Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty mậu dịch BH HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NghiÖp vô b¸n hµng

C§KT-KTTM

¬

lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc do
§¶ng vµ nhµ níc l·nh ®¹o, c¸c doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß v« cïng
quan träng, ®· vµ ®ang trë thµnh x¬ng sèng trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n. Mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ. §Ó nÒn kinh tÕ
ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng th× tríc hÕt ®ßi hái mçi doanh nghiÖp còng
ph¶i tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tríc ®©y s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
®Òu ph¶i giao nép cho nhµ níc, tõ ®ã ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, doanh nghiÖp kh«ng lo ®Çu ra vµ mäi cè
g¾ng cña doanh nghiÖp ®Òu nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch nhµ níc giao
cho. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vËn hµnh theo c¬ chÕ
thÞ trêng, cã sù qu¶n lý ®Þnh híng vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, ho¹t ®éng
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ tiÕp
nhËn vµ ph©n phèi hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch ¸p ®Æt tõ trªn xuèng mµ hä
ph¶i tù xoay së kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña
m×nh. Mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i lµm tèt
c«ng t¸c qu¶n trÞ nh ho¹ch ®Þnh -tæ chøc-l·nh ®¹o kiÓm tra kiÓm so¸t, vµ
dÆc biÖt h¬n n÷a lµ trong kh©u b¸n hµng, lµm sao ®Ó doanh nghiÖp b¸n
thËt nhiÒu hµng vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt ®ã lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng
t¸c b¸n hµng.
Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng,
møc ®é xu híng t¸c ®éng cña tõng nh©n tè ®Õn nhiÖp vô b¸n hµng. §iÒu
nµy chØ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së cña viÖc ph©n tÝch nghiÖp vô b¸n hµng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay
lu«n lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín, song còng
cã nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kinh doanh cã tµi gi¸m
1

NghiÖp vô b¸n hµng

C§KT-KTTM

nghÜ gi¸m lµm. V× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i tËp chung mäi nguån lùc
l¾m b¾t th«ng tin kÞp thêi, ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh lµm lîi cho doanh
nghiÖp m×nh, v× môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn.
Muèn kinh doanh ®Æt hiÖu qu¶ cao, lîi nhuËn lín th× doanh nghiÖp ph¶i
cã sù qu¶n lý tèt, nhanh chãng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng, bè trÝ hîp lý
c«ng t¸c nh©n sù, tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh, ®Èy m¹nh tiªu thô hµng
ho¸, thu håi ®ång vèn nhanh. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m qua hÖ thèng
doanh nghiÖp nhµ níc cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan träng , nhiÒu doanh
nghiÖp ®· ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng, ho¹t
®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ thuéc c«ng ty
b¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét ®iÓn h×nh.
Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· ®î...
NghiÖp vô b¸n hµng C§KT-KTTM
¬
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc do
§¶ng nhµ níc l·nh ®¹o, c¸c doanh nghiÖp ®ãng t vai trß cïng
quan träng, ®· ®ang trë thµnh x¬ng sèng trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n. Mçi doanh nghiÖp mét bµo cña nÒn kinh tÕ. §Ó nÒn kinh
ph¸t triÓn m¹nh vµ bÒn v÷ng t tríc hÕt ®ßi hái mçi doanh nghiÖp còng
ph¶i tån t¹i ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tríc ®©y s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
®Òu ph¶i giao nép cho nhµ níc, tõ ®ã ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn
trong nÒn kinh quèc d©n, doanh nghiÖp kh«ng lo ®Çu ra mäi
g¾ng cña doanh nghiÖp ®Òu nh»m hoµn thµnh ho¹ch nhµ níc giao
cho. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vËn hµnh theo c¬ chÕ
thÞ trêng, cã sù qu¶n ®Þnh híng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, ho¹t ®éng
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ tiÕp
nhËn ph©n phèi hµng ho¸ theo ho¹ch ¸p ®Æt trªn xuèng
ph¶i tù xoay së kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña
m×nh. Mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i lµm tèt
c«ng t¸c qu¶n trÞ nh ho¹ch ®Þnh -tæ chøc-l·nh ®¹o kiÓm tra kiÓm so¸t,
dÆc biÖt h¬n a lµ trong kh©u n ng, lµm sao ®Ó doanh nghiÖp b¸n
thËt nhiÒu hµng vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt ®ã yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng
t¸c b¸n hµng.
Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc nh÷ng nh©n ¶nh hëng,
møc ®é xu híng t¸c ®éng cña tõng nh©n ®Õn nhiÖp b¸n hµng. §iÒu
nµy chØ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së cña viÖc ph©n tÝch nghiÖp vô b¸n hµng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh t trêng hiÖn nay
lu«n lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín, song còng
nhiÒu héi lµm giµu cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kinh doanhtµi gi¸m
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty mậu dịch BH HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty mậu dịch BH HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty mậu dịch BH HN 9 10 362