Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP XD Phương Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ trong tõng doanh nghiÖp
x©y l¾p nãi riªng ®· kh«ng ngõng ®îc ®æi míi vµ ph¸t triÓn c¶ h×nh thøc, quy m« vµ
ho¹t ®éng x©y l¾p. Cho ®Õn nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn
hµnh ho¹t ®éng x©y l¾p ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nÒn kinh tÕ thÞ
trêng vµ ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trªn ®µ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Thùc hiÖn h¹ch to¸n
trong c¬ chÕ hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tù lÊy thu bï chi, tù lÊy
thu nhËp cña m×nh ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra vµ cã lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn
nh÷ng yªu cÇu ®ã c¸c ®¬n vÞ ph¶i quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh thi
c«ng tõ khi bá vèn ra cho ®Õn khi thu ®îc vèn vÒ, ®¶m b¶o thu nhËp cho ®¬n vÞ thùc
hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi NSNN vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Muèn vËy c¸c
®¬n vÞ x©y l¾p ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ nhiÒu biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p quan
träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng
x©y l¾p cña doanh nghiÖp.
H¹ch to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch
quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x©y l¾p cña doanh nghiÖp.
Chi phÝ vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,
th«ng thêng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín kho¶ng tõ 70% gi¸ trÞ
c«ng tr×nh. V× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa v« cïng quan träng,
th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ thµnh
c«ng tr×nh. Tõ ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m tíi viÖc tiÕt kiÖm triÖt ®Ó chi
phÝ nguyªn vËt liÖu, lµm sao cho víi mét lîng chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh cò sÏ lµm
ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm x©y l¾p h¬n, tøc lµ lµm cho gi¸ thµnh gi¶m ®i mµ vÉn ®¶m
b¶o chÊt lîng. Bëi vËy lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô lµ
nh©n tè quyÕt ®Þnh lµm h¹ thÊp chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng thu nhËp cho doanh
nghiÖp, ®©y lµ mét yªu cÇu thiÕt thùc, mét vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m nhiÒu trong
qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô
dông cô trong viÖc qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ph¬ng Nam em ®· ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Ò tµi"Tæ
chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng Ph¬ng Nam" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu

vÒ lý luËn thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi. Em nhËn ®îc sù tËn t×nh gióp...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trong n kinh quèc n nãi chung trong tõng doanh nghiÖp
x©y l¾p nãi riªng ®· kh«ng ngõng ®îc ®æi míi vµ ph¸t triÓn c¶ h×nh thøc, quy
ho¹t ®éng y l¾p. Cho ®Õn nay cïng víi chÝnh s¸ch cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn
hµnh ho¹t ®éngy l¾p ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nÒn kinh thÞ
trêng vµ ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trªn ®µ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Thùc hiÖn h¹ch to¸n
trong c¬ chÕ hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tù lÊy thuchi, tù lÊy
thu nhËp cña m×nh ®Ó ®¾p nh÷ng chi p ra lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn
nh÷ng yªu cÇu ®ã c¸c ®¬n ph¶i quan t©m tíi tÊt c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh thi
c«ng tõ khi bá vèn ra cho ®Õn khi thu ®îc vèn vÒ, ®¶m b¶o thu nhËp cho ®¬n vÞ thùc
hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa víi NSNN thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt réng. Muèn vËy c¸c
®¬n vÞ y l¾p ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ nhiÒu biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p quan
träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng
x©y l¾p cña doanh nghiÖp.
H¹ch to¸n mét trong nh÷ng c«ng hiÖu qu nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch
quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x©y l¾p cña doanh nghiÖp.
Chi phÝ vËt liÖu mét trong nh÷ng yÕu cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,
th«ng thêng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm träng rÊt lín kho¶ng 70% gi¸ t
c«ng tr×nh. thÕ c«ng t¸c qu¶n nguyªn vËt liÖu ý nghÜa cïng quan träng,
th«ng qua c«ng t¸c qu¶n nguyªn vËt liÖu thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ thµnh
c«ng tr×nh. Tõ ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m tíi viÖc tiÕt kiÖm triÖt ®Ó chi
phÝ nguyªn vËt liÖu, lµm sao cho víi mét lîng chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh lµm
ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm x©y l¾p h¬n, tøc lµm cho gi¸ thµnh gi¶m ®i mµ vÉn ®¶m
b¶o chÊt lîng. Bëi vËy lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng dông
nh©n quyÕt ®Þnh lµm thÊp chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng thu nhËp cho doanh
nghiÖp, ®©y mét u cÇu thiÕt thùc, mét vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m nhiÒu trong
qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng c to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng
dông trong viÖc qu¶n chi p cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty cæ phÇn x©y dùng Ph¬ng Nam em ®· ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu ®Òi"
chøc c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng dông ë C«ng ty phÇn y
dùng Ph¬ng Nam" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP XD Phương Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP XD Phương Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty CP XD Phương Nam 9 10 908