Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay xu thÕ c¹nh tranh lµ tÊt yÕu, bÊt kú
mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ
trêng ®ang vµ cÇn s¶n phÈm g×? V× vËy doanh nghiÖp cÇn quan t©m vµ phÊn
®Êu s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nhÊt víi gi¸ thµnh thÊp ®Ó thu lîi
nhuËn nhiÒu nhÊt. Muèn vËy doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i tæ chøc vµ qu¶n lý
tèt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ bÞ gi¸n ®o¹n vµ kh«ng thÓ thùc
hiÖn ®îc nÕu thiÕu nguyªn vËt liÖu. Do vËy yÕu yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt lµ vËt t, ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn
doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch mua vµ dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t hîp lý, ph¶i ®¶m
b¶o cung cÊp vËt t ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Mµ trong ®ã vËt
liÖu chiÕm tû träng lín vµ lµ ®èi tîng lao ®éng cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. Muèn
cã ®îc c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p qu¶n lý ®óng, kÞp thêi nhu cÇu vËt liÖu cho s¶n xuÊt, sö dông vËt liÖu tiÕt
kiÖm cã lîi nhÊt th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n
nguyªn vËt liÖu.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé B¾c Giang
víi kiÕn thøc thu nhËn ®ù¬c t¹i trêng, víi sù híng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh cña c«
gi¸o NguyÔn Quúnh Nh vµ c¸c anh chÞ phßng Tµi vô c«ng ty em nhËn thÊy
c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã tÇm quan träng lín víi mçi doanh nghiÖp
s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy em ®· chän vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi:
"KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé B¾c
Giang".
§/C: Sè 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - TrÇn Nguyªn H·n - TPBG.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i
Thuû Bé.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ c«ng t¸c kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i Thuû Bé.

NguyÔn ThÞ Nga - KT04B

1

B¸o c¸o thùc tËp

Ch¬ng I
c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu

I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña nguyªn vËt liÖu

- NVL lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ bao gåm:
nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ… (nã lµ tµi s¶n dù tr÷, lµ ®èi t îng lao ®éng
cña s¶n xuÊt kinh doanh).
- §Æc ®iÓm cña NVL chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh
vµ toµn bé gi¸ trÞ NVL ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh trong kú.
+ Toµn bé gi¸ trÞ NVL chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi h×nh thµnh nªn
chi phÝ NVL ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm....
B¸o c¸o thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay xu thÕ c¹nh tranh tÊt yÕu, bÊt
mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ
trêng ®ang cÇn s¶n phÈm g×? vËy doanh nghiÖp cÇn quan t©m phÊn
®Êu s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt lîng cao nhÊt víi gi¸ thµnh thÊp ®Ó thu lîi
nhuËn nhiÒu nhÊt. Muèn vËy doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i chøc qu¶n
tèt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ gi¸n ®o¹n kh«ng tthùc
hiÖn ®îc nÕu thiÕu nguyªn t liÖu. Do vËy yÕu yÕu ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt vËt t, ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn nh ®Òu ®Æn
doanh nghiÖp ph¶i ho¹ch mua tr÷ c¸c lo¹i vËt t hîp lý, ph¶i ®¶m
b¶o cung cÊp vËt t ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Mµ trong ®ã vËt
liÖu chiÕm träng lín ®èi tîng lao ®éng cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. Muèn
®îc c¸c th«ng tin kinh cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p qu¶n lý ®óng, kÞp thêi nhu cÇu vËt liÖu cho s¶n xuÊt, sö dông vËt liÖu tiÕt
kiÖm cã lîi nhÊt th× c¸c doanh nghiÖp n xuÊt cÇn ph¶i chøc to¸n
nguyªn vËt liÖu.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty phÇn VËn t¶i Thuû B¾c Giang
víi kiÕn thøc thu nhËn ®ù¬c t¹i trêng, víi híng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh cña
gi¸o NguyÔn Quúnh Nh c¸c anh chÞ phßng Tµi c«ng ty em nhËn thÊy
c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªnt liÖu tÇm quan träng lín víi mçi doanh nghiÖp
s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy em ®· chän viÕt b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi:
" to¸n nguyªn vËt liÖu i c«ng ty phÇn VËn t¶i Thuû B¾c
Giang".
§/C: Sè 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - TrÇn Nguyªn H·n - TPBG.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c to¸n t¹i c«ng ty phÇn VËn t¶i
Thuû Bé.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ c«ng t¸c kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i Thuû Bé.
NguyÔn ThÞ Nga - KT04B
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang 9 10 720