Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Quúnh Ph¬ng – K35 D5

Lêi më ®Çu
Nãi ®Õn nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ nãi ®Õn tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, c¸c
doanh nghiÖp khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i ®éc lËp tù chñ, t×m cho
m×nh mét híng ®i riªng nh»m thÝch nghi ®îc víi thÞ trêng ®ång thêi còng ph¶i
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc tèi thiÓu ho¸ ®Çu vµo
doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý, quan t©m ®Õn kh©u tiªu thô nh»m tèi ®a ho¸ ®Çu ra.
Cã thÓ nãi tiªu thô lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh nãi chung vµ cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Nh
¡ng-ghen ®· nãi “ Tiªu thô kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt, ®Õn lît
nã, nã còng t¸c ®éng trë l¹i s¶n xuÊt ” bëi v× chØ cã th«ng qua tiªu thô, môc tiªu
lîi nhuËn cña doanh nghiÖp míi ®îc thùc hiÖn, doanh nghiÖp cã doanh thu ®Ó
mét mÆt bï ®¾p nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· bá ra, mÆt kh¸c cã tÝch luü
®Ó ®Çu t vµo t¸i s¶n xuÊt ë chu kú sau. Chu kú sau quy m« s¶n xuÊt ®îc quyÕt
®Þnh më réng, gi¶n ®¬n hay thu hÑp th× ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo s¶n lîng tiªu thô
cña kú tríc. Cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng tiªu thô lµ thíc ®o sù ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp ®¨ch biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng
nh hiÖn nay.
KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô cung cÊp c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh
h×nh tiªu thô s¶n phÈm gióp c¸c nhµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh
tiªu thô trªn c¬ së ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n vµ phï hîp
nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt cho doanh nghiÖp.
C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm Hµ T©y lµ c«ng ty s¶n xuÊt l¬ng thùc thùc
phÈm ®Çu ngµnh cña Së C«ng nghiÖp tØnh Hµ t©y. Do ®Æc trng vÒ s¶n phÈm lµ
c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo, bia, rîu ... cã thêi gian sö dông ng¾n, thÞ trêng c¹nh
tranh cao nªn c«ng t¸c tiªu thô vµ qu¶n lý tiªu thô lu«n ®îc quan t©m chó träng,
kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh chÝnh cña c«ng t¸c kÕ
to¸n cña c«ng ty.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm trong
viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kÕt
hîp gi÷a lý luËn vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm vµ t×nh
h×nh thùc tÕ vÒ h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Liªn Hîp

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Quúnh Ph¬ng – K35 D5

Thùc PhÈm Hµ T©y em ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp
vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm Hµ T©y ”.
Néi dung luËn v¨n tèt nghiÖp cña em gåm c¸c ch¬ng sau:
Ch¬ng I...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Quúnh Ph¬ng – K35 D5
Lêi më ®Çu
Nãi ®Õn nÒn kinh thÞ trêng nãi ®Õn tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, c¸c
doanh nghiÖp khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i ®éc lËp tù chñ, t×m cho
m×nh mét híng ®i riªng nh»m thÝch nghi ®îc víi thÞ trêng ®ång thêi còng ph¶i
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc tèi thiÓu ho¸ ®Çu vµo
doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý, quan t©m ®Õn kh©u tiªu thô nh»m tèi ®a ho¸ ®Çu ra.
thÓ nãi tiªu thô mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh nãi chung cña chu s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. Nh
¡ng-ghen ®· nãi “ Tiªu thô kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt, ®Õn lît
nã, còng t¸c ®éng trë l¹i s¶n xuÊt bëi chØ th«ng qua tiªu thô, môc tiªu
lîi nhuËn cña doanh nghiÖp míi ®îc thùc hiÖn, doanh nghiÖp doanh thu ®Ó
mét mÆt bï ®¾p nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· bá ra, mÆt kh¸c cã tÝch luü
®Ó ®Çu t vµo t¸i s¶n xuÊt ë chu kú sau. Chu sau quy s¶n xuÊt ®îc quyÕt
®Þnh më réng, gi¶n ®¬n hay thu hÑp th× ®îc c¨ntrùc tiÕp vµo s¶n lîng tiªu thô
cña kú tríc. Cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng tiªu thô lµ thíc ®o sù ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp ®¨ch biÖt c¸c doanh nghiÖp s¶n trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng
nh hiÖn nay.
to¸n nghiÖptiªu thô cung cÊp c¸c nguån th«ng tin, liÖu t×nh
h×nh tiªu thô s¶n phÈm gióp c¸c nhµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh
tiªu thô trªn ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n vµ phï hîp
nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt cho doanh nghiÖp.
C«ng ty Liªn Hîp Thùc PhÈm T©y c«ng ty s¶n xuÊt l¬ng thùc thùc
phÈm ®Çu ngµnh cña C«ng nghiÖp tØnh t©y. Do ®Æc trng s¶n phÈm
c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo, bia, rîu ... cã thêi gian dông ng¾n, thÞ trêng c¹nh
tranh cao nªn c«ng t¸c tiªu thô qu¶n tiªu thô lu«n ®îc quan t©m chó träng,
kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh chÝnh cña c«ng t¸c kÕ
to¸n cña c«ng ty.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña to¸n tiªu t thµnh phÈm trong
viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kÕt
hîp gi÷a luËn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp tiªu thô thµnh phÈm t×nh
h×nh thùc h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm t¹i C«ng ty Liªn Hîp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại cty Liên hợp thực phẩm Hà Tây 9 10 89