Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty May XK Phương Mai

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

ViÖt Nam ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ
níc ®ång thêi víi chÝnh s¸ch më réng quan hÖ víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ
giíi. V× vËy ngµy cµng cã nhiÒu c¸ch doanh nghiÖp thµnh lËp.
Do nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi nªn sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, muèn
®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¨ng ®éng, nghiªn cøu thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao.
Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i quan t©m hµng ®Çu ®Õn yÕu tè ®Çu vµo, ®Æc biÖt lµ
vËt liÖu, ®©y lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.
ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, NVL chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm.
V× vËy NVL cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qui ®Þnh sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm
s¶n xuÊt ra ®êi.
C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai lµ c«ng ty thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t
triÓn n«ng th«n chuyªn may hµng xuÊt khÈu ë ViÖt Nam còng nh trªn thÕ giíi. Trªn
thÞ trêng ViÖt Nam hiÖn nay cã kh«ng Ýt c«ng ty may nªn viÖc c¹nh tranh diÔn ra gay
g¾t. §Ó c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng, C«ng ty ph¶i quan t©m ®Æc biÖt
®Õn NVL vµ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu v× nã lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò qui ®Þnh
®Õn s¶n phÈm ®Çu ra.
Trªn ®©y ta ®· thÊy vai trß cña NVL quan träng tíi møc nµo trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt. Do ®ã, sau qu¸ tr×nh häc ë trêng vµ trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty may
xuÊt khÈu Ph¬ng Mai em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
"Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng
Mai"
Néi dung ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh:
PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp.
PhÇn II: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp
Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô
PhÇn III: B¸o c¸o thùc tËp m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh

Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. Em mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé cña c«ng ty ®Ó
chuyªn ®Ò cña em tèt h¬n, thiÕt thùc víi thùc tÕ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Häc sinh
Tëng DiÖp Anh

PhÇn I
§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i ®¬n vÞ thùc tËp
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ thùc tËp
Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn kÐo theo nhu cÇu x· héi còng cao lªn nhÊt lµ nhu
cÇu vÒ may mÆc. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng may ngµy cµng chiÕm vÞ trÝ quan träng trong
x· héi. HiÖn nay c¸c c«ng ty may ra ®êi ngµy cµng nhiÒu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña con
ngêi. C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai ra ®êi còng nh»m môc ®Ých ®ã.
C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng Mai thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng N«ng nghiÖp
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
...
Lêi më ®Çu
 !"#
$%&'(&)#*
+,-##.&)/#-/+
0))/*1##232
45#/&67)/8/9(3*4:
#"&#;16-)+
<2-)//=#828#)3>?#
-3=#2@")/+
ë8&)/3ABC)&#/D+
,-A. C)26#E6/D
FE+
G!FEDHI<#!(J(!/#/&
!!*#FED'K*+L*
.!%!*1M
N+O&/D16*3G!/=>?
A#P4!&)&-,.#I'3#
/D8+
L*=QE@"AC4#))&,
FE+0).3&,C'#)&,-/1G!
FEDHI<RQC#S
"Tæ chøc c«ng t¸c to¸n NVL, CCDC t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Ph¬ng
Mai"
(6#T/8%S
PhÇn ISO>,,1I-/+
PhÇn IISJ&)&)-/2/!)&)/
G*SU)&*-!VVV
PhÇn IIISJ&)&)-/!/=%)1(#%
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty May XK Phương Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty May XK Phương Mai - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty May XK Phương Mai 9 10 426