Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ
thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh ®· ra ®êi.
§Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù qu¶n lý vµ ph¸t triÓn
nguån vèn kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i khoa häc, chÝnh x¸c kÕt hîp
víi viÖc t×m hiÓu thÞ trêng nh»m t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc
môc ®Ých kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ang lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c
doanh nghiÖp.
XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng
cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng còng nh trong c¶ níc. XÝ nghiÖp còng cã nhiÒu cè
g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, tÝch cùc s¶n
xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao kü thuËt, chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu
m· s¶n phÈm, ®ång thêi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng nªn vÉn gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch
hµng theo ®óng thêi gian vµ hîp ®ång ký kÕt. XÝ nghiÖp ®· tõng bíc kh¼ng
®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng tuy còng cã nh÷ng lóc khã kh¨n do nÒn kinh
tÕ ®em ®Õn.
Nh»m ph¸t huy tèt h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, xÝ nghiÖp ®·
®Çu t t¨ng quy m« s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, ®· tuyÓn dông
thªm nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt giái víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ,
®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña Nhµ Níc giao cho, ®ã còng lµ gãp
phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ liªn tôc th× c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §©y lµ c¬ së vËt
liÖu cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
th× chi phÝ vÒ vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ x¶n suÊt ra
s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. V× thÕ, khi ®· cã lùc lîng lao ®éng giái cïng víi
d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung
vµ xÝ nghiÖp g¹ch Hång Th¸i nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m lµ vËt liÖu vµ c«ng
cô, dông cô, tõ kh©u thu mua, b¶o qu¶n, sö dông, dù tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa
®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa lµ

KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô

2

®Ó chèng mäi hiÖn tîng x©m ph¹m t¸i s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. §Ó thùc hiªn ®îc
th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý.
XuÊt ph¸t tõ lý do trªn, lµ mét sinh viªn tr...
LêI NãI §ÇU
Nh÷ng n¨m qua, cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh theo c¬ chÕ
thÞ trêng ë níc ta th× hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp s¶n suÊt kinh doanh ®· ra ®êi.
§Ó t tån t¹i ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c
thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ tµi chÝnh, qu¶n ph¸t triÓn
nguån vèn kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n ph¶i khoa häc, chÝnh c kÕt p
víi viÖc t×m hiÓu thÞ trêng nh»m t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh ®Ó ®¹t ®îc
môc ®Ých kinh doanh hiÖu qu¶ ®ang vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cña c¸c
doanh nghiÖp.
XÝ nghiÖp g¹ch ngãi Hång Th¸i lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt t liÖu x©y dùng ®Ó phôc cho nhu cÇu x©y dùng
cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng còng nh trong c níc. nghiÖp còng nhiÒu cè
g¾ng trong viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, tÝch cùc s¶n
xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao thuËt, chÊt lîng, kiÓu ng, mÉu
s¶n phÈm, ®ång thêi gi¸ ph¶i ch¨ng nªn vÉn gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch
hµng theo ®óng thêi gian vµ p ®ång kÕt. XÝ nghiÖp ®· tõng bíc kh¼ng
®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng tuy còng cã nh÷ng lóc khã kh¨n do nÒn kinh
tÕ ®em ®Õn.
Nh»m ph¸t huy tèt h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc, nghiÖp ®·
®Çu t t¨ng quy s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, ®· tuyÓn dông
thªm nh÷ng c¸n qu¶n lý, thuËt giái víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ,
®¸p øng víi yªu cÇu, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña Nhµ Níc giao cho, ®ã còng lµ gãp
phÇn vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc th× c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §©y lµ c¬ së vËt
liÖu cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
th× chi pvÒ vËt liÖu thêng chiÕm träng lín trong tæng chi p x¶n suÊt ra
s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm nªn cã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. thÕ, khi ®· lùc lîng lao ®éng giái cïng víi
d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× ®iÒu c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung
nghiÖp g¹ch Hång Th¸i nãi riªng cÇn ph¶i quan t©m vËt liÖu c«ng
cô, dông cô, kh©u thu mua, b¶o qu¶n, dông, tr÷, ®ã lµ ®Ó nh»m võa
®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®Ó gi¸ thµnh s¶n phÈm, võa
KÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái 9 10 324