Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty dệt 8/3

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ c¬ së ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi. BÊt kú nÒn s¶n xuÊt nµo, kÓ c¶ nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Òu cã ®Æc trng
chung lµ sù t¸c ®éng cña con ngêi vµo c¸c yÕu tè cña lùc lîng tù nhiªn,
nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nµo ®ã cña con ngêi. V× vËy, s¶n xuÊt lu«n
lµ sù t¸c ®éng qua l¹i cña ba yÕu tè c¬ b¶n: lao ®éng cña con ngêi, t liÖu lao
®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt
chÊt, vËt t kü thuËt ®ãng mét vÞ trÝ rÊt quan träng.
Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ ®îc ®Òu ®Æn, liªn
tôc, thêng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng vÒ chÊt lîng, phÈm
chÊt, quy c¸ch, ®ñ vÒ sè lîng, kÞp vÒ thêi gian lµ yªu cÇu v« cïng quan
träng. Vµ ®ã còng lµ ®iÒu b¾t buéc mµ nÕu kh«ng thùc hiÖn ®îc th× qu¸
tr×nh s¶n xuÊt sÏ ngõng ho¹t ®éng. V× vËy, viÖc b¶o ®¶m yÕu tè vËt t cho s¶n
xuÊt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét ®ßi hái chung cña mäi nÒn s¶n xuÊt x·
héi. C¸c M¸c nãi:" Mét x· héi mµ t¸i s¶n xuÊt, nghÜa lµ muèn s¶n xuÊt liªn
tôc th× ph¶i kh«ng ngõng chuyÓn ho¸ trë l¹i mét phÇn nh÷ng s¶n phÈm cña
m×nh thµnh nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, thµnh nh÷ng yÕu tè cña s¶n phÈm míi".
§¶m b¶o tèt viÖc cung øng vËt t cã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. Nã lµ ®iÒu kiÖn cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vËt t, gãp phÇn lµm t¨ng nguån lao ®éng, c¶i
tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc, thóc ®Èy nhanh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt. Ngoµi ra,
®¶m b¶o cung øng vËt t tèt cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh
cña ®¬n vÞ, ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn,
thóc ®Èy sö dông hiÖu qu¶ vèn.

C«ng ty DÖt 8/3, lµ doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« lín, ®· qua 38 n¨m
x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng
ty lu«n ®îc chó träng vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc.
H¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô lµ mét trong nh÷ng kh©u phøc t¹p
cña c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong c«ng ty DÖt 8/3, vËt liÖu vµ c«ng cô,
dông cô lµ mét trong nh÷ng kh©u dù tr÷ quan träng nhÊt, chiÕm mét tû lÖ
kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, qu¶n lý tèt vËt liÖu, c«ng cô, dông
cô sÏ gãp phÇn ®¾c lùc cho viÖc h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn vµ n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, lµ doanh nghiÖp Nhµ
níc, nhng c«ng ty ph¶i tù chñ trong kinh doanh, tù lo tõ ®Çu vµo (nguyªn
liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ) ®Õn ®Çu ra ( tiªu thô s¶n phÈm). Do vËy,
h¹ch to¸n vËt liÖu , c«ng cô, dông cô lµ ®iÒu kiÖ...
LêI NãI §ÇU
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt c¬ së ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn x· héi loµi ng-
êi. BÊt nÒn s¶n xuÊt nµo, nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Òu ®Æc trng
chung lµ t¸c ®éng cña con ngêi vµo c¸c u cña lùc lîng nhiªn,
nh»m thon nh÷ng nhu cÇuo ®ã cña con ngêi. vËy, n xuÊt lu«n
sù t¸c ®éng qua l¹i cña ba yÕu tè c¬ b¶n: lao ®éng cña con ngêi, t liÖu lao
®éng ®èi tîng lao ®éng. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt
chÊt, vËt t kü thuËt ®ãng mét vÞ trÝ rÊt quan träng.
Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cñac ®¬n vÞ ®îc ®Òu ®Æn, liªn
tôc, thêng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng chÊt lîng, phÈm
chÊt, quy c¸ch, ®ñ lîng, kÞp thêi gian yªu cÇu cïng quan
träng. ®ã còng ®iÒu b¾t buéc nÕu kh«ng thùc hiÖn ®îc th× qu¸
tr×nh s¶n xuÊt sÏ ngõng ho¹t ®éng. vËy, viÖc b¶o ®¶m yÕu tè vËt t cho s¶n
xuÊt mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mét ®ßi hái chung cña mäi n s¶n xuÊt
héi. C¸c M¸c nãi:" Mét x· héi t¸i n xuÊt, nghÜa muèn n xuÊt liªn
tôc t ph¶i kh«ng ngõng chuyÓn ho¸ trë l¹i t phÇn nh÷ng s¶n phÈm cña
m×nh thµnh nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, thµnh nh÷ng yÕu tè cña s¶n phÈm míi".
§¶m b¶o tèt viÖc cung øng vËt t t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. ®iÒu kiÖn tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vËt t, gãp phÇn lµm ng nguån lao ®éng, c¶i
tiÕn thiÕt m¸y mãc, thóc ®Èy nhanh tiÕn khoa häc thuËt. Ngoµi ra,
®¶m o cung øng vËt t tèt cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh
cña ®¬n vÞ, ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ng lîi nhuËn,
thóc ®Èy sö dông hiÖu qu¶ vèn.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty dệt 8/3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty dệt 8/3 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty dệt 8/3 9 10 254