Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty XD 1 Thanh Hoá

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

- Lª ThÞ Thuý
lêi më ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vdµ
ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp vµ hiÖu
qu¶. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh, do vËy mµ
doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi chÊt lîng ngµy cµng cao vµ
gi¸ thµnh h¹. §ã lµ môc ®Ých chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ngµnh
x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. N¾m b¾t ®îc thêi thÕ trong bèi c¶nh ®Êt níc ®ang
chuyÓn m×nh trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi nhu cÇu c¬ së
h¹ tÇng, ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n lu«n kh«ng
ngõng phÊn ®Êu ®Ó t¹o nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong
thêi gian ho¹t ®éng, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cßn thùc hiÖn trµn lµn, thiÕu tËp
trung, c«ng tr×nh dang dë lµm thÊt tho¸t lín cÇn ®îc kh¾c phôc. Trong t×nh
h×nh ®ã, viÖc ®Çu t vèn ph¶i ®îc t¨ng cêng qu¶n lý chÆt chÏ trong ngµnh x©y
dùng c¬ b¶n lµ mét ®iÒu hÕt søc cÊp b¸ch hiÖn nay.
§Ó thùc heÞen ®îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò tríc mÆt lµ cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®Çy
®ñ, chÝnh x¸c vËt liÖu trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, bëi v× ®©y lµ yÕu tè c¬
b¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ vµ gi¸
thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChØ cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ
nguyªn vËt liÖu còng ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn lîi
nhuËn cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn
viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm sao cho mét lîng chi phÝ nguyªn vËt liÖu
bá ra nh cò mµ s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng,
®ã còng lµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång
thêi tiÕt kiÖm ®îc hao phÝ lao ®éng x· héi. KÕ to¸n víi chøc n¨ng lµ c«ng cô
qu¶n lý ph¶i tÝnh to¸n vµ qu¶n lý nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ã.
NhËn thøc ®îc mét c¸ch râ rµng vai trß cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n
vËt liÖu trong qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ cïng víi sù gióp ®ì cña Phßng KÕ to¸n vµ ®îc

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

- Lª ThÞ Thuý

sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o - TS. Ph¹m TiÕn B×nh, em ®· ®i s©u vµo t×m
hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸.
VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc ë trêng kÕt hîp víi thùc tÕ vÒ
c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ em xin
viÕt ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lª ThÞ Thuý
lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vdµ
ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp hiÖu
qu¶. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh thÞ trêng c¹nh tranh, do vËy mµ
doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng tr-
êng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi chÊt lîng ngµy cµng cao
gi¸ thµnh h¹. §ã môc ®Ých chung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngµnh
x©y dùng b¶n nãi riªng. N¾m b¾t ®îc thêi thÕ trong bèi c¶nh ®Êt níc ®ang
chuyÓn m×nh trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi nhu cÇu
tÇng, ®« t ho¸ ngµy cµng cao. Ngµnh x©y dùng b¶n lu«n lu«n kh«ng
ngõng phÊn ®Êu ®Ó t¹o nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, trong
thêi gian ho¹t ®éng, ngµnh x©y dùng b¶n cßn thùc hiÖn trµn lµn, thiÕu tËp
trung, c«ng tr×nh dang lµm thÊt tho¸t lín cÇn ®îc kh¾c phôc. Trong t×nh
h×nh ®ã, viÖc ®Çu t vèn ph¶i ®îc t¨ng cêng qu¶n chÆt chÏ trong ngµnh x©y
dùng c¬ b¶n lµ mét ®iÒu hÕt søc cÊp b¸ch hiÖn nay.
§Ó thùc heÞen ®îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò tríc t cÇn ph¶i h¹ch to¸n ®Çy
®ñ, chÝnh x¸c vËt liÖu trong qu¸ t×nh s¶n xuÊt vËt chÊt, bëi ®©y yÕu
b¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chiÕm träng lín trong tæng chi phÝ gi¸
thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C cÇn mét biÕn ®éng nhá chi p
nguyªn vËt liÖu còng ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn lîi
nhuËn cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn
viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm sao cho mét lîng chi phÝ nguyªn vËt liÖu
ra nh s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng,
®ã còng biÖn ph¸p ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång
thêi tiÕt kiÖm ®îc hao p lao ®éng héi. to¸n víi chøc n¨ng c«ng
qu¶n lý ph¶i tÝnh to¸n vµ qu¶n lý nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ã.
NhËn thøc ®îc mét c¸ch ng vai trß cña to¸n, ®Æc biÖt kÕ to¸n
vËt liÖu trong qu¶n chi phÝ cña doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty x©y dùng I Thanh Ho¸ cïng víi sù gióp ®ì cña Phßng KÕ to¸n vµ ®îc
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty XD 1 Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty XD 1 Thanh Hoá - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty XD 1 Thanh Hoá 9 10 334