Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn,
nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó ®øng v÷ng vµ
ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn: cã sù c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t
vµ ®¸p øng ®îc t©m lý, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng
cao, gi¸ thµnh h¹, mÉu m· phong phó, ®a d¹ng chñng lo¹i. Muèn vËy, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c quy tr×nh tõ kh©u mua hµng ®Õn kh©u tiªu thô
hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o viÖc b¶o toµn vµ t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, gi÷
uy tÝn víi b¹n hµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng
vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp ®¶m b¶o cã lîi
nhuËn ®Ó tÝch luü më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.
H¬n thÕ n÷a nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ trêng hiÖn nay ®ßi hái Doanh
nghiÖp ph¶i t¹o ra doanh thu cã lîi nhuËn.Muèn vËy th× Doanh nghiÖp ph¶i s¶n
xuÊt c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i mµ doanh nghiÖp cã vµ tù ®Æt ra cho
m×nh nh÷ng c©u hái"S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ s¶n
xuÊt bao nhiªu?
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn: §¹t lîi nhuËn cao vµ an toµn trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n
lý , trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn
hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông, qu¶n lý tµi s¶n, hµng
ho¸ nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh,
tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së
v¹ch ra chiÕn lîc kinh doanh.
C«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang lµ mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang, ngoµi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm
phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Doanh nghiÖp cßn lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu
nh»m gi¶i quyÕt mét phÇn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng, t¨ng nguån
thu ngo¹i tÖ, ®ång thêi ®em l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp.
KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶

1

B¸o c¸o tèt nghiÖp
Sau thêi gian t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng
nh bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, em nhËn thÊy kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n b¸n
hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty nãi riªng lµ mét bé phËn quan
träng trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nªn lu«n
lu«n ®ßi hái ph¶i ®îc hoµn thiÖn. v× vËy em quyÕt ®Þnh ®i s©u nghiªn cøu c«ng
t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty víi ®Ò tµi “Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ b¸n hµ...
B¸o c¸o tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn,
nhÊt ®Þnh ph¶i ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó ®øng v÷ng
ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn: c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t
®¸p øng ®îc t©m lý, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng
cao, gi¸ thµnh h¹, mÉu m· phong phó, ®a d¹ng chñng lo¹i. Muèn vËy, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t tÊt c¸c quy tr×nh kh©u mua hµng ®Õn kh©u tiªu thô
hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o viÖc b¶o toµn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, gi÷
uy tÝn víi b¹n hµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa víi Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng
vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp ®¶m b¶o lîi
nhuËn ®Ó tÝch luü më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.
H¬n thÕ n÷a nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ trêng hiÖn nay ®ßi hái Doanh
nghiÖp ph¶i t¹o ra doanh thu lîi nhuËn.Muèn vËy th× Doanh nghiÖp ph¶i s¶n
xuÊt c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i mµ doanh nghiÖp ®Æt ra cho
m×nh nh÷ng c©u hái"S¶n xuÊt c¸i, s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt nh thÕ nµo s¶n
xuÊt bao nhiªu?
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn: §¹t lîi nhuËn cao an toµn trong ho¹t
®éng n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®ång c¸c biÖn ph¸p qu¶n
, trong ®ã ch to¸n to¸n c«ng quan träng, kh«ng t thiÕu ®Ó tiÕn
hµnh qu¶n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc dông, qu¶n tµi s¶n, hµng
ho¸ nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh,
tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së
v¹ch ra chiÕn lîc kinh doanh.
C«ng ty phÇn thuèc chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang, ngoµi viÖcn xuÊt s¶n phÈm
phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Doanh nghiÖp cßn lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu
nh»m gi¶i quyÕt mét phÇn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng, t¨ng nguån
thu ngo¹i tÖ, ®ång thêi ®em l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp.
KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả bán hàng tại cty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim 9 10 727