Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, níc ta víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n
lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi vµ
®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy vËy, c¬ héi lu«n
lu«n ®ång nghÜa víi kho kh¨n thö th¸ch. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i
c¹nh tranh víi nh÷ng hµng hãa nhËp ngo¹i. Do ®ã chÊt lîng vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¸ lín trong c¹nh tranh.
§èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× yÕu tè quyÕt ®Þnh c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o
cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc chÝnh lµ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng
cô dông cô. §©y lµ yÕu tè tiÒn ®Ò ®Ó t¹o nªn h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm.
Nã kh«ng chØ ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi
gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi yÕu tè thêng xuyªn biÕn ®éng tõng ngµy, tõng giê nªn viÖc tæ chøc vµ h¹ch to¸n tèt
nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sÏ gióp cho nhµ qu¶n trÞ ®Ò ra c¸c chÝnh
s¸ch ®óng ®¾n mang l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. MÆt kh¸c chi phÝ vËt t l¹i
chiÕm tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy qu¶n lý vËt t mét
c¸ch hîp lý vµ s¸t sao ngay tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u sö dông sÏ gãp phÇn
tiÕt kiÖm vËt t, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö
dông c¸c c«ng cô hîp lý mµ kÕ to¸n lµ c«ng cô gi÷ vai trß quan träng nhÊt. KÕ
to¸n vËt t sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông vËt
t, gióp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n
lý chi phÝ vËt t kÞp thêi vµ phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ ®ang tõng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ
th× c«ng t¸c kÕ to¸n vËt t còng cã nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn
míi. C¸c doanh nghiÖp ®îc phÐp lùa chän ph¬ng ph¸p vµ c¸ch tæ chøc h¹ch
to¸n tïy thuéc vµo quy m«, ®Æc ®iÓm vµ môc ®Ých kinh doanh cña doanh
nghiÖp m×nh. Nhµ m¸y « t« Hßa B×nh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã quy m« võa,
sè lîng s¶n phÈm nhiÒu nªn vËt t rÊt ®a ®¹ng vµ phong phó c¶ vÒ sè lîng vµ
chñng lo¹i, tõ nh÷ng vËt liÖu chiÕm tû träng lín thêng xuyªn ®îc sö dông ®Õn
nh÷ng vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt nhá trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy
c«ng t¸c h¸ch to¸n vËt t rÊt ®îc coi träng.

2
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y «
t« Hßa B×nh em ®· quyÕt ®Þnh ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng
t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô t¹i Nhµ m¸y « t...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, níc ta víi nÒn kinh thÞ trêng qu¶n
cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN, c¸c doanh nghiÖp nhiÒu héi
®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy vËy, héi lu«n
lu«n ®ång nghÜa víi kho kh¨n thö th¸ch. C¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i
c¹nh tranh víi nh÷ng hµng hãa nhËp ngo¹i. Do ®ã chÊt lîng gi¸ thµnh s¶n
phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¸ lín trong c¹nh tranh.
§èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× yÕuquyÕt ®Þnh c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o
cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc chÝnhnguyªn vËt liÖu vµ c«ng
dông cô. §©y yÕu tiÒn ®Ò ®Ó t¹o nªn h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm.
Nã kh«ng chØ ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi
gi¸ thµnhn phÈm c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi yÕu th-
êng xuyªn biÕn ®éng tõng ngµy, tõng giê nªn viÖc tæ chøc ch to¸n tèt
nguyªn vËt liÖu c«ng dông gióp cho nhµ qu¶n trÞ ®Ò ra c¸c chÝnh
s¸ch ®óng ®¾n mang l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. MÆt kh¸c chi phÝ vËt t l¹i
chiÕm träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy qu¶n lý vËt t mét
c¸ch hîp s¸t sao ngay kh©u thu mua ®Õn kh©u dông gãp phÇn
tiÕt kiÖm vËt t, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i
dông c¸c c«ng cô hîp lý mµ kÕ to¸n lµ c«ng cô gi÷ vai trß quan träng nhÊt. KÕ
to¸n vËt t sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ viÖc qu¶n lý vµ sö dông vËt
t, gióp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n doanh nghiÖp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n
lý chi phÝ vËt t kÞp thêi vµ phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Trong chÕ thÞ trêng, nÒn kinh ®ang tõng bíc ph¸t triÓn m¹nh
th× c«ng t¸c to¸n vËt t còng nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn
míi. C¸c doanh nghiÖp ®îc phÐp lùa chän ph¬ng ph¸p c¸ch chøc h¹ch
to¸n tïy thuéc vµo quy m«, ®Æc ®iÓm môc ®Ých kinh doanh cña doanh
nghiÖp m×nh. Nhµ m¸y « Hßa B×nh mét ®¬n s¶n xuÊt quy võa,
lîng s¶n phÈm nhiÒu nªn vËt t rÊt ®a ®¹ng phong phó lîng
chñng lo¹i, tõ nh÷ng vËt liÖu chiÕmträng lín thêng xuyªn ®îc sö dông ®Õn
nh÷ng vËt liÖu chiÕm träng rÊt nhá trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChÝnh vËy
c«ng t¸c h¸ch to¸n vËt t rÊt ®îc coi träng.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình 9 10 607