Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò tµi:

Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
t¹i doanh nghiÖp t nh©n Hoµng Xu©n Hïng

§Ò c¬ng chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ doanh nghiÖp t nh©n Hoµng Xu©n Hïng

2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t nh©n Hoµng
Xu©n Hïng
2.2. §Æc ®iÓm kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp
2.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
2.2.2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng
2.2.3. T×nh h×nh ph©n c«ng vµ sö dông lao ®éng
2.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp
2.3.1. C¬ cÊu bé m¸y
2.2.3. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë doanh nghiÖp t nh©n hoµng xu©n hïng

2.1. C«ng t¸c qu¶n lý b¸n hµng ho¸ t¹i doanh nghiÖp
2.2. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n vµ thñ tôc chøng tõ
2.2.1. Ph¬ng thøc b¸n hµng.
2.2.2. Ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn.
2.2.3. Thñ tôc chøng tõ
2.3. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng
2.4. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
2.4.1. §èi víi trêng hîp gi¶m gi¸

2.4.2. §èi víi trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
2.5. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n
2.6. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
2.6.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng
2.6.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
2.7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n ë Doanh nghiÖp t nh©n
Hoµng Xu©n Hïng

3.1. C¸c nguyªn t¾c hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
3.1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.
3.1.2. C¸c c«ng t¸c c¬ b¶n hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.
3.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ b¸n hµng ë Doanh nghiÖp t nh©n Hoµng Xu©n Hïng
3.2.1. ¦u ®iÓm.
3.2.2. Nhîc ®iÓm
3.3. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ b¸n hµng ë Doanh nghiÖp t nh©n Hoµng Xu©n Hïng
KÕt luËn
Tµi liÖu tham kh¶o

...
§Ò tµi:
Tæ chøc to¸nn hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
t¹i doanh nghiÖp t nh©n Hoµng Xu©n Hïng
§Ò c¬ng chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ doanh nghiÖp t nh©n Hoµng Xu©n Hïng
2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t nh©n Hoµng
Xu©n Hïng
2.2. §Æc ®iÓm kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp
2.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n
2.2.2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng
2.2.3. T×nh h×nh ph©n c«ng vµ sö dông lao ®éng
2.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp
2.3.1. C¬ cÊu bé m¸y
2.2.3. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng chøc c«ng t¸c to¸n b¸n hµng x¸c
®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë doanh nghiÖp t nh©n hoµng xu©n hïng
2.1. C«ng t¸c qu¶n lý b¸n hµng ho¸ t¹i doanh nghiÖp
2.2. C¸c png thøc b¸n hµng, png thøc thanh to¸n vµ thñ tôc chøng tõ
2.2.1. Ph¬ng thøc b¸n hµng.
2.2.2. Ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn.
2.2.3. Thñ tôc chøng tõ
2.3. KÕ to¸n doanh thu b¸nng
2.4. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu
2.4.1. §èi víi trêng hîp gi¶m gi¸
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng - Trang 2
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng và xđ kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng 9 10 296