Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu
S¬ ®å 1: Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n ..............................................5
S¬ ®å 2: Tæ chøc chøng tõ nhËp kho........................................................................10
S¬ ®å 3: Tæ chøc chøng tõ xuÊt kho........................................................................10
S¬ ®å 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n hµng tån kho (KKTX).................................................13
S¬ ®å 5: Tr×nh tù h¹ch to¸n hµng tån kho (KK§K)................................................14
S¬ ®å 6: Dßng vËn ®éng cña chu tr×nh hµng tån kho..............................................19
S¬ ®å 7: Bé m¸y qu¶n lý t¹i CIMEICO...................................................................42
B¶ng 1: Môc tiªu kiÓm to¸n hµng tån kho..............................................................20
B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu t¹i CIMEICO.....................................................................41
B¶ng 3: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty E..............................................53
B¶ng 4: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty E....................................................54
B¶ng 5: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty F..............................................55
B¶ng 6: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty F....................................................55
B¶ng 7: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty H..............................................56
B¶ng 8: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty H....................................................56
B¶ng 9: B¶ng x¸c ®Þnh tÝnh nh¹y c¶m.....................................................................57
B¶ng 10: B¶ng x¸c ®Þnh møc träng yÕu kÕ ho¹ch t¹i c«ng ty F.............................59
B¶ng 11: Tæng hîp hµng tån kho c«ng ty F............................................................72
B¶ng 12: Tæng hîp hµng tån kho c«ng ty H............................................................72
B¶ng 13: Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty E........................78
B¶ng 14: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty E............................................82
B¶ng 15: Th x¸c nhËn hµng göi b¸n cña c«ng ty E.................................................83
B¶ng 16: B¶ng c©u hái vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé.............................................95
B¶ng 17: C¸c møc rñi ro...........................................................................................97
B¶ng 18: C¸c chØ tiªu ph©n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Danh môc s¬ ®å, b¶ng biÓu
S¬ ®å 1 : Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn hµnh kiÓm to¸n ..............................................5
S¬ ®å 2: Tæ chøc chøng tõ nhËp kho........................................................................10
S¬ ®å 3: Tæ chøc chøng tõ xuÊt kho........................................................................10
S¬ ®å 4: Tr×nh tù h¹ch to¸n hµng tån kho (KKTX).................................................13
S¬ ®å 5: Tr×nh tù h¹ch to¸n hµng tån kho (KK§K)................................................14
S¬ ®å 6: Dßng vËn ®éng cña chu tr×nh hµng tån kho..............................................19
S¬ ®å 7: Bé m¸y qu¶n lý t¹i CIMEICO...................................................................42
B¶ng 1 : Môc tiªu kiÓm to¸n hµng tån kho..............................................................20
B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu t¹i CIMEICO.....................................................................41
B¶ng 3: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty E..............................................53
B¶ng 4: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty E....................................................54
B¶ng 5: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty F..............................................55
B¶ng 6: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty F....................................................55
B¶ng 7: Ph©n tÝch sè liÖu trªn BC§KT t¹i c«ng ty H..............................................56
B¶ng 8: Ph©n tÝch s¬ bé BCKQKD t¹i c«ng ty H....................................................56
B¶ng 9: B¶ng x¸c ®Þnh tÝnh nh¹y c¶m.....................................................................57
B¶ng 10: B¶ng x¸c ®Þnh møc träng yÕu kÕ ho¹ch t¹i c«ng ty F.............................59
B¶ng 11: Tæng hîp hµng tån kho c«ng ty F............................................................72
B¶ng 12: Tæng hîp hµng tån kho c«ng ty H............................................................72
B¶ng 13: Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty E........................78
B¶ng 14: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty E............................................82
B¶ng 15: Th x¸c nhËn hµng göi b¸n cña c«ng ty E.................................................83
B¶ng 16: B¶ng c©u hái vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé.............................................95
B¶ng 17: C¸c møc rñi ro...........................................................................................97
B¶ng 18: C¸c chØ tiªu ph©n tÝch däc hµng tån kho..................................................98
B¶ng 19: B¶ng kª chªnh lÖch...................................................................................99
B¶ng 20: B¶ng kª x¸c minh.....................................................................................99
MÉu biÓu 1 : B¶ng tæng hîp hµng tån kho c«ng ty E..............................................71
MÉu biÓu 2: GiÊy lµm viÖc sè 2E.............................................................................73
MÉu biÓu 3: GiÊy lµm viÖc sè 2H............................................................................75
Hoµn thiÖn kiÓm to¸n chu tr×nh hµng tån kho ……
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do cty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện 9 10 106