Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty Granite Tiến Sơn - Viglavera

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Sau nh÷ng n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta ®ang tõng bíc ph¸t triÓn héi
nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta hiªn
nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× buéc ph¶i gi¶m chi
phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nÇng cao chÊt lîng s¶n phÈm mÉu m·, ®¸p øng
mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu c¸ch sö dông yÕu tè ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý vµ
cã hiÖu qu¶. Trong ®ã viÖc sö dông vËt liÖu c«ng cô, lµ mét trong nh÷ng yÕu
tè quyÕt ®Þnh
Trong hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, gi÷ vai trß quan träng ph¶i
kÓ ®Õn sù ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý, nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, vÒ chÕ ®é
h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ c¸c luËt thuÕ míi…. ®©y lµ nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy s¶n
xuÊt trong níc. H¹ch to¸n kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng
nhiªm vô quan träng, s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó
®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc r»ng muèn s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm chóng ta ph¶i bá ra rÊt
nhiÒu chi phÝ lao ®éng vËt ho¸. ViÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm ®îc ®a ra dùa trªn nh÷ng chØ tiªu sau: §Þnh møc tiªu hao vËt liÖu,
m¸y mãc thiÕt bÞ sao cho phï hîp víi ®¬n vÞ m×nh.
Tõ nh÷ng nhËn thc vÒ vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh nhËn thøc
cña b¶n th©n em ®· chän ®Ò tµi : “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i
c«ng ty Granite Tiªn S¬n-Viglacera".
Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm hai phÇn:
Ch¬ng I : Thùc trang h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn s¬n
Ch¬ng II : Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty
Granite Tiªn S¬n.

NguyÔn Xu©n Ph¬ng

1

Líp: KÕ to¸n 44B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
Thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty Granrle tiªn s¬n - Viglacera

1.1. Tæng quan vÒ c«ng ty Granite Tiªn S¬n
1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Granite Tiªn S¬n
- Viglacera
C«ng ty Grante Tiªn S¬n - Viglacera lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô
thuéc Tæng c«ng ty Thuû Tinh vµ Gèm x©y dùng. §îc thµnh lËp theo quyÕt
®Þnh 1866 - Q§BXD ngµy 2/11/2004.
Trô së: Khu CN Tiªn S¬n - HuyÖn Tiªn S¬n - TØnh B¾c Ninh
Tªn giao dÞch quèc tÕ: Tiªn S¬n Granite - Tiles Company
§iÖn tho¹i: 84. 241.839391
Fax: 84.241.838917
M· sè thuÕ: 010010817006
Email: Granite Viglacera @ vnn.vin
Website: www. granite viglacera.com
Shorn room: 196 - Hoµng Quèc ViÖt - §T: 04.7552466
Ngêi ®¹i diÖn: Gi¸m §èc: NguyÔn V¨n Sinh
Lo¹i h×nh c«ng ty: C«ng ty Nhµ níc
Vèn ®iÒu lÖ: 400 tû ®ång
S¶n lîng s¶n xuÊt g¹ch èp l¸...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Sau nh÷ng n¨m ®æi míi nÒn kinh níc ta ®ang tõng bíc ph¸t triÓn héi
nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta hiªn
nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× buéc ph¶i gi¶m chi
phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nÇng cao chÊt lîng s¶n phÈm mÉu m·, ®¸p øng
mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu c¸ch sö dông yÕu tè ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý vµ
hiÖu qu¶. Trong ®ã viÖc dông vËt liÖu c«ng cô, mét trong nh÷ng yÕu
tè quyÕt ®Þnh
Trong hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ míi, gi÷ vai trß quan träng ph¶i
®Õn ®æi míi chÕ qu¶n lý, nguyªn t¾c qu¶n tµi chÝnh, chÕ ®é
h¹ch to¸n to¸n c¸c luËt thuÕ míi . ®©y nh÷ng nh©n thóc ®Èy s¶n
xuÊt trong níc. H¹ch to¸n to¸n ë c¸c doanh nghiÖp mét trong nh÷ng
nhiªm vô quan träng, s¶n xuÊt kinh doanhl·i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó
®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc r»ng muèn s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm chóng ta ph¶i bá ra rÊt
nhiÒu chi phÝ lao ®éng vËt ho¸. ViÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ gi¸ thµnh
s¶n phÈm ®îc ®a ra a trªn nh÷ng chØ tiªu sau: §Þnh møc tiªu hao vËt liÖu,
m¸y mãc thiÕt bÞ sao cho phï hîp víi ®¬n vÞ m×nh.
Tõ nh÷ng nhËn thc vÒ vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh nhËn thøc
cña b¶n th©n em ®· chän ®Ò tµi : Hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i
c«ng ty Granite Tiªn S¬n-Viglacera".
Néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm hai phÇn:
Ch¬ng I : Thùc trang h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Granite Tiªn s¬n
Ch¬ng II : Mét ý kiÕn hoµn thiÖn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty
Granite Tiªn S¬n.
NguyÔn Xu©n Ph¬ng Líp: KÕ to¸n 44B
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty Granite Tiến Sơn - Viglavera - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty Granite Tiến Sơn - Viglavera - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty Granite Tiến Sơn - Viglavera 9 10 507