Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty TNHH Bông Mai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu
Ph©n c«ng lao ®éng x· héi ph¸t triÓn ®· quyÕt ®Þnh mét bé phËn lao ®éng
x· héi ®îc t¸ch ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chuyªn lµm nhiÖm vô lu th«ng hµng
hãa, h×nh thµnh mét ngµnh kinh tÕ riªng biÖt - kinh tÕ th¬ng m¹i. Nh vËy th¬ng
m¹i lµ mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp cã chøc n¨ng quan träng lµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh
lu th«ng hµng hãa ®a hµng hãa tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng do vËy
gãp phÇn g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn.
Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh, do
vËy còng ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ, lÊy thu bï ®¾p chi phÝ sao cho cã l·i. Muèn
qu¶n lý kinh tÕ tèt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng
xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu cña m×nh qua mçi kú kinh doanh
®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng doanh thu b¸n hµng. Doanh thu lµ mét chØ
tiªu quan träng v× doanh thu chÝnh lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cho
ng©n s¸ch Nhµ níc, lµ kho¶n ®Ó bï ®¾p vèn kinh doanh vµ chi phÝ ph¸t sinh
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng ®îc x¸c ®Þnh tõ doanh thu... ChØ tiªu doanh thu nãi lªn t×nh h×nh kinh doanh cña
doanh nghiÖp, qua ®ã ®Þnh híng sù ph¸t triÓn kinh doanh trong t¬ng lai. Ngoµi
ra, doanh thu lµ yÕu tè kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn
th¬ng trêng. Do ®ã viÖc ph©n tÝch ®Ó t×m ra nguyªn nh©n cña sù t¨ng, gi¶m
doanh thu trong c¸c kú kinh doanh lµ rÊt quan träng.
Víi tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch nh»m t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh«ng
ngõng t¨ng doanh thu b¸n hµng ®èi víi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
nhê ®îc nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH B«ng
Mai, ®îc sù híng dÉn chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o, t«i ®· m¹nh d¹n ®i vµo
nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ph©n tÝch t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng ë C«ng ty
TNHH B«ng Mai” lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cuèi khãa.

1

KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
PhÇn I -

Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng ë
mét doanh nghiÖp.

PhÇn II -

Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n hµng cña
C«ng ty TNHH B«ng Mai.

PhÇn III -

Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m kh«ng ngõng t¨ng doanh thu
b¸n hµng ë C«ng ty TNHH B«ng Mai.

2

PhÇn I
Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ ph©n tÝch doanh thu b¸n hµng
ë mét doanh nghiÖp
I-/

Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng vµ ý nghÜa cña viÖc ph©n tÝch
doanh thu b¸n hµng ë mét doanh nghiÖp.

1-/ Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng.
- Doanh t...
PhÇn më ®Çu
Ph©n c«ng lao ®éng héi ph¸t triÓn ®· quyÕt ®Þnh mét phËn lao ®éng
héi ®îc t¸ch ra khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chuyªn lµm nhiÖm vô lu th«ng hµng
hãa, h×nh thµnh mét ngµnh kinh riªng biÖt - kinh th¬ng m¹i. Nh vËy th¬ng
m¹i lµ mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp cã chøc n¨ng quan träng lµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh
lu th«ng hµng hãa ®a hµng hãa tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng do vËy
gãp phÇn g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng, thóc ®Èy s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn.
Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c tån t¹i trong nÒn kinh thÞ trêng sù
c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng mét ®¬n kinh doanh, do
vËy còng ph¶i h¹ch to¸n kinh tÕ, lÊy thu ®¾p chi phÝ sao cho l·i. Muèn
qu¶n lý kinh tÕ tèt kinh doanh hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng
xuyªn ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu cña m×nh qua mçi kinh doanh
®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng doanh thu b¸n hµng. Doanh thu mét c
tiªu quan träng doanh thu chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ ph¶i nép cho
ng©n s¸ch Nhµ níc, kho¶n ®Ó ®¾p vèn kinh doanh chi phÝ ph¸t sinh
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng ®-
îc x¸c ®Þnh doanh thu... ChØ tiªu doanh thu nãi lªn t×nh h×nh kinh doanh cña
doanh nghiÖp, qua ®ã ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh doanh trong t¬ng lai. Ngoµi
ra, doanh thuyÕu tè kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn
th¬ng trêng. Do ®ã viÖc ph©n tÝch ®Ó t×m ra nguyªn nh©n cña t¨ng, gi¶m
doanh thu trong c¸c kú kinh doanh lµ rÊt quan träng.
Víi tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch nh»m t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh«ng
ngõng t¨ng doanh thu n hµng ®èi víi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
nhê ®îc nghiªn cøu t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH B«ng
Mai, ®îc híng dÉn c b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o, t«i ®· m¹nh d¹n ®i vµo
nghiªn cøu ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh doanh thu b¸n hµng ë C«ng ty
TNHH B«ng Mai” lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cuèi khãa.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty TNHH Bông Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty TNHH Bông Mai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty TNHH Bông Mai 9 10 827