Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Bé m«n KÕ to¸n

Lêi më ®Çu
§¹i héi IX §¶ng Céng s¶n ViÖt nam ®· chØ râ "Ph¸t huy søc m¹nh d©n téc,
tiÕp tôc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng vµ b¶o vÖ
Tæ quèc ViÖt nam x· héi chñ nghÜa...." (trÝch V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn
quèc lÇn thø IX). Víi môc tiªu x©y dùng níc ta trë thµnh mét níc cã nÒn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i x©y dùng mét ®êng lèi chiÕn lîc ®óng ®¾n , phï hîp víi t×nh h×nh cô thÓ cña níc ta . Bªn c¹nh ®ã nÒn kinh tÕ
thÞ trêng víi tÝnh khèc liÖt cña nã còng lµ mét vÊn ®Ò kh«ng gi¶n ®¬n do ®ã
chóng ta ph¶i cã nh÷ng bíc chuyÓn m×nh cho phï hîp. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn
®æi ®ã mçi doanh nghiÖp, ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña h¹ch to¸n kinh tÕ lµ s¶n
xuÊt kinh doanh ph¶i cã l·i ®ßi hái lu«n ®æi míi bé m¸y vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh
tÕ.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ khoa häc - thu nhËn, xö lý vµ cungcÊp th«ng tin vÒ tµi
s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña ®¬n vÞ nh»m kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh kinh tÕ cña ®¬n vÞ.
KÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng cña qu¶n lý kinh tÕ. §Ó cã thÓ ®¸p øng
tèt h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®ã tæ
chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét néi dung quan träng. ChØ cã tæ chøc hîp lý ®óng
®¾n c«ng t¸c kÕ to¸n míi phôc vô tèt cho c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ qu¶n lý kinh
doanh ë mçi doanh nghiÖp.
ë ViÖt nam hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ®· ®îc ban hµnh: 04 chuÈn mùc
kÕ to¸n ®Çu tiªn ®îc Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 149/2001/Q§-BTC ngµy
31/12/2001 vµ 06 chuÈn mùc tiÕp theo ®îc Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh
165/2002/Q§-BTC ngµy 31/12/2002 bªn c¹nh ®ã lµ Th«ng t 89/2002/TT-BTC
Ban hµnh ngµy 9/10/2002 ®· thÓ hiÖn néi dung cña c¸c chuÈn mùc quèc tÕ ë
nh÷ng møc ®é nhÊt ®Þnh vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trªn ph¹m
vi c¶ níc.

TrÇn ThÞ H»ng - KTDN 1E

Trang 1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Bé m«n KÕ to¸n

Ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ mang tÝnh ®Æc
thï. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña nã rÊt réng bao gåm c¶ bu«n b¸n néi ®Þa vµ bu«n
b¸n quèc tÕ. Nãi ®Õn bu«n b¸n lµ nãi ®Õn mua hµng ho¸ vµo vµ b¸n hµng ho¸ ra
®ã chØ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh yÕu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i,
ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ hay cßn gäi lµ lu chuyÓn hµng ho¸ v« cïng quan
träng trong nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Nã quyÕt
®Þnh ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, v× cã lu chuyÓn hµng ho¸ th× míi cã chªnh
lÖch gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ mua. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× môc ®Ých
cuèi cïng cña d...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Bé m«n KÕ to¸n
Lêi më ®Çu
§¹i héi IX §¶ng Céng s¶n ViÖt nam ®· chØ râ "Ph¸t huy søc m¹nh d©n téc,
tiÕp tôc ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng b¶o
quèc ViÖt nam héi chñ nghÜa...." (trÝch V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn
quèc lÇn thø IX). Víi môc tiªu x©y dùng níc ta tthµnh mét níc nÒn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i x©y dùng mét ®êng lèi chiÕn l-
îc ®óng ®¾n , phîp víi t×nh h×nh thÓ cña níc ta . Bªn c¹nh ®ã nÒn kinh
thÞ trêng víi tÝnh khèc liÖt cña còng mét vÊn ®Ò kh«ng gi¶n ®¬n do ®ã
chóng ta ph¶i cã nh÷ng bíc chuyÓn m×nh cho pp. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn
®æi ®ã mçi doanh nghiÖp, ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu cña h¹ch to¸n kinh s¶n
xuÊt kinh doanh ph¶i l·i ®ßi hái lu«n ®æi míi m¸y chÕ qu¶n kinh
tÕ.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ khoa häc - thu nhËn, xö lý vµ cungcÊp th«ng tin vÒ tµi
s¶n vËn ®éng cña tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña ®¬n vÞ nh»m kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh kinh tÕ cña ®¬n vÞ.
to¸n mét c«ng quan träng cña qu¶n kinh tÕ. §Ó thÓ ®¸p øng
tèt h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng c to¸n trong ®ã tæ
chøc c«ng t¸c to¸n mét néi dung quan träng. ChØ chøc hîp lý ®óng
®¾n c«ng t¸c to¸n míi phôc tèt cho c¸c cÊp l·nh ®¹o qu¶n kinh
doanh ë mçi doanh nghiÖp.
ë ViÖt nam thèng chuÈn mùc to¸n ®· ®îc ban hµnh: 04 chuÈn mùc
to¸n ®Çu tiªn ®îc Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 149/2001/Q§-BTC ngµy
31/12/2001 06 chuÈn mùc tiÕp theo ®îc Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh
165/2002/Q§-BTC ngµy 31/12/2002 bªn c¹nh ®ã Th«ng t 89/2002/TT-BTC
Ban hµnh ngµy 9/10/2002 ®· thÓ hiÖn néi dung cña c¸c chuÈn mùc quèc ë
nh÷ng møc ®é nhÊt ®Þnh ®îc ¸p dông cho tÊt c¸c doanh nghiÖp trªn ph¹m
vi c¶ níc.
TrÇn ThÞ H»ng - KTDN 1E Trang 1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT lưu chiểu tại cty Phát hành sách Hải Phòng 9 10 625