Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN may Minh Hà

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng nh©n tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi gi¸ b¸n vµ chÊt lîng s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt nhng vÉn ®¶m
b¶o chÊt lîng s¶n phÈm ®ã lµ c¬ së quan träng ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m
gi¸ b¸n, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, t¨ng lîi nhuËn thu ®îc. §Ó
®¹t ®îc ®îc môc ®Ých nµy c¸c ®¬n vÞ ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kh©u cña qu¸
tr×nh c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÓ tõ khi bá vèn ra ®Õn khi thu vèn vÒ.
Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ t liÖu lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh niªn thùc thÓ s¶n
phÈm. Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ChØ cÇn sù biÕn ®éng nhá vÒ
chi phÝ còng lµ ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Õn lîi nhuËn thu ®îc. Do
®ã nÕu tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn
ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®ù¬c môc ®Ých cña m×nh.
Muèn vËy cã mét chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu hîp lý khoa
häc, cã c«ng h¹ch to¸n vËt liÖu phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp lµ
rÊt cÇn thiÕt.
Lµ mét xÝ nghiÖp may ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu doanh nghiÖp trong ngµnh dÖt may trong c¶ níc, XÝ nghiÖp may Minh Hµ còng ®øng tríc mét vÊn ®Ò bøc xóc trong c«ng
t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu.
Trong nh÷ng n¨m qua ®îc tiÕp thu vÒ mét lý luËn cña c¸c thÇy c« gi¸o
trêng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi (nay lµ Häc viÖn Tµi chÝnh) vµ qua
qu¸ tr×nh thùc t¹i XÝ nghiÖp may Minh Hµ, em nhËn thÊy vai trß quan träng
cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n vËt liÖu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng t¸c
cña xÝ nghiÖp.
Sau thêi gian ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë XÝ nghiÖp may
Minh Hµ, em ®· nhËn thÊy nh÷ng u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. ChÝnh
v× vËy em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu

vµ ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp may
Minh Hµ" lµm chuyªn ®Ò cho thùc tËp thi tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu trong c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh
h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp may Minh Hµ.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý,
sö dông vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp may Minh Hµ.

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc qu¶n lý
nguyªn vËt liÖu trong doanh ...
Lêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng nh©n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi gi¸ b¸n chÊt l-
îng s¶n phÈm chi phÝ s¶n xuÊt. TiÕt kiÖm chi ps¶n xuÊt nhngn ®¶m
b¶o chÊt lîng s¶n phÈm ®ãquan träng ®Ó doanh nghiÖpthÓ gi¶m
gi¸ b¸n, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, t¨ng lîi nhuËn thu ®îc. §Ó
®¹t ®îc ®îc môc ®Ých nµy c¸c ®¬n ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kh©u cña qu¸
tr×nh c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kÓ tõ khi bá vèn ra ®Õn khi thu vèn vÒ.
Nguyªn vËt liÖu t trong nh÷ng yÕu kh«ng t thiÕu ®îc cña
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã t liÖu lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh niªn thùc thÓ s¶n
phÈm. Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong toµn chi phÝ
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ChØ cÇn sù biÕn ®éng nhá vÒ
chi phÝ còng¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Õn lîi nhuËn thu ®îc. Do
®ã nÕu tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu th× ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn
ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó doanh nghiÖp cã t ®¹t ®ù¬c môc ®Ých cña m×nh.
Muèn vËy cã mét chÕ ®é qu¶n dông nguyªn vËt liÖu hîp khoa
häc, cã c«ng h¹ch to¸n vËt liÖu phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp
rÊt cÇn thiÕt.
t xÝ nghiÖp may ho¹t ®éng trong nÒn kinh thÞ trêng
c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu doanh nghiÖp trong ngµnh dÖt may trong n-
íc, nghiÖp may Minh còng ®øng tríc mét vÊn ®Ò bøc xóc trong c«ng
t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu.
Trong nh÷ng n¨m qua ®îc tiÕp thu vÒ mét lý luËn cña c¸c thÇy c« gi¸o
trêng §¹i häc Tµi chÝnh to¸n Hµ Néi (nay Häc viÖn Tµi chÝnh) qua
qu¸ tr×nh thùc t¹i nghiÖp may Minh Hµ, em nhËn thÊy vai trß quan träng
cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n vËt liÖu ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng t¸c
cña xÝ nghiÖp.
Sau thêi gian ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë XÝ nghiÖp may
Minh Hµ, em ®· nhËn thÊy nh÷ng u ®iÓm nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. ChÝnh
v× vËy em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN may Minh Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN may Minh Hà - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại XN may Minh Hà 9 10 99