Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng.....

Lêi nãi ®Çu
Trong thêi kú ®æi míi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë viÖt nam ®· vµ ®ang cã
bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ h×nh thøc, quy m« vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. cho ®Õn
nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®· gãp
phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ ®Èy nÒn kinh tÕ thÞ trêng trë
nªn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n trong c¬ chÕ míi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt ph¶i tù lÊy thu bï chi, tù lÊy thu nh©p cña m×nh ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra vµ
cã l·i.®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®ã,c¸c ®¬n vÞ ph¶i quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn cho ®Õn khi thu ®îc vèn vÒ, ph¶i ®¶m b¶o thu nhËp cho ®¬n vÞ,
thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc vµ thùc hiÖn tæng hoµ nh÷ng biÖn ph¸p
quan träng hµng ®©ï kh«ng thÕ thiÕu ®îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. H¹ch to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan
träng nhÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña c¬ chÕ kinh tÕ ®ßi hái hÖ
thèng kÕ to¸n ph¶i kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¶n lý.
Víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ãng vai trß lµ m¹ch m¸u trong nÒn kinh tÕ quèc d©n-cã
qu¸ tr×nh kinh doanh theo mét chu kú nhÊt ®Þnh lµ: mua-dù tr÷ -b¸n,trong ®ã kh©u b¸n hµng
lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ dù tr÷ cho kú tíi, míi cã thu nhËp
®Ó bï ®¾p chi phÝ kinh doanh vµ tÝch luü ®Ó tiÕp tôc cho qu¸ tr×nh kinh doanh.do ®ã viÖc
qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
NhËn thøc ®îc tÇm quan cña c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ phÇn
hµnh chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ víi chøc n¨ng lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô th× cµng ph¶i ®îc cñng cè vµ hoµn thiÖn nh»m phôc vô ®¾c lùc
cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.cho nªn qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty vËt
liÖu ®iÖn-dông cô c¬ khÝ cung víi lý luËn kÕ to¸n mµ em ®· häc,em ®· lùa chän ®Ò tµi:"Tæ
chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i Cöa hµng kinh doanh chiÕu s¸ng

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng.....

®ãng ng¾t thuéc c«ng ty vËt liÖu ®iÖn vµ dông cô c¬ khÝ" cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña
m×nh.
Toµn bé ®Ò tµi ®îc tr×nh bµy trong chuyªn ®...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng.....
Lêi nãi ®Çu
Trong thêi kú ®æi míi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ë viÖt nam ®· vµ ®ang cã
bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ h×nh thøc, quy m« vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. cho ®Õn
nay cïng víi chÝnh s¸ch cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®· gãp
phÇn quan träng trong vc thiÕt lËp nÒn kinh thÞ trêng vµ ®Èy nÒn kinh thÞ trêng trë
nªn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n trong c¬ chÕ míi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt ph¶i lÊy thuchi, y thu nh©p cña m×nh ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra
l·i.®Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®ã,c¸c ®¬n phi quan m tíi t cc¸c kh©u trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn cho ®Õn khi thu ®îc vèn vÒ, phi ®¶m b¶o thu nhËp cho ®¬n vÞ,
thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc vµ thùc hiÖn tæng hoµ nh÷ng biÖn ph¸p
quan träng hµng ®©ï kh«ng thÕ thiÕu ®îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh trong mäi ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. H¹ch to¸n mét trong nh÷ng c«ng quan
träng nhÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c cña c¬ ckinh tÕ ®ßi hái hÖ
thèng kÕ to¸n ph¶i kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña qu¶n lý.
Víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ãng vai t m¹ch m¸u trong nÒn kinh quèc d©n-cã
qu¸ tr×nh kinh doanh theo mét chu nhÊt ®Þnh lµ: mua-dù tr÷ -b¸n,trong ®ã kh©u b¸n hµng
kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr÷ cho kú tíi, míi cã thu nhËp
®Ó ®¾p chi phÝ kinh doanh vµ tÝch luü ®Ó tiÕp tôc cho qu¸ tr×nh kinh doanh.do ®ã viÖc
qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
NhËn thøc ®îc tÇm quan cña c«ng t¸c n hµng x¸c ®Þnh kÕt qub¸n hµng phÇn
hµnh chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ víi chøc n¨ng lµ c«ng chñ yÕu ®Ó
n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô th× cµng ph¶i ®îc cñng hoµn thiÖn nh»m pc ®¾c lùc
cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.cho nªn qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty vËt
liÖu ®iÖn-dông cô c¬ khÝ cung víi lý luËnto¸n mµ em ®· häc,em ®·a chän ®Ò tµi:"
chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i Cöa hµng kinh doanh chiÕu s¸ng
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq bán hàng tại cty VL điện và DC cơ khí 9 10 722