Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP May Thăng Long

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ChÝ Hng
Lêi më ®Çu

HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ níc ta, dÖt may lµ mét trong nh÷ng ngµnh
cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt
c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam,
C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c
mÆt hµng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam,
trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc tÆng thëng
nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc
cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng
nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®æi
c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm.
MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. Bé m¸y kÕ to¸n trong
C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n
xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc.
§©y còng lµ mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh v× vËy, em
®· chän C«ng ty lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh kÕ
to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn May
Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
LuËn v¨n t«t nghiÖp gåm ba phÇn:
PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
may Th¨ng Long.
PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh C«ng
ty may Th¨ng Long.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.

Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ChÝ Hng

Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¸o
c¸o thùc tËp tæng hîp nµy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vµ bæ sung cña nh÷ng ngêi quan t©m ®Ó b¸o c¸o
nµy cã thÓ hoµn thiÖn h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng trong bé m«n kÕ
to¸n-trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ
to¸n tµi vô C«ng ty may Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n thùc
tËp nµy!
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2005
Sinh viªn
NguyÔn ChÝ Hng

Gi¸o viªn ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, trong nÒn kinh níc ta, dÖt may mét trong nh÷ng ngµnh
®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhµ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt
c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngµnh dÖt may ë ViÖt Nam,
C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu c¸c
mÆt hµng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam,
trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng Nhµ níc tÆng thëng
nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thµnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc
phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngµy 26/6/2003 cña Bé c«ng
nghiÖp. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ tr-
êng c¹nh tranh ngµy cµng cao nh ngµy nay, mét mÆt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®æi
c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm.
MÆt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngµy mét ph¸t triÓn. m¸y to¸n trong
C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n chÆt chÏ chi ps¶n
xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc.
§©y còng mét thµnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh vËy, em
®· chän C«ng ty lµm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hµnh
to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n tËp hîp
chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty phÇn May
Th¨ng Long lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
LuËn v¨n t«t nghiÖp gåm ba phÇn:
PhÇn I : Tæng quan chung vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
may Th¨ng Long.
PhÇn II: Tæ chøc m¸y to¸n ®¸nh g chung t×nh h×nh C«ng
ty may Th¨ng Long.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Gi¸o viªn híng dÉn: Tr¬ng Anh Dòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP May Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP May Thăng Long - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP May Thăng Long 9 10 874