Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại XN 22 - cty 22 BQP

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn
ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖuqu¶. §Ó lµm
®îc nh÷ng ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp lu«n c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô
®îc coi lµ nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp.
Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tèt sÏ cung cÊp
th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho c¸c nhµ qu¶n lÝ vµ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n
kh¸c trong doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh
doanh cã hiÖu qu¶. Néi dung thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu,
c«ng cô dông cô lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc ®ßi hái mçi doanh nghiÖp
ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng. ChÝnh v× vËy
viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty rÊt ®îc coi träng
vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP em ®· t×m hiÓu thùc
tÕ, kÕt hîp víi lý luËn ®· häc ë trêng ®Ó viÕt chuyªn ®Ò: "KÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP".
Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô.
Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô
t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu, c«ng cô dông cô.
Do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n nªn trong chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh ®îc
nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong cã sù chØ b¶o cña c¸c c« chó trong C«ng ty còng
nh sù chØ b¶o cña c« gi¸o híng dÉn Ph¹m Thanh HuyÒn. Em xin ch©n thµnh
c¸m ¬n.

1

ch¬ng i
C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n
Nguyªn vËt liÖu trong Doanh nghiÖp

I. Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu:

Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ nh:c¸t,sái trong doanh nghiÖp x©y l¾p; v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc ; rau qu¶
trong doanh nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm...,lµ tµi s¶n dù tr÷ cña doanh nghiÖp
phôc vô s¶n xuÊt.
+) Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, Nguyªn vËt liÖu ®îc bao gåm cÊc yÕu tè ®îc ®a vµo phôc vô qu¸ tr×nh vËn hµnh chung, chÞu sù t¸c ®éng gi¸n tiÕp cña
con ngêi th«ng qua t liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm : bét m×, trøng, s÷a... ®Ó
s¶n xuÊt ra b¸nh c¸c lo¹i hoÆc cã thÓ tham gia gi¸n tiÕp :c¸c lo¹i dÇu, mì b«i
tr¬n ,...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹iph¸t triÓn
ph¶i nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt chiÕn lîc kinh doanh hiÖuqu¶. §Ó lµm
®îc nh÷ng ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp lu«n c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng s¶n
phÈm. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông
®îc coi lµ nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp.
chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng dông tèt cung cÊp
th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho c¸c nhµ qu¶n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n
kh¸c trong doanh nghiÖp ®Ó ®ã cã thÓ ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh
doanh hiÖu qu¶. Néi dung thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu,
c«ng dông vÊn ®Ò tÝnh chÊt chiÕn lîc ®ßi hái mçi doanh nghiÖp
pi thùc hiÖn trong qu¸ tnh ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh cña m×nh.
XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng. ChÝnh v× vËy
viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông t¹i c«ng ty rÊt ®îc coi träng
vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP em ®· t×m hiÓu thùc
tÕ, kÕt hîp víi luËn ®· häc ë trêng ®Ó viÕt chuyªn ®Ò: " to¸n nguyªn vËt
liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP".
Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Cng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt lu, ng dông cô.
Ch¬ng II: Thùc c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng dông
t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP.
Ch¬ng III: NhËn xÐt kiÕn nghÞ c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt
liÖu, c«ng cô dông cô.
Do ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n nªn trong chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh ®îc
nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong cã sù chØ b¶o cña c¸c c« chó trong C«ng ty còng
nh chØ b¶o cña gi¸o híng dÉn Ph¹m Thanh HuyÒn. Em xin ch©n thµnh
c¸m ¬n.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại XN 22 - cty 22 BQP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại XN 22 - cty 22 BQP - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại XN 22 - cty 22 BQP 9 10 841