Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty may XK Phương Mai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa KÕ to¸n

Lêi më ®Çu

ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý vÜ m«
cña Nhµ níc ®ång thêi víi chÝnh s¸ch më réng quan hÖ víi c¸c níc trong khu
vùc vµ trªn thÕ giíi. V× vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¸ch doanh nghiÖp thµnh lËp.
Do nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi nªn sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt,
muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng,
nghiªn cøu thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao.
Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn yÕu tè ®Çu vµo,
®Æc biÖt lµ vËt liÖu, ®©y lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.
ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, NVL chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh
s¶n phÈm. V× vËy NVL cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qui ®Þnh sè lîng vµ
chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®êi.
C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai lµ c«ng ty thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n chuyªn may hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam còng nh trªn thÕ
giíi. Trªn thÞ trêng ViÖt Nam hiÖn nay cã kh«ng Ýt c«ng ty may nªn viÖc c¹nh
tranh diÔn ra gay g¾t. §Ó c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng, C«ng ty
ph¶i quan t©m ®Æc biÖt ®Õn NVL vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu v×
nã lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò qui ®Þnh ®Õn s¶n phÈm ®Çu ra.
Trªn ®©y ta ®· thÊy vai trß cña NVL quan träng tíi møc nµo trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã, sau qu¸ tr×nh häc ë trêng vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i
C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu
Ph¬ng Mai"
Néi dung ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh:
PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp.
PhÇn II: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô

Tëng ThÞ DiÖp Anh

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa KÕ to¸n

PhÇn III: B¸o c¸o thùc tËp m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh
Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt. Em mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña
c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em tèt h¬n, thiÕt thùc víi thùc tÕ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Häc sinh
Tëng DiÖp Anh

Tëng ThÞ DiÖp Anh

2

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa KÕ to¸n

PhÇn I
§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp
Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo nhu cÇu x· héi còng cao lªn nhÊt
lµ nhu cÇu vÒ may mÆc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng may ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ
quan träng trong x· héi. HiÖn nay c¸c c«ng ty may ra ®êi ngµy cµng nhiÒu ®Ó
®¸p øng nhu cÇu ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Khoa KÕ to¸n
Lêi më ®Çu
!
"#$%&'(&)
#*+,-##.&)/#-/+
0))/*1##23
245#/&67)/8/9(3
*4#"&#:16-)+
;2-)//<#828#)3
=>#-3<#2?")/+
ë8&)/3@AB)&#
/C+,-@. B)26#
D6/CED+
F!EDCGH;#!(I(!/#
/&!!*#EDC'J*
+K*.!%!*1
LM+N&/C16*3F!
/<=>@#O4!&)&-,
.#H'3#/C8+
K*<PD?"@B4#))&
,ED+0).3&,B'#)&,-/1
F!EDCGH;QPB#R
"Tæ chøc c«ng t¸c to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu
Ph¬ng Mai"
(6#S/8%R
PhÇn IRN=,,1H-/+
PhÇn IIRI&)&)-/2/!)&)/
F*RT)&*-!UUU
Tëng ThÞ DiÖp Anh
V
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty may XK Phương Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty may XK Phương Mai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty may XK Phương Mai 9 10 988