Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP Dược phẩm HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

lêi më ®Çu
Trong sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay ë níc ta, ®Ó cã thÓ tån
t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh vµ lµm ¨n cã l·i. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, mçi doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n, c¶i tiÕn c¬
së vËt chÊt kü thuËt, ®Çu t cho viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµ c«ng
nghÖ, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn.
Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c Doanh nghiÖp lµ ®¹t ®îc møc lîi nhuËn tèi
®a víi møc chi phÝ tèi thiÓu, ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ
s¶n xuÊt s¶n phÈm lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu. TiÕt kiÖm
chi phÝ s¶n xuÊt lu«n ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ch×a kho¸ cña sù t¨ng trëng
vµ ph¸t triÓn. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, nhÊt thiÕt c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i
quan t©m ®Õn yÕu tè ®Çu vµo trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè chi phÝ
chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu lµ mét bé
phËn quan träng cña hµng tån kho, nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp cã ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng kh«ng, kÕ ho¹ch thu mua vµ dù tr÷ NVL
cña doanh nghiÖp cã hîp lý kh«ng. MÆt kh¸c sù biÕn ®éng cña NVL ¶nh hëng
tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç
NVL lµ ®èi tîng cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm cho nªn tiÕt kiÖm cho phÝ NVL
lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp.
Thµnh lËp tõ n¨m 1965, C«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi chuyªn s¶n
xuÊt kinh doanh mÆt hµng lµ thuèc phôc vô cho nhu cÇu ch÷a bÖnh cña nh©n
d©n. S¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, NVL trong c«ng
ty chiÕm 65-75% gi¸ thµnh, cã lo¹i tíi 85% vµ ®©y lµ mét bé phËn dù tr÷ quan
träng. ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· khiÕn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¶n ¸nh
t×nh h×nh biÕn ®éng NVL t¹i c«ng ty gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh.
Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ, c«ng ty lu«n t×m mäi biÖn ph¸p c¶i tiÕn, ®æi
míi cho phï hîp víi t×nh thùc tÕ, tuy nhiªn vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã
kh¨n víng m¾c ®ßi hái ph¶i t×m ra ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn.
Lµ sinh viªn trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, sau mét thêi gian thùc tËp
t¹i c«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi
chung vµ c«ng ty nãi riªng, ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §ång,
em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Líp KÕ to¸n C - K42

2
“H¹ch to¸n Nguyªn vËt liÖu víi ...
lêi më ®Çu
Trong chuyÓn m×nh cña nÒn kinh hiÖn nay ë níc ta, ®Ó thÓ tån
t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh vµ lµm ¨n l·i. Muèn thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, mçi doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng ®æi i, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n , bé m¸y kÕ to¸n, c¶i tiÕn c¬
t chÊt thuËt, ®Çu t cho viÖc ¸p dông c¸c tiÕn khoa häc c«ng
nghÖ, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn.
Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c Doanh nghiÖp lµ ®¹t ®îc møc lîi nhuËn tèi
®a víi møc chi phÝ tèi thiÓu, ®Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× chi phÝ
s¶n xuÊt s¶n phÈm lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu. TiÕt kiÖm
chi phÝ s¶n xuÊt lu«n ®îc coi mét trong nh÷ng ch×a kho¸ cña t¨ng trëng
ph¸t triÓn. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, nhÊt thiÕt c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i
quan t©m ®Õn yÕu®Çu vµo trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè chi phÝ
chiÕm tû träng lín trong toµn chi p s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu mét
phËn quan träng cña hµng tån kho,ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh
nghiÖp ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng kh«ng, ho¹ch thu mua tr÷ NVL
cña doanh nghiÖp cã hîp lý kh«ng. MÆt kh¸c sù biÕn ®éng cña NVL ¶nh hëng
tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë c
NVL lµ ®èi tîng cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm cho nªn tiÕt kiÖm cho phÝ NVL
lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp.
Thµnh lËp tõ n¨m 1965, C«ng ty Cæ phÇn Dîc phÈm Hµ Néi chuyªn s¶n
xuÊt kinh doanh mÆt hµng lµ thuèc phôc cho nhu cÇu ch÷a bÖnh cña nh©n
d©n. S¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m·, NVL trong c«ng
ty chiÕm 65-75% gi¸ thµnh, cã lo¹i tíi 85% vµ ®©y lµ mét bé phËn dù tr÷ quan
träng. ChÝnh nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· khiÕn cho c«ng t¸c qu¶n ph¶n ¸nh
t×nh h×nh biÕn ®éng NVL t¹i c«ng ty gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh.
Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kinh tÕ, c«ng ty lu«n t×m mäi biÖn ph¸p c¶i tiÕn, ®æi
míi cho phï hîp víi t×nh thùc tÕ, tuy nhiªn vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã
kh¨n víng m¾c ®ßi hái ph¶i t×m ra ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn.
Lµ sinh viªn trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, sau mét thêi gian thùc tËp
t¹i c«ng ty phÇn Dîc phÈm Néi, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
c«ng t¸c h¹ch to¸n NVL ®èi víi c«ng t¸c qu¶n doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi
chung vµ c«ng ty nãi riªng, ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §ång,
em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n Líp KÕ to¸n C - K42
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP Dược phẩm HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP Dược phẩm HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP Dược phẩm HN 9 10 443