Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ bán hàng tại cty Điện máy - xe đạp - xe máy

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Bïi Xu©n Thä

lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn VI (1986) ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt quan
träng trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc.
QuyÕt ®Þnh träng ®¹i nµy ®· më ra mét c¸nh cöa míi, mét híng ®i míi cho c¶
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ t¹o ra c¸c c¬ héi cho mäi thµnh phÇn kinh
tÕ, mäi chñ thÓ kinh tÕ ®îc ph¸t triÓn, ®îc lµm chñ b¶n th©n m×nh, t¹o ®µ cho
sù ph¸t triÓn cña toµn x· héi.
trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, nÒn kinh tÕ thÞ trêng
víi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt vèn cã cña
nã, c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng ®· thËt
sù ph¶i vËn ®éng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn b»ng chÝnh kh¶ n¨ng cña m×nh.
Cã thÓ nãi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ huyÕt m¹ch cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi chøc n¨ng chÝnh lµ lu th«ng hµng ho¸ tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng, lµm
trung gian, cÇu nèi trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, tho¶ m·n c¸c nhu cÇu
tiªu dïng cña x· héi. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i thùc hiÖn mua b¸n, b¶o qu¶n
vµ dù tr÷ hµng ho¸, mçi mét kh©u ®Òu ¶nh hëng ®Õn kÕt qña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh chung nhng tiªu thô hµng ho¸ ®îc xem lµ kh©u quan träng
cña mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i tõ ®ã gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn c¶ qu¸ tr×nh t¸i
s¶n xuÊt x· héi.
§Ó cã thÓ qu¶n lý, gi¸m ®èc mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng
th× kÕ to¸n cã vai trß hÕt søc quan träng.
NhËn thøc ®îc vai trß tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, cïng víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp ë trêng vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
®iÖn m¸y - xe ®¹p - xe m¸y, em ®· lùa chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i C«ng ty §iÖn m¸y- xe
®¹p- xe m¸y”.
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh

1

Líp: K31- DK1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Bïi Xu©n Thä

§Ò tµi nµy cã ph¹m vi nghiªn cøu ë lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¸n
hµng t¹i c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, kÕt hîp víi thùc tiÔn kinh doanh vµ
c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p
- xe m¸y nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n
hµng t¹i doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi chung vµ t¹i c«ng ty §iÖn m¸y - xe ®¹p xe m¸y nãi riªng.
B¶n luËn v¨n nµy cã bè côc gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i.
Ch¬ng II:...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Bïi Xu©n Thä
lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn VI (1986) ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt quan
träng trong nÒn kinh ViÖt Nam chuyÓn nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp
trung quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc.
QuyÕt ®Þnh träng ®¹i nµy ®· më ra mét c¸nh cöa míi, mét híng ®i míi cho
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung t¹o ra c¸c héi cho mäi thµnh phÇn kinh
tÕ, mäi chñ thÓ kinh ®îc ph¸t triÓn, ®îc lµm chñ b¶n th©n m×nh, t¹o ®µ cho
sù ph¸t triÓn cña toµn x· héi.
trong chÕ qu¶n kinh nhiÒu thµnh phÇn, nÒn kinh thÞ trêng
víi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt vèn cã cña
nã, c¸c doanh nghiÖp nãi chung doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng ®· thËt
sù ph¶i vËn ®éng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn b»ng chÝnh kh¶ n¨ng cña m×nh.
thÓ nãi c¸c doanh nghiÖp th¬ng i huyÕt m¹ch cña nÒn kinh thÞ tr-
êng víi chøc n¨ng chÝnh lu th«ng hµng ho¸ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng, lµm
trung gian, cÇu nèi trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt héi, tho¶ m·n c¸c nhu cÇu
tiªu dïng cña héi. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i thùc hiÖn mua b¸n, b¶o qu¶n
tr÷ hµng ho¸, mçi mét kh©u ®Òu ¶nh hëng ®Õn kÕt qña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh chung nhng tiªu thô hµng ho¸ ®îc xem kh©u quan träng
cña mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ã gãp phÇn t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh t¸i
s¶n xuÊt x· héi.
§Ó cã thÓ qu¶n lý, gi¸m ®èc mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ nãi riªng
th× kÕ to¸n cã vai trß hÕt søc quan träng.
NhËn thøc ®îc vai trß tÇm quan träng cña c«ng t¸c ch to¸n to¸n
nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng i, cïng víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp ë trêng qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
®iÖn m¸y - xe ®¹p - xe m¸y, em ®· lùa chän ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn to¸n nghiÖp b¸n hµng t¹i C«ng ty §iÖn m¸y- xe
®¹p- xe m¸y”.
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh Líp: K31- DK1
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ bán hàng tại cty Điện máy - xe đạp - xe máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ bán hàng tại cty Điện máy - xe đạp - xe máy - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ bán hàng tại cty Điện máy - xe đạp - xe máy 9 10 531