Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP Ba Lan

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc Lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................4
Ch¬ng I: mÊy vÊn ®Ò lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh.............................................8
I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh
doanh:.............................................................................................................8
I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh
doanh:.............................................................................................................8
Qu¸ tr×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu
tè c¬ b¶n: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt trong mäi doanh nghiÖp sÏ kh«ng tù tiÕn hµnh nÕu nh thiÕu ®i mét
trong ba yÕu tè c¬ b¶n trªn. §èi tîng lao ®éng lµ tÊt c¶ c¸c vËt t mµ lao
®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña
m×nh,
trong ®ã nguyªn liÖu chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn
thùc thÓ s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng, nÕu kh«ng
cã nã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo............................8
Víi nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn
vËt liÖu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh..............................................................................................................8
Vai trß ®îc thÓ hiÖn:......................................................................................8
- Lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chiÕm tû träng cao.8
- Nguyªn vËt liÖu chÊt lîng tèt hay xÊu quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n
phÈm ..............................................................................................................8
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt chi phÝ gi¸ thµnh Nguyªn liÖu
cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: .....................................................................................8
- VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ biÕn
®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. .....................................................8
- VÒ mÆt gi¸ trÞ: nguyªn liÖu tiªu hao toµn bé mét lÇn vµ dÞch chuyÓn toµn
bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm.......................................................................9
II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu..........................................................9
...
Môc Lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................4
Ch¬ng I: mÊy vÊn ®Ò lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh.............................................8
I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh
doanh:.............................................................................................................8
I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh
doanh:.............................................................................................................8
Qu¸ tr×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu
tè c¬ b¶n: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt trong mäi doanh nghiÖp sÏ kh«ng tù tiÕn hµnh nÕu nh thiÕu ®i mét
trong ba yÕu tè c¬ b¶n trªn. §èi tîng lao ®éng lµ tÊt c¶ c¸c vËt t mµ lao
®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña
m×nh, trong ®ã nguyªn liÖu chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn
thùc thÓ s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng, nÕu kh«ng
cã nã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo............................8
Víi nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn
vËt liÖu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh..............................................................................................................8
Vai trß ®îc thÓ hiÖn:......................................................................................8
- Lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chiÕm tû träng cao.8
- Nguyªn vËt liÖu chÊt lîng tèt hay xÊu quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n
phÈm ..............................................................................................................8
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt chi phÝ gi¸ thµnh Nguyªn liÖu
cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: .....................................................................................8
- VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ biÕn
®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. .....................................................8
- VÒ mÆt gi¸ trÞ: nguyªn liÖu tiªu hao toµn bé mét lÇn vµ dÞch chuyÓn toµn
bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm.......................................................................9
II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu..........................................................9
II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu..........................................................9
Nguyªn liÖu- vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt,
kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ thµnh phÇn quan träng trong vèn lu
®éng cña doanh nghiÖp..................................................................................9
XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh, tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸ch quan cña m«i trêng xung
quanh th× yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu ®îc ®Æt ra nh sau:.................9
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP Ba Lan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP Ba Lan - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP Ba Lan 9 10 464