Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP TM XD 127

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn Thµnh Chung

Më ®Çu
Nh÷ng n¨m qua cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng víi sù thay
®æi s©u s¾c cña c¬ chÕ kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt nam ®· kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng cêng vµ n©ng cao
chÊt lîng qu¶n lý tµi chÝnh quèc gia, qu¶n lý doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tÊt c¶ mäi doanh nghiÖp ®Òu quan t©m ®Õn
vÊn ®Ò lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®Ó
t¹o tiÒn ®Ò cho t¸i s¶n xuÊt c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u.
KÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n
lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp.T¨ng thu
nhËp cho doanh nghiÖp vµ ®êi sèng ngêi lao ®éng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp ph¶i chi ra cho c¸c chi phÝ s¶n
xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chi phÝ khÊu hao m¸y
mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tiÒn l¬ng… Mµ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬
b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸, nã lµ c¬ së vËt chÊt cÊu
thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, h¬n n÷a chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng
chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy viÖc qu¶n lý nguyªn
vËt liÖu lµ c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong kh©u qu¶n lý s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ kh©u thu mua b¶o
qu¶n, dù tr÷ ®Õn kh©u sö dông.
Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ Nghµnh x©y dùng c¬ b¶n
lu«n kh«ng ngõng lç lùc phÊn ®Êu vµ lµ mét nghµnh mòi nhän. Tuy nhiªn
trong thêi gian võa qua, ®Çu t XDCB cßn biÓu hiÖn trµn lan thiÕu tËp trung
c«ng tr×nh dë dang, nhiÒu l·ng phÝ lín, thÊt tho¸t vèn... CÇn ®îc kh¾c phôc
trong t×nh h×nh do viÖc c¶i tiÕn c¬ cÊu ®Çu t, t¨ng cêng qu¶n lý chÆt chÏ trong
nghµnh x©y l¾p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi víi XDCB trë thµnh yªu cÇu
cÊp thiÕt. Trong nghµnh x©y dùng c¬ b¶n, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông
cô cã chñng lo¹i rÊt ®a d¹ng, phong phó

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn Thµnh Chung

ViÖc tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc, hîp lý cã ý
nghÜa thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t tµi s¶n cña doanh
nghiÖp. H¬n n÷a cßn kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm, ®ång thêi gióp cho viÖc tæ chøc kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp.
Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty thiÕt kÕ x©y dùng, em nhËn thøc
®îc tÇm quan träng cña vËt liÖu, vµ n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung
Më ®Çu
Nh÷ng n¨m qua cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng víi sù thay
®æi s©u s¾c cña c¬ chÕ kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt nam ®· kh«ng ngõng ®-
îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng cêngn©ng cao
chÊt lîng qu¶n lý tµi chÝnh quèc gia, qu¶n lý doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh thÞ trêng tÊt mäi doanh nghiÖp ®Òu quan t©m ®Õn
vÊn ®Ò s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®Ó
t¹o tiÒn ®Ò cho t¸i s¶n xuÊt c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u.
to¸n mét phËn quan träng vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n
lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp.T¨ng thu
nhËp cho doanh nghiÖp vµ ®êi sèng ngêi lao ®éng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp ph¶i chi ra cho c¸c chi phÝ s¶n
xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chi phÝ khÊu hao m¸y
mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tiÒn l¬ng Mµ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬
b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸, nãsë vËt chÊt cÊu
thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, h¬n n÷a chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng
chiÕm träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy viÖc qu¶n nguyªn
vËt liÖu lµ c«ng c kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong kh©u qu¶n s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë tÊt c¸c kh©u, kh©u thu mua b¶o
qu¶n, dù tr÷ ®Õn kh©u sö dông.
Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh Nghµnh x©y dùng b¶n
lu«n kh«ng ngõng lùc phÊn ®Êu mét nghµnh i nhän. Tuy nhiªn
trong thêi gian võa qua, ®Çu t XDCB cßn biÓu hiÖn trµn lan thiÕu tËp trung
c«ng tr×nh dang, nhiÒu l·ng phÝ lín, thÊt tho¸t vèn... CÇn ®îc kh¾c phôc
trong t×nh h×nh do viÖc c¶i tiÕn c¬ cÊu ®Çu t, t¨ng cêng qu¶n lý chÆt chÏ trong
nghµnh x©y l¾p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi víi XDCB trë thµnh yªu cÇu
cÊp thiÕt. Trong nghµnh x©y dùng b¶n, nguyªn t liÖu c«ng cô, dông
cô cã chñng lo¹i rÊt ®a d¹ng, phong phó
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP TM XD 127 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP TM XD 127 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP TM XD 127 9 10 386