Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty May 10

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña X· héi
loµi ngêi. Cïng víi x· héi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
®·, ®ang ®îc më réng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng.
Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®ang cã mét m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi: c¸c doanh
nghiÖp ®îc tù do ph¸t triÓn, tù do c¹nh tranh vµ b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, thÞ trêng
trong níc ®îc më cöa; song còng vÊp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n tõ sù t¸c ®éng cña quy
luËt c¹nh tranh cña c¬ chÕ míi. §Ó vît qua qu¸ tr×nh chän läc, ®µo th¶i kh¾t khe cña thÞ
trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh trong ®ã viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n
phÈm lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn cña doanh nghiÖp.
Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, kÕ to¸n lµ mét trong
nh÷ng c«ng cô qu¶n lý ®¾c lùc ë c¸c doanh nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n bao gåm nhiÒu
kh©u, nhiÒu phÇn hµnh kh¸c nhau nhng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ g¾n bã t¹o
thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý hiÖu qu¶. Trong sè ®ã, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô
thµnh phÈm lµ mét m¾t xÝch quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Bëi nã ph¶n ¸nh, gi¸m
®èc t×nh h×nh biÕn ®éng cña thµnh phÈm, qu¸ tr×nh tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cuèi
cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã, th«ng qua sù híng dÇn tËn t×nh cña c« gi¸o
Th¹c sÜ §µo DiÖu H»ng vµ tËp thÓ c¸n bé phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña C«ng ty CP
May 10 em ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ
tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May 10” .
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ kh¸i qu¸t nh÷ng c¬ së lý luËn vµ dùa vµo nã
®Ó nghiªn cøu thùc tiÔn, ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n t¹i mét doanh
nghiÖp, ®Ò xuÊt nh÷ng ph¬ng híng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh
phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm.
§èi tîng nghiªn cøu ë ®©y lµ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh
phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May 10.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: T×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô
thµnh phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May 10 th«ng qua ph¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh vµ
c¸c ph¬ng ph¸p cña kÕ to¸n. Tõ ®ã lùa chän nh÷ng mÉu phï hîp víi môc ®Ých nghiªn

1

cøu, rót ra nh÷ng nhËn xÐt còng nh t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u cho c«ng t¸c kÕ to¸n
thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May 10.
Bè côc cña luËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ra luËn v¨...
Lêi më ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ®iÒu kiÖn cho tån t¹i ph¸t triÓn cña héi
loµi ngêi. Cïng víi héi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
®·, ®ang ®îc më réng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng.
Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng qu¶n vÜ cña Nhµ n-
íc, c¸c doanh nghiÖp ®ang mét m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi: c¸c doanh
nghiÖp ®îc do ph¸t triÓn, do c¹nh tranh b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, thÞ trêng
trong níc ®îc cöa; song còng vÊp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n t¸c ®éng cña quy
luËt c¹nh tranh cña c¬ chÕ míi. §Ó vît qua qu¸ tr×nh chän läc, ®µo th¶i kh¾t khe cña thÞ
trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh trong ®ã viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n
phÈm lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn cña doanh nghiÖp.
Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong chÕ thÞ trêng, to¸n lµ mét trong
nh÷ng c«ng qu¶n ®¾c lùc ë c¸c doanh nghiÖp. C«ng t¸c to¸n bao gåm nhiÒu
kh©u, nhiÒu phÇn hµnh kh¸c nhau nhng gi÷a chóng mèi quan h÷u g¾n t¹o
thµnh mét hÖ thèng qu¶n hiÖu qu¶. Trong sè ®ã, to¸n thµnh phÈm tiªu thô
thµnh phÈm mét m¾t xÝch quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Bëi ph¶n ¸nh, gi¸m
®èc t×nh h×nh biÕn ®éng cña thµnh phÈm, qu¸ tr×nh tiªu thô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cuèi
cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tÇm quan träng ®ã, th«ng qua híng dÇn tËn t×nh cña c« gi¸o
Th¹c §µo DiÖu H»ng tËp thÓ c¸n phßng tµi chÝnh to¸n cña C«ng ty CP
May 10 em ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n thµnh phÈm
tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May 10 
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi kh¸i qu¸t nh÷ng luËn dùa o
®Ó nghiªn cøu thùc tiÔn, ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt thuËn lîi khã kh¨n t¹i mét doanh
nghiÖp, ®Ò xuÊt nh÷ng ph¬ng híng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n thµnh
phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm.
§èi tîng nghiªn cøu ë ®©y c«ng t¸c to¸n thµnh phÈm tiªu thô thµnh
phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May 10.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: T×m hiÓu c«ng c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô
thµnh phÈm t¹i C«ng ty phÇn May 10 th«ng qua ph¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh
c¸c ph¬ng ph¸p cña to¸n. ®ã lùa chän nh÷ng mÉu phï hîp víi môc ®Ých nghiªn
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty May 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty May 10 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty May 10 9 10 176