Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Xu thÕ chung cña thÕ giíi trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ khu vùc ho¸ c¸c nÒn
kinh tÕ. Liªn minh Ch©u ¢u (EU) lµ mét ®iÓn h×nh vÒ xu thÕ nay, c¸c níc Ch©u
¢u ®· x©y dùng cho m×nh mét thÞ trêng chung víi mét ®ång tiÒn thèng nhÊt.
NhËn thÊy tÝnh ®óng ®¾n cña xu thÕ nµy, ViÖt Nam ®· tÝch cùc tham gia vµo hiÖp
héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN) tõ 10 n¨m nay vµ s¾p tíi sÏ lµ khu vùc mËu
®Þch tù do ASEAN (AFTA) víi mÉu h×nh lµ EU kÕt hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®Æc
trng cña khu vùc §«ng Nam.
Nh vËy, mét ®ßi hái mang tÝnh b¾t buéc lµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i
c«ng khai ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh cho c¸c bªn quan t©m
®Ó tËn dông mäi nguån lùc kinh tÕ cã thÓ mang l¹i trong qu¸ tr×nh héi nhËp.
KiÓm to¸n ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó
®¸p øng ®ßi hái kh¸ch quan ®ã. Do míi h×nh thµnh l¹i ph¶i ®¸p øng mét lîng rÊt
lín kh¸ch hµng víi nh÷ng ®iÖu kiÖn kh¸c nhau nªn kiÓm to¸n ViÖt Nam ph¶i
kh«ng ngõng häc hái vµ hoµn thiÖn m×nh. Ra ®êi trong ®iÖu kiÖn ®ã, C«ng ty cæ
phÇn kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam (VAE) ®îc thµnh lËp bëi nh÷ng ngêi cã
kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kiÓm to¸n vµ cã tÇm nh×n s¸ng suèt, ®· cã híng ®i
®óng ®¾n nh»m nh»m ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Tuy míi ®îc thµnh lËp
(2001) nhng c«ng ty ®· cã nh÷ng dÊu Ên tÝch cùc trong lßng kh¸ch hµng. Víi
nh÷ng viÖc ®· lµm ®îc kÕt hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o
c«ng ty, VAE nhÊt ®Þnh sÏ t¹o dùng ®îc th¬ng hiÖu cña m×nh trong thÞ trêng
kiÓm to¸n ViÖt Nam. §îc thùc tËp t¹i c«ng ty kÕt hîp víi sù híng dÉn tËn t×nh
cña thÇy gi¸o §inh ThÕ Hïng vµ c¸c anh chÞ trong phßng nghiÖp vô 3, em hy
väng m×nh sÏ hiÓu thªm vÒ nghµnh nghÒ m×nh ®· lùa chän vµ tiÕp thu nh÷ng
kiÕn thøc thùc tÕ bæ Ých.
Nhê nh÷ng kiÕn thøc ®îc nhµ trêng trang bÞ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ thu nhËn
®îc trong thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· phÇn nµo hiÓu ®îc vÒ tÇm quan
träng cña kiÓm to¸n kho¶n môc thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c
®oanh nghiÖp. Do ®ã, em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm
to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam” lµm ®Ò t¹i
1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. §©y mét lµ kho¶n môc quan träng trong hÇu hÕt
c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nªn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n sÏ ®Æc biÖt chó ý. MÆc dï
®©y lµ mét ®Ò tµi khã nhng víi næ lùc cña b¶n th©n céng víi sù chØ b¶o tËn t×nh
cña thÇy gi¸o vµ c¸c b¸c, c¸c anh chÞ trong c«ng ty kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt
Nam, em hy ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'()* 
!+) ,(&-.&/01
231456)*72+48
&9:2¸";<#;2%=>?@A68AB3
-,;<#;2";CD;%E(#$F8GH
9:2
23*&IJ4K6K&1L,88L
:((4,8(KM 
'3,NO/P'M(&38
Q'+(8'R72G@S '
8TIJMPU(8L8T&F1
G'728L
:=OJ(V.P*:W
8S'-72"7;#%F38KRG.P
X'PS(AA0*+P
56YY8TGDF38
"Z??>%:+PG,114I7
G+FF8.08'56K+
:*7;#1-AB,F[(-.
'729F38:F8A,E3(
S9D\]-8I8N^*_
O(AB'(+O8G
TKW4
2.GTF.K-3
F.S38:*_+8S'FSM
O'LN'K4
8UP*_+O`Hoµn thiÖn kiÓm to¸n th trong kiÓm
to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty kiÓm to¸n ®Þnh gi¸ ViÖt Nama
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN 9 10 621