Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi më ®Çu

Cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc vµ c«ng nghÖ ngµy nay,
nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang chuyÓn m×nh tõng bíc ®i lªn m¹nh mÏ. Sù biÕn
chuyÓn cña nÒn kinh tÕ g¾n liÒn víi sù thay ®æi m¹nh mÏ cña tõng quèc gia
trong tõng khu vùc trªn thÕ giíi. Song cïng víi sù thay ®æi ®ã, bíc vµo nh÷ng
n¨m ®Çu thËp kØ 90 cña thÕ kØ XX xu híng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt
Nam ®· ph¸t triÓn m¹nh. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã sù biÕn chuyÓn m¹nh mÏ,
bíc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ
thÞ trêng ®· lµm thay ®æi bé mÆt nÒn kinh tÕ quèc d©n. NÒn kinh tÕ më ®Æt ra
nhiÒu yªu cÇu míi. Tríc sù ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®· ®îc c«ng nhËn ë ViÖt Nam víi sù ra ®êi cña c¸c tæ chøc ®éc lËp vÒ kÕ to¸n
kiÓm to¸n nh»m gióp c¸ nh©n, tæ chøc n¾m râ kiÕn thøc, t¨ng cêng hiÓu biÕt
vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n trong bèi c¶nh míi. Sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n
®éc lËp quèc tÕ vµ néi ®Þa ë ViÖt Nam ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt quan träng
trong viÖc cung cÊp dÞch vô kiÓm to¸n vµ t vÊn cho nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn
c¸c sè liÖu tµi chÝnh ë ViÖt Nam. KiÓm to¸n ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng
chuyªn s©u, mét khoa häc chuyªn ngµnh. Theo ier - Khan - Sere: KiÓm to¸n
cã ý nghÜa lín trªn nhiÒu mÆt: ®ã lµ “Quan toµ c«ng minh cña qu¸ khø”, lµ
“Ngêi dÉn d¾t cho hiÖn t¹i” vµ “ Ngêi cè vÊn s¸ng suèt cho t¬ng lai”.
B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp nãi chung trªn mäi khÝa c¹nh cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Mét tËp hîp
c¸c th«ng tin cã ®îc tõ viÖc xö lý c¸c giao dÞch cuèi cïng sÏ ®îc ph¶n ¸nh
thµnh c¸c bé phËn, c¸c kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. V× vËy, ®Ó ®¹t ®îc
môc ®Ých kiÓm to¸n toµn diÖn b¸o c¸o tµi chÝnh kiÓm to¸n viªn cÇn ph¶i xem
xÐt kiÓm tra riªng biÖt c¸c bé phËn cña chóng.
Tµi s¶n cè ®Þnh vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®ãng mét vai trß rÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. V× vËy viÖc
h¹ch to¸nTSC§ cung nh viÖc trÝch lËp chi phÝ khÊu hao cÇn ph¶i ®îc ghi chÐp
®óng ®¾n vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c. H¬n n÷a kho¶n môc TSC§ trªn b¶ng c©n ®èi
kÕ to¸n thêng chiÕm mét tû träng lín nªn sai sãt ®èi víi kho¶n môc nµy thêng
g©y ¶nh hëng träng yÕu tíi b¸o c¸o tµi chÝnhcña doanh nghiÖp. Do ®ã kiÓm
to¸n TSC§ vµ khÊu hao TSC§ ®ãng mét vai trß quan träng trong kÓm to¸n
B¸o c¸o tµi chÝnh. Nh©n thøc ®îc ®iÒu nµy nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
c«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T vÊn tµi chÝnh quèc tÕ (IFC) em ®· lùa chän ®Ò
tµi:
“Thùc tr¹ng k...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc c«ng nghÖ ngµy nay,
nÒn kinh thÕ giíi ®ang chuyÓn m×nh tõng bíc ®i lªn m¹nh mÏ. biÕn
chuyÓn cña nÒn kinh g¾n liÒn víi sù thay ®æi m¹nh cña tõng quèc gia
trong tõng khu vùc trªn thÕ giíi. Song cïng víi sù thay ®æi ®ã, bíc vµo nh÷ng
n¨m ®Çu thËp 90 cña thÕ XX xu híng héi nhËp kinh quèc cña ViÖt
Nam ®· ph¸t triÓn m¹nh. NÒn kinh ViÖt Nam cã sù biÕn chuyÓn m¹nh mÏ,
bíc chuyÓn ®æi nÒn kinh chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ
thÞ trêng ®· lµm thay ®æi mÆt nÒn kinh quèc d©n. NÒn kinh ®Æt ra
nhiÒu yªu cÇu míi. Tríc sù ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®· ®-
îc c«ng nhËn ë ViÖt Nam víi ra ®êi cña c¸c chøc ®éc lËp to¸n
kiÓm to¸n nh»m gióp nh©n, tæ chøc n¾m râ kiÕn thøc, t¨ng cêng hiÓu biÕt
tµi chÝnh, to¸n trong bèi c¶nh míi. ra ®êi cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n
®éc lËp quèc néi ®Þa ë ViÖt Nam ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt quan träng
trong viÖc cung cÊp dÞch kiÓm to¸n t vÊn cho nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn
c¸c liÖu tµi chÝnh ë ViÖt Nam. KiÓm to¸n ®· trë thµnh mét ho¹t ®éng
chuyªn s©u, mét khoa häc chuyªn ngµnh. Theo ier - Khan - Sere: KiÓm to¸n
ý nghÜa lín trªn nhiÒu t: ®ã “Quan t c«ng minh cña qu¸ khø”,
“Ngêi dÉn d¾t cho hiÖn t¹i” vµ “ Ngêi cè vÊn s¸ng suèt cho t¬ng lai”.
B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp nãi chung trªn mäi khÝa c¹nh cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Mét tËp p
c¸c th«ng tin ®îc viÖc lý c¸c giao dÞch cuèi cïng ®îc ph¶n ¸nh
thµnh c¸c phËn, c¸c kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. vËy, ®Ó ®¹t ®îc
môc ®Ých kiÓm to¸n toµn diÖn b¸o c¸o tµi chÝnh kiÓm tn viªn cÇn ph¶i xem
xÐt kiÓm tra riªng biÖt c¸c bé phËn cña chóng.
Tµi s¶n ®Þnh khÊu hao tµi s¶n ®Þnh ®ãng mét vai trß rÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. vËy viÖc
h¹ch to¸nTSC§ cung nh viÖc trÝch lËp chi phÝ khÊu hao cÇn ph¶i ®îc ghi chÐp
®óng ®¾n vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c. H¬n n÷a kho¶n môc TSC§ trªn b¶ng c©n ®èi
kÕ to¸n thêng chiÕm mét tû träng lín nªn sai sãt ®èi víi kho¶n môc nµy thêng
g©y nh hëng träng yÕu tíi b¸o c¸o tµi chÝnhcña doanh nghiÖp. Do ®ã kiÓm
to¸n TSC§ vµ khÊu hao TSC§ ®ãng mét vai trß quan träng trong kÓm to¸n
B¸o c¸o tµi chÝnh. Nh©n thøc ®îc ®iÒu nµy nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do cty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện 9 10 448