Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp, cã
chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n (KTQD), nã t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho x· héi, t¨ng tiÒm lùc
kinh tÕ vµ quèc phßng cña ®Êt níc. V× vËy mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc
d©n nãi chung vµ tÝch luü nãi riªng cïng víi vèn ®Çu t tõ níc ngoµi ®îc sö dông
trong lÜnh vùc ®Çu t XDCB. Bªn c¹nh ®ã ®Çu t XDCB lu«n lµ mét “lç hæng” lín
lµm thÊt tho¸t nguån vèn ®Çu t cña Nhµ níc. V× vËy, qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB
®ang lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ
thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý,
®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Quy m« s¶n xuÊt x· héi ngµy
cµng ph¸t triÓn th× yªu cÇu vµ ph¹m vi c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng më réng, vai
trß vµ vÞ trÝ cña c«ng t¸c kinh tÕ ngµy cµng cao.
Víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn
kinh tÕ thÞ trêng, cña nÒn kinh tÕ më ®· buéc c¸c doanh nghiÖp mµ ®Æc biÖt lµ
c¸c doanh nghiÖp XDCB ph¶i t×m ra con ®êng ®óng ®¾n vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt
kinh doanh (SXKD) tèi u ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, dµnh
lîi nhuËn tèi ®a, c¬ chÕ h¹ch to¸n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp XBCB ph¶i trang
tr¶i ®îc c¸c chi phÝ bá ra vµ cã l·i. MÆt kh¸c, c¸c c«ng tr×nh XDCB hiÖn nay
®ang tæ chøc theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu. Do vËy, gi¸ trÞ dù to¸n ®îc tÝnh to¸n
mét c¸ch chÝnh x¸c vµ s¸t xao. §iÒu nµy kh«ng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp
XDCB cã thÓ sö dông l·ng phÝ vèn ®Çu t.
§¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i
tÝnh to¸n ®îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bá ra mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi.
H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ lµ c¬ së ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. Tõ ®ã gióp
cho doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt tíi møc tèi ®a, h¹ thÊp
gi¸ thµnh s¶n phÈm – biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn.
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt, kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt
liÖu (NVL) chiÕm mét tû träng lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp, chØ
cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ NVL còng lµm ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn gi¸
thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp. V× vËy, bªn c¹nh
vÊn ®Ò träng t©m lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, th× tæ chøc tèt
c«ng t¸c kÕ to¸n NVL còng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m
trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
1

ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 4 Th¨ng Long víi ®Æc ®iÓm lîng NV...
Lêi nãi ®Çu
X©y dùng b¶n (XDCB) mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp,
chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n ®Þnh (TSC§) cho tÊt c¸c ngµnh trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n (KTQD), t¹o nªn vËt chÊt cho héi, t¨ng tiÒm lùc
kinh quèc phßng cña ®Êt níc. vËy mét phËn lín cña thu nhËp quèc
d©n nãi chung vµ tÝch luü nãi riªng cïng víi vèn ®Çu t tõ níc ngoµi ®îc sö dông
trong lÜnh vùc ®Çu t XDCB. Bªn c¹nh ®ã ®Çu t XDCB lu«n lµ mét “lç hæng” lín
lµm thÊt tho¸t nguån vèn ®Çu t cña Nníc. V× vËy, qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB
®ang lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay.
chøc h¹ch to¸n to¸n, mét phËn cÊu thµnh quan träng cña
thèng c«ng qu¶n kinh tÕ, tµi chÝnh vai t tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý,
®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Quy s¶n xuÊt x· héi ngµy
cµng ph¸t triÓn th× yªu cÇu vµ ph¹m vi c«ng t¸c to¸n ngµy cµngréng, vai
trß vµ vÞ trÝ cña c«ng t¸c kinh tÕ ngµy cµng cao.
Víi ®æi míi chÕ qu¶n kinh nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn
kinh thÞ trêng, cña nÒn kinh më ®· buéc c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
c¸c doanh nghiÖp XDCB ph¶i t×m ra con ®êng ®óng ®¾n vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt
kinh doanh (SXKD) tèi u ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh thÞ trêng, dµnh
lîi nhuËn tèi ®a, chÕ h¹ch to¸n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp XBCB ph¶i trang
tr¶i ®îc c¸c chi phÝ ra l·i. MÆt kh¸c, c¸c c«ng tr×nh XDCB hiÖn nay
®ang chøc theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu. Do vËy, gi¸ t to¸n ®îc tÝnh to¸n
mét c¸ch chÝnh x¸c s¸t xao. §iÒu nµy kh«ng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp
XDCB cã thÓ sö dông l·ng phÝ vèn ®Çu t.
§¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i
tÝnh to¸n ®îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ra mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi.
H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ lµ c¬ së ®Ó tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh. Tõ ®ã gióp
cho doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch thÊp chi phÝ s¶n xuÊt tíi møc tèi ®a, thÊp
gi¸ thµnh s¶n phÈm – biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn.
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt, kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt
liÖu (NVL) chiÕm mét träng lín trong toµn chi phÝ cña doanh nghiÖp, chØ
cÇn mét biÕn ®éng nhá chi phÝ NVL còng lµm nh hëng ®¸ng ®Õn gi¸
thµnh s¶n phÈm, nh hëng ®Õn thu nhËp cña doanh nghiÖp. vËy, bªn c¹nh
vÊn ®Ò träng t©m to¸n tËp hîp chi p tÝnh gi¸ thµnh, th× tæ chøc tèt
c«ng t¸cto¸n NVL còng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m
trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty CP XD số 4 Thăng Long 9 10 211