:I"F:J"$KL M"
+B""GH
N?<0 "(O
NF<?L PK??2@5%FQ51?1R
"G8?N11A1>SM"$: T
?5+ U/5Q5=?+1>$%/"D)
/181<+:/ V7
W<0 M D>5??2HXE%C
13YY8"CK@ZY[1<MF\.3YYY
]

^YY
]
 _F"?1]YY
]
1=?51A
+@ 1 H1H1?7
R1%?FQ5=/+1 1%
37&YY5G7
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hoạt động KD tại cty điện tử Hoàng Sơn 9 10 382