Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT các nghiệp vụ thanh toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o tæng hîp

PhÇn VIII: kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
C¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra trong c¸c nghiÖp vô sau:
+ Ph¶i tr¶ ngêi b¸n: NghiÖp vô (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20).
+ Ph¶i thu cña h¸ch hµng: nghiÖp vô (41), (42), (45), (46), (50).

Sæ chi tiÕt thanh to¸n
§èi tîng: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
Trang sè: 01
§¬n vÞ: §ång
Chøng tõ
Sè Ngµy
311 1/2
312 2/2
313 4/2
314 7/2
511 7/2
512 8/2
317 9/2
514 10/2
515 11/2
319 13/2
517 14/2
522 20/2

DiÔn gi¶i

TK§¦

NK v¶i cña cty B.Minh cha 152
tr¶ tiÒn
133
NK lìi trai cña cty H. Gia 152
133
NK kho¸ cña cty P. Nam
152
133
NK m¸c cña cty N. Cêng 152
133
Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh
111
Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia
111
NK chØ cña cty Phong Phó 152
cha tr¶ tiÒn
133
Tr¶ tiÒn cho cty P. Nam
111
Tr¶ tiÒn cho cty N. Cêng
111
NK x¨ng cña cty
152
Petrolimex cha tr¶ tiÒn
133
Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó
111
Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex 111
Céng

Sè ph¸t sinh
Nî
Cã

Nî

Sè d
Cã
42.960.00

26.400.000
2.640.000
7.830.000
783.000
4.450.000
445.000
2.640.000
264.000
29.040.000
8.613.000
41.850.000
4.185.000
4.895.000
2.904.000
32.450.000
3.245.000
46.035.000
35.695.000
127.182.000 127.182.000

42.960.000

1

B¸o c¸o tæng hîp

§èi tîng: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Chøng tõ
Sè Ngµy
611 17/2
613 23/2
423 23/2
614 24/2
424 25/2
425 26/2
616 27/2
617 28/2
619 29/2

DiÔn gi¶i
Thu tiÒn nî cña Kh¸ch hµng tõ ®Çu
th¸ng
Hoa hang ®¹i lý 3%
B¸n cho c«ng ty TuÊn ViÖt cha thu
tiÒn

TK
§¦

Trang sè: 10
§VT;§ång
Sè ph¸t sinh
Nî
Cã

111
511
3331
511

3331
Thu tiÒn cña cty TuÊn ViÖt
111
B¸n cho cty H¶i B×nh
511
3331
B¸n cho cty P.§«ng thu nöa tiÒn hµng 511
3331
Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh
111
B¸n hµng cho cty P.Trang thu nöa
111
tiÒn hµng
Thu nèt tiÒn cña cty P.Trang
511
3331
Céng

Sè d
Nî
181.900.000

Cã

181.900.000
4.318.800
431.880
70.600.000
7.060.000
77.660.000
69.800.000
6.890.000
35.375.000
3.537.500
76.780.000
42.900.000
39.000.000
3.900.000
241.003.180

418.152.500

4.750.000

2

B¸o c¸o tæng hîp

Sæ theo dâi thuÕ GTGT
Chøng tõ
Sè
Ngµy

DiÔn gi¶i

445564
5
579898
113325
656733
513212
545443
177869
798232
355479
652347

1/2

519
689812

15/2
16/2

Mua lìi trai cña cty H. Gia
Mua kho¸ cña cty P. Nam
Mua khuy chám cña cty §.B¾c
Mua m¸c cña cty N.Cêng
Mua nÑp nhùa cña cty C.Long
Mua chØ cña cty P.Phó
Mua bao b× cña cty L.Nguyªn
Mua x¨ng cña cty LNguyªn
ChiphÝ h¸c ë bé phËn qu¶n lý
ph©n xëng
Chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i
Mua m¸y thªu dµn cña cty
H.Tó

132948
522

19/2
22/2

613

23/2

231949
231950
231951

23/2
25/2
26/2

231952

29/2

Sè thuÕ
GT...
B¸o c¸o tæng hîp
PhÇn VIII: kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
C¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra trong c¸c nghiÖp vô sau:
+ Ph¶i tr¶ ngêi b¸n: NghiÖp vô (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20).
+ Ph¶i thu cña h¸ch hµng: nghiÖp vô (41), (42), (45), (46), (50).
Sæ chi tiÕt thanh to¸n
§èi t îng: Ph¶i tr¶ ng êi b¸n
Trang sè: 01
§¬n vÞ: §ång
Chøng tõ
DiÔn gi¶i TK§¦
Sè ph¸t sinh Sè d
Ngµy
42.960.00
311 1/2 NK v¶i cña cty B.Minh cha
tr¶ tiÒn
152 26.400.000
133 2.640.000
312 2/2 NK lìi trai cña cty H. Gia 152 7.830.000
133 783.000
313 4/2 NK kho¸ cña cty P. Nam 152 4.450.000
133 445.000
314 7/2 NK m¸c cña cty N. Cêng 152 2.640.000
133 264.000
511 7/2 Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh 111 29.040.000
512 8/2 Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia 111 8.613.000
317 9/2 NK chØ cña cty Phong Phó
cha tr¶ tiÒn
152 41.850.000
133 4.185.000
514 10/2 Tr¶ tiÒn cho cty P. Nam 111 4.895.000
515 11/2 Tr¶ tiÒn cho cty N. Cêng 111 2.904.000
319 13/2 NK x¨ng cña cty
Petrolimex cha tr¶ tiÒn
152 32.450.000
133 3.245.000
517 14/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó 111 46.035.000
522 20/2 Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex 111 35.695.000
Céng 127.182.000 127.182.000 42.960.000
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT các nghiệp vụ thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT các nghiệp vụ thanh toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT các nghiệp vụ thanh toán 9 10 448