Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã
®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc trong chiÕn lîc
kinh doanh cña m×nh. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc mòi nhän cña c¸c doanh
nghiÖp lµ tËp trung vµo kh©u b¸n hµng. §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸
tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp t¹o nguån
thu bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra, tõ ®ã t¹o ra lîi nhuËn phôc vô cho qu¸ tr×nh
t¸i s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao tæ chøc tèt kh©u b¸n hµng,
rót ng¾n ®îc qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
kinh doanh. Trong ®ã biÖn ph¸p quan träng nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt ph¶i kÓ ®Õn lµ
thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. KÕ to¸n
b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng gi÷ vai trß hÕt søc quan träng, lµ phÇn
hµnh kÕ to¸n chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Gãp phÇn
phôc vô ®¾c lùc ho¹t ®éng b¸n hµng cña mçi doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp
t¨ng nhanh kh¶ n¨ng thu håi vèn, kÞp thêi tæ chøc qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕp
theo, cung cÊp th«ng tin nhanh chãng ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp ph©n tÝch, ®¸nh
gi¸ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶.
Sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn vËt t tæng hîp Xu©n
Trêng, ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¸n bé Phßng KÕ to¸n t¹i C«ng ty vµ
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng em nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña
c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®èi víi sù ho¹t ®éng
vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn kÕ
to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn vËt t
tæng hîp Xu©n Trêng” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
Cïng víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, ®ång thêi ®îc sù huíng dÉn nhiÖt
t×nh cña c« gi¸o Th.S §ç ThÞ Ph¬ng em ®· hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Nhng do
thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý bæ sung ®Ó cñng cè kiÕn thøc cña b¶n
th©n vµ ®Ó luËn v¨n cña em hoµn thiÖn h¬n.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
b¸n hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn vËt t tæng hîp Xu©n Trêng.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh cao nhÊt. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã
®ßi hái c¸c nhµ qu¶n ph¶i nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc trong chiÕn lîc
kinh doanh cña m×nh. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc mòi nhän cña c¸c doanh
nghiÖp tËp trung vµo kh©u n hµng. §©y giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸
tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ trong doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp t¹o nguån
thu ®¾p nh÷ng chi p ra, ®ã t¹o ra lîi nhuËn phôc cho qu¸ tr×nh
t¸i s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao tæ chøc tèt kh©u b¸n hµng,
rót ng¾n ®îc qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸, n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn
kinh doanh. Trong ®ã biÖn ph¸p quan träng nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt ph¶i kÓ ®Õn
thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. KÕ to¸n
b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng gi÷ vai trß hÕt søc quan träng, lµ phÇn
hµnh to¸n chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Gãp phÇn
phôc vô ®¾c lùc ho¹t ®éng b¸n hµng cña mçi doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp
t¨ng nhanh kh¶ n¨ng thu håi vèn, kÞp thêi chøc qu¸ tr×nh kinh doanh tiÕp
theo, cung cÊp th«ng tin nhanh chãng ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp ph©n tÝch, ®¸nh
gi¸ lùa chän c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶.
Sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp ë C«ng ty phÇn vËt t tæng hîp Xu©n
Trêng, ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¸n bé Phßng KÕ to¸n t¹i C«ng ty
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë trêng em nhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña
c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®èi víi ho¹t ®éng
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. vËy em ®· chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn
to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ n hµng t¹i C«ng ty phÇn vËt t
tæng hîp Xu©n Trêng lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
Cïng víi sù g¾ng cña b¶n th©n, ®ång thêi ®îc huíng dÉn nhiÖt
t×nh cña gi¸o Th.S §ç ThÞ Ph¬ng em ®· hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Nhng do
thêi gian tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường 9 10 432