Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại cty TM ĐT và phát triển CN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
chuyªn ®Ò thùc tËp

1

Trêng §HCNHN

Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi
ngêi.Con ngêi h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn dÉn tíi sù h×nh thµnh x· héi loµi ngêi.B»ng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,con ngêi ®· t¹o ra ®îc cña c¶i vËt chÊt ®Ó duy
tr× cuéc sèng b¶n th©n vµ céng ®ång x· héi.S¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn,con ngêi
co sù quan t©m h¬n ®Õn thêi gian lao ®éng bá ra vµ kÕt qu¶ lao ®éng mang
l¹i.V× vËy ho¹t ®éng tæ chøc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt x·
héi,trong ®ã h¹ch to¸n còng ph¶i ®îc ph¸t triÓn vµ ®¹t tíi tr×nh ®é ngµy cµng
cao h¬n.Nh M¸c ®· chØ ra “trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i x· héi,ngêi ta cÇn quan
t©m ®Õn thêi gian cÊn dïng ®Ó s¶n xuÊt ra t liÖu tiªu dïng nhng møc ®é quan
t©m cã kh¸c nhau tuú theo tr×nh ®é cña nÒn v¨n minh”.Râ rµng lµ h¹ch to¸n
g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt,g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x·
héi,nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña loµi ngêi,V× vËy,cã thÓ
nãi h¹ch to¸n ra ®êi lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi.
Víi môc ®Ých lîi nhuËn,bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo ®Òu
muèn tiªu thô ®îc cµng nhiÒu s¶n phÈm cµng tèt bëi khi ®ã doang nghiÖp thu
håi ®îc vèn bï ®¾p ®îc chi phÝ,cã nguån tÝch luü ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã
chç ®øng trªn thÞ trêng.Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i h¹ch to¸n ®óng c¸c
nghiÖp vô mua-b¸n hµng ho¸ ph¸t sinh la c¬ së x¸c ®Þnh doanh thu,lîi nhuËn
còng nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp,®ång thêi lµ tiÒn ®Ò
cña c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh míi.V× vËy viÖc tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch
to¸n kÕ to¸n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng nhÊt lµ dÞnh vô tiªu thô hµng
ho¸.§Ó lµm tèt ®iÒu ®ã doanh nghiÖp cÇn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng
phï hîp co hiÖu qu¶ tõ kh©u nÒn t¶ng ban ®Çu(thÞ trêng tiªu thô) ®ång thêi
doanh nghiÖp thêng xuyªn cËp nhËt nh÷ng quy ®Þnh míi ban hµnh cña BTC
nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng,gióp kÕ to¸n cung cÊp ®îc nh÷ng th«ng tin
chÝnh x¸c ®Çy ®ñ cho c¸c nhµ qu¶n lý nh»m ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n
kÞp thêi.NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn,qua 3 n¨m häc t¹i trêng còng nh t×m hiÓu
thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng
SV:TrÇn thÞ Hång Th¬m - Líp KT2-K3

chuyªn ®Ò thùc tËp

Trêng §HCNHN

2

nghÖ,®îc sù híng dÉn tËn t×nh c« Ph¹m thÞ Minh Hoa vµ c¸c c« chó trong
c«ng ty TNHH th¬ng m¹i ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ.Em ®· m¹nh d¹n ®i
s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “ B¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng
ty TNHH th¬ng m¹i ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ”. Néi dung ®Ò...
chuyªn ®Ò thùc tËp Trêng §HCNHN
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&"'
 ()*+**,*#-
"./0* +
&102*3*/4531*2
 6"-*78191"*
+*:;*,*%"*-
 <=*>?"+@1
02*3#A*BC#A28*1
02:5DE"*FG2H IJ
KF%1"*+KF%1"
+:*A%&+6"-+:
:*-3512L"53
6%2M*N,+/5D2#B*F
2.CM*,FO2./5*:#B
*,./A*K*,N+:NP*5#:
Q*8CR S#B2*T
BM2'/*R#+,
;*R5315##B+*F*F
1-3*R5#2% 6"-B78,91"
53:U*V/B1L#RMCM
 W2.*F*:#B@78X53/
A,B1Y50F/*@ZRCM[*
#B-C\1-*R2%/(S!
)2B53/+T53*,\X
N*@-*19)2*\1-3*R*T*K
5R <8*,*FC+1]G2L;"2
&3X53X-S<^^2*@X
SV:TrÇn thÞ Hång Th¬m - Líp KT2-K3
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại cty TM ĐT và phát triển CN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại cty TM ĐT và phát triển CN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại cty TM ĐT và phát triển CN 9 10 152