Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP phát triển Thăng Long

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh hay s¶n xuÊt dÞch vô cña mét doanh nghiÖp nãi riªng, mét nÒn kinh tÕ
quèc d©n cña mét níc nãi chung ®Òu cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý
kh¸c nhau vµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ã lµ kÕ
to¸n.
Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gi÷
mét vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. V× ®èi
víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vµ
c¹nh tranh quyÕt liÖt, khi quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt mét lo¹i
s¶n phÈm nµo ®ã ®Òu cÇn ph¶i tÝnh ®Õn lîng chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ lîi
nhuËn thu ®îc khi tiªu thô. §iÒu ®ã cã nghÜa doanh nghiÖp ph¶i tËp hîp ®Çy
®ñ vµ chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu chÊt lîng
quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp hay cao, gi¶m hay t¨ng thÓ hiÖn
kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn. §iÒu nµy phô thuéc vµo
qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai qu¸ tr×nh liªn tôc,
mËt thiÕt víi nhau. Th«ng qua chØ tiªu vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm c¸c
nhµ qu¶n lý sÏ biÕt ®îc nguyªn nh©n g©y biÕn ®éng chi phÝ vµ gi¸ thµnh lµ
do ®©u vµ tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. ViÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ
s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng
kh«ng nh÷ng cña mäi doanh nghiÖp mµ cßn lµ vÊn ®Ò quan t©m cña toµn x·
héi.
C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
kinh doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph¸t thanh truyÒn h×nh. S¶n phÈm cña
c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó c¶ vÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, mÉu m· vµ
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh¸ hoµn chØnh.
Tuy nhiªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi c«ng
t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty, thÊy ®îc tÇm quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸
thµnh s¶n phÈm, ®Ó hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung nµy nªn em ®· lùa chän ®Ò
tµi: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn Th¨ng Long".
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba phÇn:
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Ó qu¶n mét c¸ch hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng n xuÊt kinh
doanh hay s¶n xuÊt dÞch vô cña mét doanh nghiÖp nãi riªng, mét nÒn kinh tÕ
quèc d©n cña mét níc nãi chung ®Òu cÇn ph¶i dông c¸c c«ng qu¶n
kh¸c nhau vµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ã lµ kÕ
to¸n.
Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh n phÈm gi÷
mét vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. ®èi
víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vµ
c¹nh tranh quyÕt liÖt, khi quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt mét lo¹i
s¶n phÈm nµo ®ã ®Òu cÇn ph¶i tÝnh ®Õn lîng chi phÝ ra ®Ó s¶n xuÊt lîi
nhuËn thu ®îc khi tiªu thô. §iÒu ®ã cã nghÜa doanh nghiÖp ph¶i tËp hîp ®Çy
®ñ chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ tiªu chÊt lîng
quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp hay cao, gi¶m hay t¨ng thÓ hiÖn
kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn. §iÒu nµy p thuéc vµo
qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ChÝnh thÕ kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊttÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai qu¸ tr×nh liªn tôc,
mËt thiÕt víi nhau. Th«ng qua chØ tiªu vÒ chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm c¸c
nhµ qu¶n biÕt ®îc nguyªn nh©n g©y biÕn ®éng chi p gi¸ thµnh
do ®©u vµ tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. ViÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ
s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng
kh«ng nh÷ng cña mäi doanh nghiÖp cßn vÊn ®Ò quan t©m cña toµn
héi.
C«ng ty phÇn ph¸t triÓn Th¨ng Long mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
kinh doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph¸t thanh truyÒn h×nh. S¶n phÈm cña
c«ng ty rÊt ®a d¹ng phong phó quy c¸ch, chñng lo¹i, mÉu
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP phát triển Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP phát triển Thăng Long - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP phát triển Thăng Long 9 10 764