Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty rượu Đồng Xuân

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Chóng ta ®ang sèng trong thêi kú s«i ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mäi x·
héi ®Òu lÊy s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµm c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu cuèi cïng cña c¸c doanh nghiÖp lµ
ho¹t ®éng ®Ó ®¹t tíi lîi nhuËn tèi ®a. Ta còng biÕt: Lîi nhuËn= Doanh thu – chi
phÝ. §Ó t¨ng lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch t¨ng doanh thu, gi¶m chi
phÝ, trong ®ã t¨ng doanh thu lµ biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó lµm t¨ng lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp. §Ó t¨ng ®îc doanh thu vµ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i biÕt sö dông kÕ to¸n nh lµ mét c«ng cô qu¶n lý quan träng nhÊt vµ
kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Th«ng qua chøc n¨ng thu nhËn, cung cÊp vµ xö lý th«ng tin vÒ
c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ - tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, vÒ t×nh h×nh tiªu thô trªn thÞ trêng ®ång thêi ®¸nh gi¸ c¾t líp thÞ trêng tõ ®ã kÕ to¸n gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ®Ò
ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt, tiªu thô vµ ®Çu t .
§Ó kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm ph¸t huy hÕt vai trß vµ chøc
n¨ng cña nã, cÇn ph¶i biÕt tæ chøc c«ng t¸c nµy mét c¸ch hîp lý, khoa häc vµ thêng xuyªn ®îc hoµn thiÖn cho phï hîp víi yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña tõng doanh
nghiÖp.
MÆt kh¸c chóng ta héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong xu thÕ khu vùc
ho¸ vµ toµn cÇu ho¸, võa hîp t¸c võa c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam thuéc
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cÇn trang bÞ cho m×nh lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ®ã lµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ë trong níc víi nhau vµ sù canh
tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi níc. N¬i c¹nh
tranh x¶y ra trªn thÞ trêng trong níc vµ c¶ trªn thÞ trêng ngoµi níc

Trêng §H KTQD

KÕ to¸n DK30-TC

Do ®ã sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm ®Ó gióp cho
doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng tiÒm tµng lµ mét nhu cÇu cÊp b¸ch. V× nÕu
nh doanh nghiÖp kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm th× cho dï s¶n phÈm ®ã cã tèt thÕ
nµo ®i ch¨ng n÷a, doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ lín thÕ nµo ®i
ch¨ng n÷a th× råi còng bÞ xo¸ sæ trªn thÞ trêng .
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh vËy, t«i tiÕn hµnh
nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ t¹i
C«ng Ty Rîu §ång xu©n ” nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu .
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
tiªu thô s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ t...
Më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Chóng ta ®ang sèng trong thêi s«i ®éng cña nÒn kinhthÞ trêng. Mäi
héi ®Òu lÊy s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµm c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Trong nÒn kinh thÞ trêng, môc tiªu cuèi cïng cña c¸c doanh nghiÖp
ho¹t ®éng ®Ó ®¹t tíi lîi nhuËn tèi ®a. Ta còng biÕt: Lîi nhuËn= Doanh thu chi
phÝ. §Ó t¨ng lîi nhuËn,c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch t¨ng doanh thu, gi¶m chi
phÝ, trong ®ã t¨ng doanh thu biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Óm t¨ng lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp. §Ó ng ®îc doanh thu qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i biÕt dông to¸n nh mét c«ng cô qu¶n quan träng nhÊt vµ
kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Th«ng qua chøc n¨ng thu nhËn, cung cÊp vµ xö th«ng tin
c¸c qu¸ tr×nh kinh - tµi cnh cña doanh nghiÖp, t×nh nh tiªu thô trªn thÞ tr-
êng ®ång thêi ®¸nh gi¸ c¾t líp thÞ trêng ®ã to¸n gióp cho c¸c nhµ qu¶n ®Ò
ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt, tiªu thô vµ ®Çu t .
§Ó kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm ph¸t huy hÕt vai trß vµ chøc
n¨ng cña nã, cÇn ph¶i biÕt tæ chøc c«ng t¸cy mét c¸ch hîp lý, khoa häc vµ th-
êng xuyªn ®îc hoµn thiÖn cho p hîp víi u cÇu ®iÒu kiÖn cña tõng doanh
nghiÖp.
MÆt kh¸c chóng ta i nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi trong xu thÕ khu vùc
ho¸toµn cÇu ho¸, võa hîp t¸c võa c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam thuéc
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cÇn trang cho m×nh lîi tc¹nh tranh ®Ó tån t¹i ph¸t
triÓn ®ã c¹nh tranh ga c¸c doanh nghiÖp ë trong níc víi nhau canh
tranh gi÷a c doanh nghiÖp trong níc víi c doanh nghiÖp ngoµi níc. N¬i nh
tranh x¶y ra trªn thÞ trêng trong níc vµ c¶ trªn thÞ trêng ngoµi níc
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty rượu Đồng Xuân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty rượu Đồng Xuân - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kết quả KD tại cty rượu Đồng Xuân 9 10 64