Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, KiÓm to¸n ®· trë thµnh nhu cÇu tÊt yÕu ®èi
víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ chÊt lîng qu¶n lý cña
c¸c Doanh nghiÖp. T¹i ViÖt Nam, ho¹t ®éng KiÓm to¸n ®· kh«ng ngõng ph¸t
triÓn c¶ vÒ quy m«, chÊt lîng, còng nh c¸c lÜnh vùc ®îc KiÓm to¸n. Nh÷ng
C«ng ty KiÓm to¸n ®éc lËp ra ®êi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña ngµnh KiÓm
to¸n ë níc ta. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng viÖc KiÓm to¸n
trë thµnh mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi th«ng tin tµi chÝnh cña c¸c
Doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n - T vÊn thuÕ em
nhËn thÊy chu tr×nh hµng tån kho lµ mét trong nh÷ng chu tr×nh phøc t¹p, dÔ
x¶y ra gian lËn vµ thêng ®îc KiÓm to¸n C«ng ty chó träng trong c¸c cuéc
KiÓm to¸n b¸o c¸o Tµi chÝnh. V× vËy, em ®· chän ®Ò tµi :"Hoµn thiÖn KiÓm
to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty
cæ phÇn KiÓm to¸n - T vÊn thuÕ" lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh.
Môc tiªu cña b¸o c¸o thùc tËp lµ dùa trªn lý luËn chung vÒ KiÓm to¸n Chu
tr×nh hµng tån kho trong quy tr×nh KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ thùc tÕ
KiÓm to¸n Chu tr×nh hµng tån kho do C«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n - T vÊn
thuÕ thùc hiÖn ë mét ®Ó tiÕn hµnh ®èi chiÕu gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, tõ ®ã ®Ò
xuÊt c¸c ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c KiÓm to¸n Hµng tån kho trong
KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty.

SV: Lª Chung - KiÓm to¸n 43A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PHÇN 1
C¥ Së Lý LUËN CñA KIÓM TO¸N chu tr×nh hµng tån kho
TRONG KIÓM TO¸N B¸O C¸O TµI CHÝNH
I - CHU TR×NH hµng tån kho VíI VÊN §Ò KIÓM TO¸N

1. B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña chu tr×nh hµng tån kho ¶nh hëng tíi c«ng
t¸c KiÓm to¸n.
1.1. §Æc ®iÓm chung vÒ chu tr×nh hµng tån kho
-Hµng tån kho lµ tµi s¶n lu ®éng cña Doanh nghiÖp biÓu hiÖn díi d¹ng
vËt chÊt cô thÓ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú thuéc vµo lo¹i h×nh Doanh
nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Hµng tån kho
trong Doanh nghiÖp th¬ng m¹i bao gåm: hµng ho¸ dù tr÷ cho lu th«ng ( kÓ c¶
sè hµng ®em göi b¸n hoÆc lµ hµng ho¸ ®ang ®i ®êng ). Hµng tån kho trong
Doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm: Nguyªn vËt liÖu, C«ng cô dù tr÷ cho qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt, Thµnh phÈm, S¶n phÈm hoµn thµnh, S¶n phÈm dë dang vµ Hµng göi
b¸n hoÆc lµ Hµng ®ang ®i ®êng.
- Hµng tån kho cã c¸c ®Æc ®iÓm:
+ Hµng tån kho ¶nh hëng trùc tiÕp tíi gi¸ vèn hµng b¸n v× vËy ¶nh hëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn trong n¨m.
+ Hµng tån kho thêng chiÕm tû träng lín so víi tæng tµi s¶n lu ®éng
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, KiÓm to¸n ®· trë thµnh nhu cÇu tÊt yÕu ®èi
víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chÊt lîng qu¶n cña
c¸c Doanh nghiÖp. T¹i ViÖt Nam, ho¹t ®éng KiÓm to¸n ®· kh«ng ngõng ph¸t
triÓn quy m«, chÊt lîng, còng nh c¸c nh vùc ®îc KiÓm to¸n. Nh÷ng
C«ng ty KiÓm to¸n ®éc lËp ra ®êi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc thÕ cña ngµnh KiÓm
to¸n ë níc ta. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng viÖc KiÓm to¸n
trë thµnh mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi th«ng tin tµi chÝnh cña c¸c
Doanh nghiÖp.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n - T vÊn thuÕ em
nhËn thÊy chu tr×nh hµng tån kho mét trong nh÷ng chu tr×nh phøc t¹p,
x¶y ra gian lËn thêng ®îc KiÓm to¸n C«ng ty chó träng trong c¸c cuéc
KiÓm to¸n b¸o c¸o Tµi chÝnh. vËy, em ®· chän ®Ò tµi :"Hoµn thiÖn KiÓm
to¸n chu tr×nh hµng tån kho trong KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty
phÇn KiÓm to¸n - T vÊn thuÕ" lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh.
Môc tiªu cña b¸o c¸o thùc tËp dùa trªn luËn chung KiÓm to¸n Chu
tr×nh hµng tån kho trong quy tr×nh KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh thùc
KiÓm to¸n Chu tr×nh hµng tån kho do C«ng ty phÇn KiÓm to¸n - T vÊn
thuÕ thùc hiÖn ë mét ®Ó tiÕn hµnh ®èi chiÕu gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, tõ ®ã ®Ò
xuÊt c¸c ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c KiÓm to¸n Hµng tån kho trong
KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty.
SV: Lª Chung - KiÓm to¸n 43A
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong cty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế 9 10 939