Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi
Lêi më ®Çu

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn
s©u s¾c, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh
híng x· héi chñ nghÜa - kinh tÕ thÞ trêng víi quy luËt ho¹t ®éng cña nã ®· t¸c
®éng m¹nh mÏ tíi mäi mÆt ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. C¬ chÕ thÞ
trêng ®· kh¼ng ®Þnh vai trß tæ chøc lùa chän hµng ho¸ gãp phÇn lµm cho nÒn
kinh tÕ cã nhiÒu khëi s¾c.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng c«ng cô
qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, nã cã vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý
vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ë ViÖt Nam. Theo QuyÕt ®Þnh
1141/Q§/C§KINH TÕ ngµy 1/1/1995 vµ c¸c hÖ thèng kÕ to¸n qui ®Þnh tríc
®· thÓ hiÖn néi dung cuae c¸c chuÈn mùc quèc tÕ ë nh÷ng møc ®é nhÊt ®Þnh
vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong ph¹m vi c¶ níc.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ãng vai trß quan träng,
nhng kh©u tiªu thô l¹i cµng quan träng h¬n, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp. Khi hµng ho¸ ®îc tiªu thô tøc lµ nã ®· ®îc ngêi tiªu
dông chÊp nhËn ®Ó tho¶ m· nhu cÇu nµo ®ã - Søc tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp thÓ hiÖn uy tÝn cña doanh nghiÖp. Sù thÝch øng víi nhu cÇu cña
ngêi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Tãm l¹i ®Ó ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc, hiÖu qu¶. Th×
c«ng t¸c tiªu thô ph¶i tæ chøc tèt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t, th× viÖc tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm cµng cã ý nghÜa
quan träng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ
nh÷ng lý do cÇn thiÕt ®Ó hoµn thiÖn nghiÖp vô tiªu thô, qua ®ã lµm c¬ së ®Ó
hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.
Qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng, qua t×m hiÓu thùc tÕ
c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh, víi tÇm quan träng cña
nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng. Em ®· chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng
ho¸ vµ thµnh phÈm t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh" lµm chuyªn ®Ò cña
m×nh.
Chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I : Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh tæng hîp.
PhÇn II : Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty
TNHH Sao Thuû Tinh.
PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i
c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh.

KhuÊt NhËt Thanh

Líp 4B V¨n b»ng 2

1

Chuyªn ®Ò tèt...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn
s©u s¾c, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh
híng x· héi chñ nghÜa - kinh tÕ thÞ trêng víi quy luËt ho¹t ®éng cña nã ®· t¸c
®éng m¹nh mÏ tíi mäi mÆt ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. C¬ chÕ thÞ
trêng ®· kh¼ng ®Þnh vai trß tæ chøc lùa chän hµng ho¸ gãp phÇn lµm cho nÒn
kinh tÕ cã nhiÒu khëi s¾c.
H¹ch to¸n to¸n mét c«ng quan träng trong thèng c«ng
qu¶n kinh tµi chÝnh, vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n
kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh ë ViÖt Nam. Theo QuyÕt ®Þnh
1141/Q§/C§KINH ngµy 1/1/1995 c¸c thèng to¸n qui ®Þnh tríc
®· thÓ hiÖn néi dung cuae c¸c chuÈn mùc quèc ë nh÷ng møc ®é nhÊt ®Þnh
vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong ph¹m vi c¶ níc.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ãng vai trß quan träng,
nhng kh©u tiªu thô l¹i cµng quan träng h¬n, quyÕt ®Þnh tån t¹i ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp. Khi hµng ho¸ ®îc tiªu thô tøc nã ®· ®îc ngêi tiªu
dông chÊp nhËn ®Ó tho¶ nhu cÇu nµo ®ã - Søc tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp thÓ hiÖn uy tÝn cña doanh nghiÖp. Sù thÝch øng víi nhu cÇu cña
ngêi tiªu dïng hoµn thiÖn cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. m l¹i ®Ó ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc, hiÖu qu¶. Th×
c«ng t¸c tiªu thô ph¶i chøc tèt. Trong nÒn kinh thÞ trêng, c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t, th× viÖc tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm cµng ý nghÜa
quan träng quyÕt ®Þnh sèng cßn cña ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh. §ã
nh÷ng do cÇn thiÕt ®Ó hoµn thiÖn nghiÖp tiªu thô, qua ®ã lµm c¬ ®Ó
hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.
Qua thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i trêng, qua t×m hiÓu thùc
c«ng t¸c to¸n t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh, víi tÇm quan träng cña
nghiÖp tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng. Em ®· chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng
ho¸ thµnh phÈm t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh" lµm chuyªn ®Ò cña
m×nh.
Chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I : luËn chung h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh tæng hîp.
PhÇn II : Thùc tr¹ng chøc tn nghiÖp vô tiªu thµng ho¸ t¹i c«ng ty
TNHH Sao Thuû Tinh.
PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn to¸n nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ t¹i
c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh.
KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty TNHH Sao Thuỷ Tinh 9 10 7